داوودعلی ساقی

استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

[ 1 ] - تجزیه و تحلیل ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران

این پژوهش به منظور آنالیز ژنتیکی طول عمر و صفات تولیدی (تولید شیر، چربی و پروتئین 305 روز) گاوهای هلشتاین ایران انجام شد. بنابراین از رکورد‌های متعلق به 90112 رأس گاو شیری در دوره اول شیرواری استفاده گردید. داده‌های مذکور مربوط به 759 گله بوده که طی سال‌های 1375 تا 1392 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع‌آوری شده بود. برآورد مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واریانس به رو...

[ 2 ] - تأثیر نقص شجره بر پیش‌بینی ارزش ارثی، روند ژنتیکی و وراثت پذیری درجه پوست در گوسفند قره‌گل

به منظور بررسی تأثیر نقص شجره بر پیش‌بینی ارزش ارثی و روند ژنتیکی درجه پوست درگوسفند قره‌گل، از داده‌های جمع آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره‌گل سرخس، طی سال‌های 1373 تا 1393، استفاده گردید. اطلاعات حاصل از 21 سال انتخاب و آمیزش در فایل جداگانه ذخیره شد و در فایل شجره شماره پدرها به میزان 25، 50، 75 و 100 درصد به روش تصادفی حذف گردید و فایل داده‌ها در حالت شجره کامل و ناقص تحت ...

[ 3 ] - برآورد مؤلفه های واریانس و روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن بدن در گوسفند کردی

هدف از مطالعه حاضر برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن بدن در سنین مختلف در گوسفندان کردی شمال خراسان بود. برای انجام این مطالعه از رکوردهای مربوط به صفات رشد 5144 رأس بره حاصل از 161 رأس قوچ و 1982 رأس میش استفاده گردید. صفات مورد ‏بررسی شامل وزن‌های تولد (5069 رکورد)، 3 (3968 رکورد)، 6 (3519 رکورد)، 9 (2840 رکورد) و 12 (2595 رکورد) ماهگی بودند ‏که طی سال‌های 1375 تا 1392 در ایستگاه پ...

[ 4 ] - اثر عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی موثر بر زنده مانی از تولد تا یک سالگی بره های کردی

به منظور بررسی اثر عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی موثر بر صفات طول عمر و زنده‌مانی در بره های کردی از رکوردهای جمع‌آوری شده توسط ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفندکردی شیروان طی سال-های 91-69 که شامل 7469 حیوان حاصل از187 پدر و 2258 مادر بودند، استفاده شد. عوامل ثابت جنس بره، نوع تولد، ماه تولد، سن مادر، سال تولد و متغیر کمی وزن تولد بر صفات مورد بررسی تاثیر معنی داری داشتند (01/0>P). میزان وراثت پذی...

[ 5 ] - تأثیرنقص شجره بر پیش بینی ارزش ارثی، روند ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات رشد قبل از شیرگیری گوسفندان قره‌گل

سابقه و هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر نقص شجره بر پیش‌بینی ارزش ارثی و روند ژنتیکی صفات رشد قبل از شیرگیری در گوسفند قره‌گل بود. مواد و روشها: در این مطالعه از داده های جمع‌آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره‌گل سرخس، طی سالهای 1373 تا 1393، استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل وزن تولد، وزن شیرگیری و متوسط افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری بودند. اطلاعات حاصل از 21 ...

[ 6 ] - بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان

چکیدهسابقه و هدف:این پژوهش به منظور بررسی ارتباط چند شکلی ژن پرولاکتین با تولید شیر گوسفند کردی شیروان انجام گرفت. پرولاکتین یک هورمون لاکتوژنیک است که نقش قابل توجهی در تولید شیر دارد و کاهش آن باعث کاهش شدید تولید شیر می‌شود. ژن پرولاکتین به عنوان یک ژن کاندید مؤثر بر تغییرات عملکرد تولید شیر مطرح است. بر اساس تحقیقی که بر روی چند‌شکلی ژن پرولاکتین در گوسفند چویز انجام شد، یک منطقه 23 جفت باز...

[ 7 ] - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق، از رکورد¬های متعلق به 64220 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در دوره اول شیرواری استفاده گردید. داده¬های مذکور مربوط به 749 گله بوده که طی سال¬های 1375 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع-آوری شده بود. صفات مورد بررسی شامل صفات تولیدی (تولید شیر 305 روز، درصد چربی شیر 305 روز، درصد پروتئین شیر 305 روز و طول دوره شیردهی) و صفات تولید مثلی (طول دوره خشکی، سن هنگام او...

[ 8 ] - بررسی سازه‌های مؤثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران

زمینه مطالعاتی: طول عمر تولیدی و ماندگاری گاوهای شیری در گله، از مهمترین موضوعات در پرورش گاو شیری می‌باشد که اخیراً مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. هدف: در این مطالعه، از رکوردهای طول عمر و حذف گاوهای هلشتاین ایران برای بررسی دلایل حذف و سازه‌های مؤثر بر آن و نیز تعیین تابع توزیع بقاء استفاده شد. روش کار: داده‌های 971428 رأس گاو هلشتاین مربوط به 3872 گله که توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات د...

[ 9 ] - اثر اسانس شوید و نعناع بر عملکرد، شاخص های رشد اسکلتی و متابولیت‌های خونی‌ ‌‌بره‌های پرواری نژاد کردی

این تحقیق‌ به منظور بررسی اثرات اسانس شوید و نعناع بر پارامترهای عملکرد و رشد، شاخص­های رشد اسکلتی و متابولیت‌های خونی‌‌‌بره‌های نر در حال رشد نژاد کردی انجام شد. در این آزمایش از 30 راس بره نر در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و ده تکرار ‌به مدت 9 هفته استفاده شد‌. ‌تیمارهای آزمایشی شامل: 1) تیمار شاهد (بدون اسانس)، 2) تیمار نعناع با 025/0 درصد اسانس نعناع بر اساس ماده خشک و 3) تیمار شوید ب...

[ 10 ] - برآورد پارامترها و روند ژنتیکی برای صفات وزن بدن در سنین تولد تا یک‌سالگی گوسفند کردی خراسان شمالی

این تحقیق با هدف مقایسه مدل­های مختلف برای برآورد پارامترهای ژنتیکی مستقیم و مادری و همچنین برآورد روند ژنتیکی برای صفات وزن بدن گوسفند کردی شمال خراسان انجام شد. از رکوردهای وزن تولد (7345 رکورد)، وزن سه (5905 رکورد)، شش (5294 رکورد)، نه (3800 رکورد) و یکسالگی (3863 رکورد) در طی سال­های 1368 تا 1391 که توسط مرکز اصلاح نژاد شهرستان شیروان جمع­آوری شده بود، استفاده گردید. برآورد پارامترهای ژنتیک...

[ 11 ] - برآورد هم‎خونی و بررسی ساختار شجره جمعیت اسب اصیل ترکمن ایران

In this research, the pedigree of 2164 Turkmen horses born in 1970 to 2016 were used to estimate the pedigree completeness level, inbreeding coefficients and mean average relatedness of livestock. The average equivalent complete generation, as a measure of pedigree completeness level, estimated as 0.49. In order to predict the incidence of inbreeding in the future generations, the average corre...

[ 12 ] - Comparison of Artificial Neural Network Training Algorithms for Predicting the Weight of Kurdi Sheep using Image Processing

Extended Abstract Introduction and Objective: Due to weakness, the occurrence of unwanted errors, the impact of the environment and exposure to natural events, human always make mistakes in their diagnoses of the environment or different topics, so that different people 's perception of a single and unique event may be very different and be diverse. Nowadays, with the development of image proc...