صادق علیجانی

دانشیار، دانشگاه تبریز

[ 1 ] - ردیابی ژن های عمده موثر بر صفات عملکردی مرغان بومی فارس با استفاده از روش تفرق بیزی

در تحقیق حاضر، ساختار ژنتیکی مرغان بومی فارس از نظر تفرق ژن های موثر بر صفات وزن بدن در 8 هفتگی (BW)، سن بلوغ جنسی (ASM)، وزن تخم مرغ (EW) و تعداد تخم مرغ (EN) مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد استفاده شامل اطلاعات شجره ای و رکوردهای فنوتیپی جمع آوری شده در مرکز اصلاح نژاد مرغان بومی فارس بود. ابتدا برای کلیه صفات (بجز تعداد تخم مرغ)، تبدیلات باکس-کاکس انجام شد. ردیابی ژن عمده با استفاده از ن...

[ 2 ] - مقایسه چندجمله ای های لژاندر در مدل رگرسیون تصادفی برای صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق، جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی و مقایسه چندجمله­ای­های لژاندر در صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران از رکوردهای روزآزمون دوره شیردهی اول صفات مقدار تولید شیر، مقدار چربی، مقدار پروتئین، درصد چربی و درصد پروتئین شیر استفاده شد. این رکوردها از سال­های 1385 تا 1389 توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع­آوری شده بود. پارامترهای ژنتیکی با استفاده از روش حداکثر درستنمائی محدود شده (REML) و مدل رگرس...

[ 3 ] - مقایسه دو روش آماری مختلف در برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

هدف این مطالعه مقایسه روش¬های آماری حداکثر درست نمایی محدود شده و بیزی در ارزیابی مؤلفه‌های (کو)واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل حیوانی رگرسیون تصادفی چند صفتی بوده است. داده¬ها شامل 181226 رکورد روز آزمون نخستین دوره شیردهی جمع¬آوری شده از 21469 گاو شیری بود. مدل شامل گله- سال- فصل زایش، سال- ماه رکورد برداری، نمره سلول¬های بدنی، سن در موقع زایش، و تعداد دفعات دوشش به...

[ 4 ] - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رگرسیون تصادفی

مؤلفه‌های (کو) واریانس شیر، چربی و پروتئین تولیدی نخستین دوره شیردهی 11368 رأس گاو شیری هلشتاین ایران با استفاده از مدل های روز آزمون رگرسیون تصادفی و روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) برآورد شدند. در این مطالعه برای کل دوره شیردهی واریانس های باقی مانده همگن فرض شدند. محدوده وراثت پذیری 305 روز صفات تولیدی 25/0 تا 31/0برآورد شد و بیشترین همبستگی ژنتیکی بین روزهای مختلف دوره شیردهی برای پرو...

[ 5 ] - بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سطح تولید در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون

در این تحقیق، رکوردهای تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران جهت بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سطح تولید با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی چند صفتی، مورد استفاده قرار گرفت. رکوردهای شکم اول مربوط به گاوهای زایش کرده بین سال¬های 1380 تا 1389 از بانک اطلاعاتی مرکز اصلاح دام کشور استخراج گردید. گله- سال¬های زایش از نظر میانگین تولید شیر و درصد چربی شیر به سه سطح کم¬تولید، متوسط¬¬تولید و پر...

[ 6 ] - مقایسه ی مدل های مختلف در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی با روش بیزی در گوسفند مهربانی

هدف از این تحقیق مقایسه¬ی مدل¬های مختلف در برآورد پارمترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت چندقلوزایی در گوسفند نژاد مهربانی با استفاده از 5069 رکورد چندقلوزایی بود که توسط جهاد کشاورزی استان همدان از سال 1373 الی 1389 جمع آوری شده بود. اطلاعات استفاده شده برای شجره ازسال 1366 تا 1389 را شامل می¬شد. برای تعداد بره¬ی متولد شده به ازای هر زایش از رکوردهای تکرار شده استفاده شد. اثرات ثابت شامل گله، سال و شک...

[ 7 ] - کارایی انتخاب ژنومی در برنامه‌های اصلاح نژاد مرغان بومی

The development of genomic selection has created new strategies in animal breeding programs. The aim of this study was to investigate the efficiency of genomic selection in breeding programs of native hens. In this study, a reference scenario with 3380 birds using pedigree and phenotypic information was simulated and the expected genetic progress was derived deterministically with the software ...

[ 8 ] - ارتباط چند شکلی ناحیه ای از ژن کاندیدای STAT5B با صفات مرتبط با رشد و آسیت در یک لاین تجاری

Ascites syndrome, also called pulmonary hypertension syndrome is a major concern of the poultry industry for decades. There have been a numerous reports regarding the underlying genetic variability of different breeds/strains in resistance against ascites. This scenario indicates gaining deep insight into the genomes of chicken pure lines, in order to find the favorable alleles within candidate...

[ 9 ] - تاثیر تغذیه‌ درون تخم‌مرغی دی‌ال- ‌متیونین بر مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی یک روزه

تغذیه درون رویانی به عنوان یک ابزار سودمند برای غلبه بر محدودیت رشد در طی رشد رویانی و پس از خروج از تخم در طیور اهلی محسوب می‌شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تغذیه‌ درون تخم‌مرغی سطوح مختلف اسید آمینه دی‌‌ال- ‌متیونین بر مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی یک‌روزه راس 308 بود. در این راستا، تعداد 240 تخم‌مرغ نطفه دار مادر گوشتی سویه راس 308 در قالب، طرح پایه کاملا تصادفی با 8 گروه آز...

[ 10 ] - Comparison of Single and Multi-Step Bayesian Methods for Predicting Genomic Breeding Values in Genotyped and Non-Genotyped Animals- A Simulation Study

     The purpose of this study was to compare the accuracy of genomic evaluation for Bayes A, Bayes B, Bayes C and Bayes L multi-step methods and SSBR-C and SSBR-A single-step methods in the different values of π for predicting genomic breeding values of the genotyped and non-genotyped animals. A genome with 40000 SNPs on the 20 chromosom was simulated with the same distance (100cM). The π valu...

[ 11 ] - Estimation of Phenotypic and Genetic Parameters of Egg Quality Traits of Azerbaijan Native Hens

The egg quality is one of the most important economic factors for layers that are crucial for hatchability and marketing. Given the low number of egg quality traits records, one of the approaches in estimating phenotypic and genetic parameters is multi trait analysis. The aim of this study was to estimate the phenotypic and genetic parameters of west Azerbaijan native hens egg quality traits by...

[ 12 ] - Single Nucleotide Polymorphism in the Dopamine Receptor Type 3 (DOP3) Candidate Gene Associated with Varroa Destructor Resistance in Honeybee

Extended Abstract Introduction and Objective: Varroa infestation is undoubtedly the greatest threat and challenge facing Apiculture today. This external parasite inevitably lives in the bee colony and causes irreparable damage to its colony and the subsequent honey production. One of the proposed strategies in this regard is the use of pesticides, which have a negative impact on the health of ...