برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

  • سعید حسنی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • عطیه رحیمی دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه فردوسی مشهد
  • علیرضا شهدادی دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:

در این تحقیق، از رکورد¬های متعلق به 64220 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در دوره اول شیرواری استفاده گردید. داده¬های مذکور مربوط به 749 گله بوده که طی سال¬های 1375 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع-آوری شده بود. صفات مورد بررسی شامل صفات تولیدی (تولید شیر 305 روز، درصد چربی شیر 305 روز، درصد پروتئین شیر 305 روز و طول دوره شیردهی) و صفات تولید مثلی (طول دوره خشکی، سن هنگام اولین زایش، فاصله گوساله¬زایی و روز¬های باز) بود. تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مورد بررسی با استفاده از روش حداکثر درست¬نمایی محدود شده توسط نرم-افزار DFREML انجام شد. وراثت¬پذیری تولید شیر، درصد چربی شیر، درصد پروتئین شیر و طول دوره شیردهی به ترتیب 197/0، 282/0، 333/0 و 031/0 و وراثت¬پذیری طول دوره خشکی، سن هنگام اولین زایش، فاصله گوساله¬زایی و روز¬های باز به ترتیب 015/0، 079/0، 035/0 و 036/0 برآورد گردید. همبستگی¬های ژنتیکی بین صفات تولیدی در دامنه 52/0- (تولید شیر و درصد چربی شیر) تا 74/0 (درصد چربی و درصد پروتئین شیر) و بین صفات تولید مثلی در محدوده 07/0 (سن هنگام اولین زایش و فاصله گوساله¬زایی) تا 95/0 (روزهای خشکی و فاصله گوساله¬زایی) برآورد گردید. همبستگی¬های ژنتیکی برآورد شده بین صفات تولیدی و تولید مثلی در دامنه 63/0- (تولید شیر و طول دوره خشکی) تا 96/0 (طول دوره شیردهی و فاصله گوساله¬زایی) بود. با توجه به همبستگی ژنتیکی قوی و نامطلوب بین صفات تولیدی و تولید مثلی، طراحی برنامه¬های انتخاب در گاو¬های شیری بر اساس ترکیبی از این صفات توصیه می¬گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و باروری گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات مربوط به 15 گله از سراسر کشورکه به مدت 24 سال (1359- 1383) توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید. برآورد ها با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و در قالب مدل حیوانی و با استفاده از نرم افزارهای DFREML و MATVEC انجام شدند. برآورد وراثت پذیری صفات تولیدی متوسط و در دامنه 15/0 (...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و باروری گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات مربوط به 15 گله از سراسر کشورکه به مدت 24 سال (1359- 1383) توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید. برآورد ها با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و در قالب مدل حیوانی و با استفاده از نرم افزارهای dfreml و matvec انجام شدند. برآورد وراثت پذیری صفات تولیدی متوسط و در دامنه 15/0 (...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رگرسیون تصادفی

مؤلفه‌های (کو) واریانس شیر، چربی و پروتئین تولیدی نخستین دوره شیردهی 11368 رأس گاو شیری هلشتاین ایران با استفاده از مدل های روز آزمون رگرسیون تصادفی و روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) برآورد شدند. در این مطالعه برای کل دوره شیردهی واریانس های باقی مانده همگن فرض شدند. محدوده وراثت پذیری 305 روز صفات تولیدی 25/0 تا 31/0برآورد شد و بیشترین همبستگی ژنتیکی بین روزهای مختلف دوره شیردهی برای پرو...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از اختلالات تولید مثلی و ارتباط آنها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران

     In this study, estimation of genetic parameters were performed for some reproductive disorders (retained placenta, repetitious abortion and infertility) and genetic and phenotypic correlations between these traits with milk, fat and protein yield.  The obtained data were collected from 63403 Holstein cows on Animal Breeding Center of Iran (from 2001 to 2013). After editing the data, estima...

متن کامل

اثر شمار سلول‌های سوماتیک بر صفات تولیدی و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین

کاهش تولید شیر روزانه در ارتباط با افزایش شمار سلول‌های بدنی تا 600,000 میلی‌لیتر سلول با استفاده از رکوردهای ماهانه جمع‌آوری شده برای یک دوره 9 ساله (1381-1389) نخستین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران در 159 گله مختلف برآورد شد. داده‌های مورد استفاده شامل 181226 رکورد حاصل از 21469 گاو بود. بر اساس نتایج این تحقیق، افزایش نمره سلول‌های بدنی از 1 تا 5 و بالاتر، متوسط شیر تولیدی روزانه را تا 300...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 4

صفحات  109- 126

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023