سعید حسنی

دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

[ 1 ] - تاثیر استفاده از بیوچار حاصل از محصول فرعی پسته بر عملکرد، پروتئین میکروبی و برخی از فراسنجه‌های شکمبه و خون بره‌های پرواری

بیوچار یک ماده غنی از کربن است که از سوختن مواد آلی در حضور کم و یا عدم حضور اکسیژن تولید می‌شود و دارای ساختار متخلخل و نواحی سطحی زیاد برای اتصال میکروب‌ها می‌باشد. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر استفاده از جیره حاوی یک درصد بیوچار محصول فرعی پسته بر عملکرد، تولید پروتئین میکروبی و برخی از فراسنجه‌های تخمیری شکمبه و خون در بره‌های نر پرواری نژاد کرمانی انجام شد. به این منظور 12 راس بره نر با...

[ 2 ] - بررسی اثر ویتامین E و سلنیوم آلی به صورت تزریق داخل تخم مرغ بر عملکرد، درصد زنده مانی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی

به منظور بررسی تأثیر ویتامین E و سلنیوم آلی به صورت تزریق داخل تخم مرغ و مکمل با جیره‌های غذایی بر عملکرد، درصد زنده‌مانی و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی، در قالب دو آزمایش، به طوری که در آزمایش اول با استفاده از 800 تخم مرغ نطفه‌دار در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار (تیمار1: کنترل، تیمار2: حاوی محلول نمکی، تیمار 3، 4 و 5 به ترتیب حاوی سلنیوم، ویتامین E و سلنیوم و ویتامین E) و 4 تکرار و 40 عدد تخ...

[ 3 ] - مطالعه تأثیر اندازه فیزیکی کلینوپتیلولیت بر بافت شناسی کبد، خصوصیات لاشه و میزان فعالیت آنزیم‏های خون جوجه‏ های گوشتی تغذیه شده با جیره‏های آلوده شده با آفلاتوکسین

به منظور بررسی اثرات تیمارهای مختلف بر عملکرد جوجه‏های گوشتی تغذیه شده با جیره‏های آلوده به آفلاتوکسین، تعداد 512 قطعه جوجه خروس گوشتی به‏طور تصادفی به 8 گروه آزمایشی با 64 قطعه جوجه تقسیم ‏شدند. جوجه‏ها از سن 7 الی 42 روزگی پرورش داده شدند. تیمارها شامل جیره غیرآلوده به آفلاتوکسین، جیره آلوده و بدون کلینوپتیلولیت و جیره‏های آلوده مکمل شده با کلینوپتیلولیت بود. در دوره رشد و کل دوره پرورش، جوجه...

[ 4 ] - بررسی تأثیر پوشش‌دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر عملکرد و بازده استفاده ‌از انرژی ‌و پروتئین در جوجه‌های گوشتی

برای ارزیابی تأثیر پوشش­دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر خصوصیات عملکردی و وزن اندام­های­ کبد، طحال و بورس فابریسیوس در جوجه­های گوشتی، آزمایشی با استفاده از 375 قطعه جوجه سویه کاب در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار و 15 جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه و جیره پایه حاوی یک درصد زئولیت پوشش داده شده با سطوح مختلف نانوذرات نقره (صفر، 25، 50 و 75 قسمت در میلیو...

[ 5 ] - تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک و ویژگی‌های ریختشناختی رودة جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به‌منظور ارزیابی تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناختی روده و جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک (ایلئوم) در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از 375 قطعه جوجة گوشتی یک‌روزه در پنج تیمار و پنج تکرار انجام شد. تیمارها شامل 1) جیرة پایه، 2) جیرة پایة مکمل‌شده با 1 درصد زئولیت و 3، 4 و 5) شامل جیرة پایة مکمل‌شده با 1 درصد زئولیت پوشش داده‌شده با...

[ 6 ] - ارزشیابی تغذیه ای علوفه ماشک، خلر و گاودانه به روش های شیمیایی و آزمون گاز

در این تحقیق ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم و قابلیت تولید گاز علوفه ماشک (Vicia sativa)، خلر (Lathyrus sativus) و گاودانه Vicia ervilia)) استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌های آزمایشی دارای پروتئین خام 05/19-99/14 درصد، خاکستر خام 54/13-70/11 درصد، ADF 66/32-46/29 درصد، کلسیم 827/0-111/1 درصد، فسفر 03/0-06/0 درصد و قابلیت هضم ماده خشک 46/61- 60/56 درصد بودند. میزان گاز تولیدی پس از 24 س...

[ 7 ] - برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گل

داده‎های مورد استفاده در مطالعه حاضر مربوط به صفات وزن تولد، وزن در سنین 1، 3، 6، 9 و 12 ماهگی و درجه پوست بود که طی سال‎های 1373 تا 1381 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره‎گل سرخس جمع‎آوری شده بود. بهترین پیش بینی نااریب خطی از ارزش‎های اصلاحی پیش‎بینی و روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی به ترتیب از طریق تابعیت میانگین ارزش اصلاحی بر سال تولد، میانگین ارزش فنوتیپی بر سال تولد و تفاوت حاصل از ...

[ 8 ] - برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایران

برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای آمیخته ایران، از رکوردهای دوره اول شیردهی 3587 تا 4946 رأس گاو آمیخته که در مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، طی سال‎های 1370 تا 1386 جمع‎آوری شده بود استفاده گردید. بررسی بر روی گاوهای آمیخته با نسبت‎های مختلف توارث نژاد هلشتاین شامل 5/12، 25، 5/37،50، 5/62، 75 و 5/87 درصد انجام شد. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل تولید شیر، در...

[ 9 ] - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد

در تحقیق حاضر از رکوردهای مربوط به صفات وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، تعداد تخم‎مرغ در سه ماه اول تولید، میانگین وزن تخم‎مرغ (در سنین 28، 30 و 32 هفتگی) و سن بلوغ جنسی مرغان بومی استان یزد طی سال‎های 1380 تا 1388 استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل حیوانی یک و دو صفتی توسط نرم‌افزار ASREML برآورد شد. وراثت‌پذیری‌های وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم‎مرغ...

[ 10 ] - Polymorphism of the SCNN1g Gene and its Association with Eggshell Quality

Eggshell quality is the main trait to assess egg quality. Marker assisted selection can be used to improve this trait. During eggshell formation, a mass of inorganic minerals is deposited. The Sodium Channel (SCNN1) gene family plays an essential role in cation transportation and SCNN1g is a member of this gene family. The objective of this study was to estimate the frequency of SCNN1g gene var...

[ 11 ] - اثرات استفاده از گندم عمل‌آوری شده به روش‌های مختلف بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری

سابقه و هدف: گندم یکی از محصولات غالب کشت در ایران می‌باشد که می‌تواند در تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از اوره به عنوان منبع ازت و در ترکیب با هیدروکسیدسدیم و فرمالدئید می‌تواند به صورت آهسته رهش مورد استفاده میکروارگانیسم‌ها قرار گیرد. از طرفی فرآوری‌های مختلف فیزیکی می‌تواند بر تجزیه‌پذیری مواد مغذی آن در شکمبه و همچنین قابلیت هضم آنها در قسمت‌های بعدی شکمبه اثر گذار باشد. بنابرا...

[ 12 ] - بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان

چکیدهسابقه و هدف:این پژوهش به منظور بررسی ارتباط چند شکلی ژن پرولاکتین با تولید شیر گوسفند کردی شیروان انجام گرفت. پرولاکتین یک هورمون لاکتوژنیک است که نقش قابل توجهی در تولید شیر دارد و کاهش آن باعث کاهش شدید تولید شیر می‌شود. ژن پرولاکتین به عنوان یک ژن کاندید مؤثر بر تغییرات عملکرد تولید شیر مطرح است. بر اساس تحقیقی که بر روی چند‌شکلی ژن پرولاکتین در گوسفند چویز انجام شد، یک منطقه 23 جفت باز...

[ 13 ] - تحلیل چند متغیره همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین

در این تحقیق، به منظور تحلیل چند متغیره همبستگی‌های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید مثلی از رکورد‌های دوره اول شیردهی 64220 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین که طی سال‌های 1375 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. صفات مورد بررسی در این مطالعه شامل صفات تولیدی (تولید شیر 305 روز، درصد چربی شیر 305 روز، درصد پروتئین شیر 305 روز و طول دوره شیردهی) و صف...

[ 14 ] - تاثیر سطوح مختلف دانه و عصاره شنبلیله بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و تولید گاز به روش آزمایشگاهی در جیره‌های غنی از کنسانتره

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف دانه یا عصاره شنبلیله بر خصوصیات تخمیر شکمبه و تولید گاز در آزمایشگاه نمونه‌های خوراک شامل یک جیره کاملا مخلوط فاقد دانه یا عصاره شنبلیله(تیمار شاهد)، 4 جیره حاوی سطوح مختلف دانه شنبلیله (2، 4، 6، 8 درصد ماده خشک) و 4 جیره حاوی سطوح مختلف عصاره شنبلیله (5/0، 1، 5/1 و 2 درصد ماده خشک) با مایع شکمبه انکوبه و تولید گاز نمونه‌ها اندازه‌گیری و فراسنجه‌های تولید گاز، گ...

[ 15 ] - تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان

چکیدهاین پژوهش بر روی میش‌های نژاد کردی ایستگاه پرورش و اصلاح‌نژاد حسین‌آباد شیروان صورت گرفته است. به ‌منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی، تعداد 1065 رکورد روزآزمون درصد پروتئین شیر مربوط به 245 رأس میش جمع‌آوری شد. رکوردگیری از هر رأس میش در اردیبهشت ماه سال 1391 شروع گردید و تا پایان دوره شیردهی ادامه یافت. برای آنالیز ژنتیکی داده‌ها، از مدل روز‌آزمون با ضرایب تابعیت تصادفی استفاده شد. در مدل تا...

[ 16 ] - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق، از رکورد¬های متعلق به 64220 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در دوره اول شیرواری استفاده گردید. داده¬های مذکور مربوط به 749 گله بوده که طی سال¬های 1375 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع-آوری شده بود. صفات مورد بررسی شامل صفات تولیدی (تولید شیر 305 روز، درصد چربی شیر 305 روز، درصد پروتئین شیر 305 روز و طول دوره شیردهی) و صفات تولید مثلی (طول دوره خشکی، سن هنگام او...

[ 17 ] - تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد

این مطالعه به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزد برای صفت¬ تولید شیر با استفاده از مدل¬های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی اجرا شد. داده¬های مورد استفاده 35178 رکورد روزآزمون شیر بصورت 2 یا 3 بار دوشش مربوط به 5101 رأس گاو هلشتاین در شکم اول بود. داده¬های مذکور مربوط به 42 گله بوده که طی سال¬های 1370 تا 1388 زایش داشتند. در این مدل¬ها، گروه¬های همزمان دفعات دوشش-گل...

[ 18 ] - تاثیر سطوح مختلف زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز ، خصوصیات لاشه و اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی اثر زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم­های سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیدار و مالون دی آلدئید سرم جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 375 قطعه جوجه گوشتی یکروزه به پنج تیمار و هر تیمار به پنج تکرار (15 قطعه) تقسیم شدند و به مدت 42 روز با جیره پایه، جیره پایه مکمل شده با یک درصد زئولیت و جیره پایه مکمل شده با یک درصد زئولیت پوشش داده شده ...

[ 19 ] - تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی

در اصلاح‌‌نژاد گاوهای شیری علاوه بر تولید شیر توجه به سایر صفات تولیدی و تولیدمثلی نیز ضرورت دارد. برای تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در جمعیت گاوهای شیری آمیخته ایران، از رکوردهای دوره اول شیردهی 4917 رأس گاو شیری آمیخته که در مرکز اصلاح‌نژاد دام کشور طی سال‌های 1370 تا 1386 جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. بررسی روی گاوهای آمیخته با نسبت‌های مختلف توارث نژاد هلشتاین شامل 5/12، 25، 5/37،5...

[ 20 ] - تأثیر مکمل اسیدلینولئیک مزدوج محافظت شده بر تولید شیر، ترکیبات آن و فراسنجه‌های خونی در گاوهای هلشتاین

اسید لینولئیک مزدوج محافظت شده ممکن است سبب افزایش نسبت پروتئین به چربی در شیر و بهبود بالانس انرژی در اوایل شیر دهی گاو شود. به منظور بررسی اثرات استفاده از مکمل اسیدلینولئیک مزدوج (‌)CLA محافظت شده بر تولید، ترکیبات شیر و فراسنجه‌های خونی در گاوهای شیری هلشتاین، تعداد 8 راس گاو شیری دو زایش و به بالاو در اوایل زایش با متوسط تولید حداقل 25 کیلوگرم در روز به طور کاملا تصادفی انتخاب و در 4 گروه ...

[ 21 ] - مقایسه مصرف اختیاری قابلیت هضم مواد مغذی شیر میش و یک ترکیب تجاری جایگزین شیر و اثرات آنها بر عملکرد بره های شیر خوار نژاد الاق.

زود از شیرگیری و پرورش بره ها با جایگزین شیر عمل مهمی در افزایش بازده گله دار است. دو آزمایش به منظور مقایسه مصرف اختیاری و قابلیت هضم مواد مغذی شیر میش و جایگزین شیر تجارتی و اثرات تغذیه آنها بر میزان رشد، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی بره های شیر خوار انجام گرفت. در آزمایش اول 8 راس (2 گروه 4 راس) بره نر 31 تا 34 روزه به مدت 14 روز و در آزمایش دوم 30 راس (2 گروه 15 راسی) بره نر1±3 روزه نژاد د...

[ 22 ] - اثر نانوذرات نقرۀ پوشش ‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت بر صفات عملکردی، آنزیم‏های کبدی و غلظت لیپیدهای خون جوجه‏های گوشتی

به‌منظور بررسی اثر نانوذرات نقرۀ پوشش‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت بر صفات عملکردی، آنزیم‏های کبدی، و غلظت لیپیدهای خون با استفاده از 375 قطعه جوجۀ گوشتی سویۀ تجاری کاب 500، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار، و 15 پرنده در هر تکرار انجام شد. استفاده از نانوذرات نقرۀ پوشش‌داده‌شده بر کلینوپتیلولیت سبب بهبود ضریب تبدیل در مقایسه با تیمار شاهد شد (05/0>P)، درحالی‏که تأثیر معنی‏...

[ 23 ] - تاثیر سطوح مختلف بیوچار حاصل از پوست گردو و بسترمرغ بر فراسنجه‌های تخمیری شکمبه و تولید متان به‌روش برون تنی

چکیده سابقه و هدف: بیوچار نوعی ماده غنی از کربن است که از سوختن زیست‌ توده‌های کشاورزی و دامی در محیطی با اکسیژن کم تولید می‌شود. این ماده با داشتن ساختاری متخلخل و سطح ویژه وسیع، جایگاهی مناسب برای استقرار و توسعه بیوفیلم حاوی جمعیت‌های مختلف میکروبی در محیط‌های بی‌هوازی از جمله شکمبه فراهم کرده و سبب رشد و تکثیر میکروبی و بهبود بازده تخمیر می‌شود. ساختار پر منفذ بیوچار تشکیل کلونی‌های میکروبی...

[ 24 ] - Hypoinsulinemia induction and its effects on leptin secretion, blood and urine metabolites, feeding pattern and internal organs indices in sheep

Introduction: Insulin role and importance are different from that of monogastric. In this study, permanent hypoinsulinemia with various severities was induced using doses 0, 25, 50 and 75 mg/kg BW of streptozotocin (STZ) in sheep. Materials and methods: Twenty male lambs were divided into four treatment groups and maintained individually. Treatments were single, intravenous injection of doses ...

[ 25 ] - مطالعه چندشکلی ژن اووالبومین و نقش آن در کیفیت خارجی تخم مرغان بومی اصفهان

 اووالبومین ازجمله پروتئین ­های فعال ماتریکس پوسته تخم مرغ است که بر روی کلسیفیکاسیون پوسته تخم ­مرغ مؤثر می ­باشد. تحقیق حاضر با هدف مطالعه ارتباط چند­شکلی دو ناحیه از اگزون 8 ژن اووالبومین واقع بر روی کروموزوم شماره 2 با برخی از صفات کیفیت خارجی تخم ­مرغ به­ کمک تکنیک ­های RFLP و SSCP در مرغان بومی اصفهان انجام شد. در...

[ 26 ] - تأثیر بیوچار محصول فرعی پسته بر فراسنجه‌های تخمیر برون تنی شکمبه‌ای و عملکرد میش‌های شیرده

به منظور بررسی تأثیر افزودن بیوچار محصول فرعی پسته به جیره‌ میش‌های شیرده، دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول، تأثیر افزودن سطوح صفر، 5/0، یک و 5/1 درصد از بیوچار محصول فرعی پسته به جیره پایه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه پس از 24 ساعت انکوباسیون بررسی شد. در آزمایش دوم با افزودن سطح مطلوب بیوچار تعیین‌شده در آزمایش اول به جیره میش‌های شیرده، تأث...