مجید قشلاق علیایی

[ 3 ] - اثر متقابل پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی مرغ های تخم گذار در دوره پس از تولک

آزمایشی به منظور بررسی اثر پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی هومورال در مرغ­های تخم­گذار انجام شد. در این آزمایش تعداد 288 قطعه مرغ تخم­گذار سویه های­لاین W36 در سن 76 هفتگی و بعد از تولک بر اساس درصد تولید و وزن بدن انتخاب و در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 3×3 با چهار تکرار و هشت مرغ در هر تکرار استفاده شد. فاکتورها شامل سه سطح پودر فلفل قرمز (...

[ 4 ] - اثرات افزودن سطوح مختلف اسید چرب لینولئیک کنژوگه (CLA) در جیره مرغ‌های تخم‌گذار در دوره پس از تولک‌بری بر عملکرد تولید، پاسخ سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی

زمینه مطالعاتی: تاثیر مکمل CLA بر عملکرد مرغ­های تخمگذار بررسی می­گردد. هدف: اثرات سطوح مختلف CLA بر عملکرد تولید تخم‌مرغ، برخی ازفراسنجه­های خونی و پاسخ سیستم ایمنی مرغ­های تخم­گذار در دوره پس از دوره تولک­بری بررسی می­گردد. روش کار: تعداد 60 قطعه مرغ تخم­گذار لگهورن سویه های-لاین W-36 در دوره پس از تولک­بری (سن 78 هفتگی) در قالب طرح کاملا تصادفی به 3 تیمار با 5 تکرار 4 قطعه ای اختصاص داده شدن...

[ 5 ] - مطالعه اثرات شستشو، مدت زمان و دمای نگهداری بر خصوصیات جوجه کشی تخم غازهای بومی استان آذربایجان شرقی

     The aim of this study was to investigate the effects of washing, storage time and storage temperature on hatchability and post- hatch growth of East Azarbaijan goose eggs. A total of 144 clean goose eggs were randomly selected from Malekan goose research station, East Azarbaijan and were asigned randomly for each treatment. There were 12 treatments in a factorial arrangement 2×3×2 based on...

[ 6 ] - Estimation of Phenotypic and Genetic Parameters of Egg Quality Traits of Azerbaijan Native Hens

The egg quality is one of the most important economic factors for layers that are crucial for hatchability and marketing. Given the low number of egg quality traits records, one of the approaches in estimating phenotypic and genetic parameters is multi trait analysis. The aim of this study was to estimate the phenotypic and genetic parameters of west Azerbaijan native hens egg quality traits by...

[ 7 ] - Effect of Dietary Supplementation of Liquid Prebiotic and Antibiotic on Egg Production, Egg Quality, Blood Parameters, Immune System Response of Layer Hens at Post Molt Period

Extended Abstract Introduction and Objective: The inclusion of prebiotics in layer hen diets can act as a growth-promoting antibiotic replacer and have beneficial effects on egg production and egg quality. This study aimed to investigate the effects of liquid prebiotic on the post-molt laying performance, egg quality at different storage temperatures and times, immune system function, and bloo...