اثر تزریق داخل تخم‌مرغی ال – گلوتامین بر عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ، مورفولوژی روده و پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سطوح مختلف اسانس درمنه دشتی (Artemisia sieberi) بر خصوصیات مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجههای گوشتی

زمینه مطالعه: اسانس‌ها به عنوان محرک‌های رشد نقش مهمی در بهبود فلور میکروبی و خصوصیات مورفولوژیکی روده و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی دارند. هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی سطوح مختلف اسانس درمنه دشتی بر مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی سکوم و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی بود. روش کار: از 200 قطعه جوجه یک روزه سویه رأس (308) در قالب طرح کاملاًً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار به مدت 42 روز استفاده شد. ت...

متن کامل

مطالعه تزریق داخل تخم مرغی اسید آمینه ال – گلوتامین و افزودن آن به جیره غذایی بر عملکرد رشد، مورفولوژی ژژونوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

اسید آمینه ال – گلوتامین فراوان ترین اسید آمینه موجود در پلاسما و عضلات اسکلتی است که به عنوان منبع انرژی برای سلول های با سرعت تکثیر زیاد از قبیل سلول های دستگاه گوارش و سیستم ایمنی عمل می کند. فن آوری تزریق داخل تخم مرغ روش عملی در تزریق برخی از مواد مغذی مورد نیاز جنین های در حال رشد است. سطوح مختلف اسید آمینه ال – گلوتامین (صفر، 5، 10، 15 و 20 میلی گرم) به کیسه زرده در روز هفتم رشد جنین در ...

بررسی تغییرات مرفولوژیک روده کوچک جوجههای گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف گلوتامین در جیره پیش آغازین طی دوره پس از تفریخ

زمینه مطالعه: استفاده از مکمل گلوتامین در جیره پیش آغازین جوجه‌های گوشتی می‌تواند در بهبود عملکرد طی هفته اول مفید باشد. هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف گلوتامین در جیره پیش آغازین بر مرفولوژی روده کوچک و صفات عملکردی انجام شد. روش‌کار: 160 قطعه جوجه گوشتی (سویه رأس 308) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها دارای سه سطح مختلف 0، 5/0 و...

متن کامل

اثرات مکمل ال- گلوتامین بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی اثرات افزودن سطوح مختلف مکمل ال- گلوتامین به جیره غذایی بر صفات تولیدی و پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 192 جوجه خروس گوشتی یک روزه از سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی از نظر مقدار انرژی و پروتئین مشابه و دارای سطوح مختلف مکمل ال- گلوتامین (صفر، 5/0، 1 و 5...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره 3

صفحات  65- 79

تاریخ انتشار 2014-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023