مختارعلی عباسی

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی، کرج، ایران

[ 1 ] - بررسی عملکرد صفات تولیدی و تولید مثلی و مقایسه مدل های مختلف حیوانی در برآورد پارامتر های ژنتیکی در مرغهای بومی یزد

این مطالعه باهدف برآورد پارامترهای ژنتیکی برای ارزیابی استراتژی اصلاح نژادی برخی صفات مهم تولیدی و تولید مثلی مرغ های بومی یزد انجام شد. به این منظور اطلاعات جمع آوری شده 12 نسل(سالهای 1380-1394) مرغ های بومی ایستگاه اصلاح نژاد استان یزد مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز اطلاعات با استفاده از مدل دام چند صفته در در نرم افزارWOMBAT انجام شد و ارزش‌های اصلاحی همه پرنده‌ها پیش بینی شد. بیشترین و کمتر...

[ 2 ] - برآورد فرصت های اقتصادی هر رأس گاو درگاوداری های کوچک در منطقه زابل

در این مطالعه به منظور برآورد فرصت‌‌‌های اقتصادی هر رأس گاو، از 429 واحد گاوداری کوچک در 44 روستای شهرستان زابل شامل 1728 رأس گاو مولد و 3759 رأس کل گله طی بهار 1394 تا بهار 1395 رکوردگیری شد. نحوه جمع‌آوری داده‌ها به صورت پرسش‌نامه‌ای و استفاده از اطلاعات یک سال گذشته گاودار، رکوردگیری مستقیم و مصاحبه با گاودار بود. با استفاده از منابع درآمد و هزینه برای هر رأس گاو در هر گله تعداد 5 شاخص اقتصا...

[ 3 ] - تأثیر نقص شجره بر پیش‌بینی ارزش ارثی، روند ژنتیکی و وراثت پذیری درجه پوست در گوسفند قره‌گل

به منظور بررسی تأثیر نقص شجره بر پیش‌بینی ارزش ارثی و روند ژنتیکی درجه پوست درگوسفند قره‌گل، از داده‌های جمع آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره‌گل سرخس، طی سال‌های 1373 تا 1393، استفاده گردید. اطلاعات حاصل از 21 سال انتخاب و آمیزش در فایل جداگانه ذخیره شد و در فایل شجره شماره پدرها به میزان 25، 50، 75 و 100 درصد به روش تصادفی حذف گردید و فایل داده‌ها در حالت شجره کامل و ناقص تحت ...

[ 4 ] - مطالعه عملکرد برخی صفات تولیدی، تولید مثلی، ترکیب گله و اقتصادی گاوداری های سنتی کوچک در زابل

به منظور بررسی عملکرد تولیدی گاوداری های سنتی کوچک از رکوردهای تعداد 429 واحد گاوداری در 44 روستای شهرستان زابل شامل 1728 راس گاو مولد طی بهار 1394 تا بهار 1395 استفاده شده است. متوسط کل شیر تولیدی و فروخته شده روزانه هر واحد به ترتیب 66/13 و 82/7 کیلوگرم و متوسط تولید شیر روزانه هر راس گاو 24/7 کیلوگرم بود. میانگین کل عملکرد صفات تولید مثلی و تلفات به صورت 71/28 ماه برای سن در اولین گوساله زائ...

[ 5 ] - تخمین وزن‏ بره‏ های نوزاد با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال

این پژوهش به منظور ارائه روشی برای تخمین وزن بره‏های گوسفند زندی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال انجام شد. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از ‏115 راس بره در مرکز پرورش گوسفند زندی تهران(خجیر) بدست آمد. در ابتدا بره های نوزاد با ترازو وزن کشی شده و سپس با استفاده از دوربین دیجیتال، عکس‏های متعددی از نمای جانبی بره‏ها و از فاصله ثابت ثبت شد. با استفاده از ابزارهای پردازش تصویر نرم افزار Ma...

[ 6 ] - تعیین ضرایب اقتصادی صفات زنده‌مانی، تولیدی و تولیدمثلی گوسفندان زل در سیستم پرورش غیرمتمرکز

در این تحقیق به منظور تعیین اهداف اصلاحی و ارزش اقتصادی صفات زنده‌مانی، تولیدی و تولیدمثلی گوسفندان زل از پارامترهای تولیدی، تولید‌مثلی، مدیریتی و اقتصادی 6 گله با ظرفیت 1500 راس میش مولد که طی یک دوره تولیدی( ابتدای شهریور 90 تا پایان شهریور 91) در سیستم غیرمتمرکز پرورش یافته­اند، استفاده شد. با افزایش یک درصد در میانگین هر صفت و ثابت نگه داشتن میانگین سایر صفات و محاسبه تفاوت سود قبل و بعد از...

[ 7 ] - بررسی تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی مادری بر صفات وزن بدن گوسفند نژاد قزل در سیستم پرورش روستایی

در تحقیق حاضر، مؤلفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات وزن تولد ((BW، شیرگیری((WW، شش ماهگی(W6)، نه ماهگی(W9) و دوازده ماهگی(W12)، با روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML)  به وسیله نرم افزار WOMBAT برآورد گردید. اطلاعات مورد استفاده، رکوردهای وزن بدن در سنین مختلف ثبت شده طی سال‌های 73 تا 88 از گله‌های مردمی تحت نظارت ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قزل واقع در استان آذربایجان غربی بود. ا...

[ 8 ] - ردیابی ژن های عمده موثر بر صفات عملکردی مرغان بومی فارس با استفاده از روش تفرق بیزی

در تحقیق حاضر، ساختار ژنتیکی مرغان بومی فارس از نظر تفرق ژن های موثر بر صفات وزن بدن در 8 هفتگی (BW)، سن بلوغ جنسی (ASM)، وزن تخم مرغ (EW) و تعداد تخم مرغ (EN) مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد استفاده شامل اطلاعات شجره ای و رکوردهای فنوتیپی جمع آوری شده در مرکز اصلاح نژاد مرغان بومی فارس بود. ابتدا برای کلیه صفات (بجز تعداد تخم مرغ)، تبدیلات باکس-کاکس انجام شد. ردیابی ژن عمده با استفاده از ن...

[ 9 ] - تأثیر ناقص‌بودن شجرۀ پدری بر پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی و برآورد روند ژنتیکی صفات وزن ازشیرگیری و افزایش وزن روزانه در گوسفند

صفت کمّی وزن ازشیرگیری و افزایش وزن روزانه از تولد تا هنگام ازشیرگیری با وراثت‌پذیری 15/0 و 3/0 و همبستگی‌های فنوتیپی، ژنتیکی، و محیطی بین دو صفت 5/0 شبیه‏سازی شدند. فایل‌های داده‌شده و شجره با درصد‌های متفاوت شجرۀ پدر گمشده با مدل حیوان دوصفتی تجزیه و تحلیل شدند. با حذف تصادفی 10 درصد شمارۀ پدرها، میانگین ارزش اصلاحی برای صفت وزن ازشیرگیری از 61/1 به 55/0 کیلوگرم و برای صفت افزایش وزن روزانه ا...

[ 10 ] - تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی بز عدنی در سیستم پرورش مرتعی

چکیده سابقه و هدف: افزایش سوددهی هر واحد تولیدی، مهمترین راهکار برای افزایش قدرت رقابت آن در همه زمینه‏ها و از جمله دامپروری می‏باشد. اولین قدم در طراحی برنامه‏های اصلاح نژاد دام، تصمیم‏گیری در مورد اهداف اصلاحی مناسب بوده و بزرگ‏ترین عامل در ناکارآمد بودن برنامه‏های اصلاح نژاد دام، عدم تبیین صحیح اهداف اصلاحی است. بنابراین تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی صفات مهم در بز عدنی که یکی از دام‏ها...

[ 11 ] - تأثیرنقص شجره بر پیش بینی ارزش ارثی، روند ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات رشد قبل از شیرگیری گوسفندان قره‌گل

سابقه و هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر نقص شجره بر پیش‌بینی ارزش ارثی و روند ژنتیکی صفات رشد قبل از شیرگیری در گوسفند قره‌گل بود. مواد و روشها: در این مطالعه از داده های جمع‌آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره‌گل سرخس، طی سالهای 1373 تا 1393، استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل وزن تولد، وزن شیرگیری و متوسط افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری بودند. اطلاعات حاصل از 21 ...

[ 12 ] - برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستائی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی

به منظور ارزیابی اقتصادی و برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی از مدل زیست اقتصادی استفاده شد. برای برآورد پارامتر های اقتصادی مورد استفاده در معادلات زیست- اقتصادی و محاسبه ضرایب اقتصادی، دو گله گوسفند زندی در شهرستان ورامین با روش پرورش روستایی با ظرفیت 500 و 450 رأس میش داشتی از شهریور 1389 تا شهریور 1390 مطالعه شد. صفات مورد مطالعه برای برآورد ضرایب اقتصادی شامل وزن تولد، وزن شیر...

[ 13 ] - برآورد وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات کیفیت تخم مرغ و وزن بدن در مرغان بومی فارس

در تحقیق حاضر، از اطلاعات صفات کیفیت 2000 تخم‏مرغ مربوط به 746 مرغ بومی در نسل هفدهم و داده‏های وزن مربوط به 17 نسل مرغان بومی مرکز اصلاح نژاد دام فارس برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن و کیفیت تخم‏مرغ استفاده شد. برای هر صفت شش مدل دام یک‌صفتی با تأثیرات تصادفی گوناگون برازش شد. برای صفت وزن بلوغ مدل شامل اثر ژنتیکی افزایشی حیوان و محیطی دائمی مادری، برای وزن 12هفتگی مدل شامل تأثیرات ...

[ 14 ] - تعیین شاخص انتخاب مناسب برای گوسفند نژاد افشاری در شرایط پرورش روستایی

استراتژی‏های گوناگون انتخاب و تعیین شاخص انتخاب مناسب اصلاح نژاد گوسفند نژاد افشاری با شبیه‏سازی کامپیوتری بررسی شد. اهمیت نسبی هر یک از صفات با ضرایب اقتصادی برآورد‌شده مشخص و از سودآورترین صفات برای تشکیل شاخص انتخاب استفاده شد. شاخص‏های مطالعه‌شده در این تحقیق شامل ترکیب‏های گوناگونی از سه صفت وزن بدن میش در زمان جفت‏گیری (EBW)، وزن بیدۀ پشم سالیانه (AWW)، و کل وزن از شیرگیری به‌ازای هر میش ...

[ 15 ] - تعیین برنامه مناسب برای اصلاح‏ نژاد بز عدنی با استفاده از شبیه ‏سازی تصادفی

این مطالعه باهدف مقایسه میزان پیشرفت ژنتیکی، تغییرات هم‏خونی و فاصله نسل منتج از سه برنامه اصلاح‏نژاد هسته باز، هسته بسته و نر مرجع با روش شبیه‏سازی تصادفی با نرم‏افزار ADAM انجام شد. چهار سطح اندازه گله، سه سطح تعداد ماده به ازاء هر نر و چهار شاخص انتخاب در سه برنامه اصلاح‏نژاد ( هسته باز، هسته بسته و نر مرجع) ترکیب شده و در مجموع 144 سناریو مقایسه گردید. بیشترین میزان پیشرفت ژنتیکی کل و پیشرف...