اثر متقابل پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی مرغ های تخم گذار در دوره پس از تولک

نویسندگان

  • رامین ولی زاده دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
  • مجید علیایی استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:

آزمایشی به منظور بررسی اثر پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی هومورال در مرغ­های تخم­گذار انجام شد. در این آزمایش تعداد 288 قطعه مرغ تخم­گذار سویه های­لاین W36 در سن 76 هفتگی و بعد از تولک بر اساس درصد تولید و وزن بدن انتخاب و در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 3×3 با چهار تکرار و هشت مرغ در هر تکرار استفاده شد. فاکتورها شامل سه سطح پودر فلفل قرمز (0، 1 و2 درصد) و سه سطح پودر زنجبیل (0، 1 و2 درصد) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که سطح 2 درصد فلفل قرمز در مقایسه با سطح صفر درصد آن، تولید تخم­مرغ (23/71 در مقابل 78/73 درصد)، وزن توده تخم­مرغ تولیدی (39/45 در مقابل 53/47 گرم) و میزان ایمنوگلوبین کل و M را به­طور معنی­داری افزایش داد (05/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار با جیره های بر پایه ذرت و گندم

به منظور ارزیابی اثرات نوع جیره و سطح انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار آزمایش حاضر انجام گرفت. آزمایش با آرایش فاکتوریل(3×2) در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل جیره های بر پایه ذرت و گندم و 3 سطح انرژی قابل متابولیسم(2800، 2900 و 3000 کیلوکالری بر کیلوگرم) با تعداد 288 قطعه مرغ تخم گذار سویه های- لاین (w36)، در 6 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر واحد آزمایشی ب...

متن کامل

اثر سطوح کنجاله آفتابگردان و آنزیم پروتئاز بر صفات عملکردی و ریخت شناسی روده باریک در مرغ های تخم گذار

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح کنجاله آفتابگردان و آنزیم پروتئاز بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و ریخت شناسی روده باریک در مرغ های تخم گذار از سن 78 تا 86 هفتگی انجام شد. مجموعا 120 قطعه مرغ تخم گذار سویه بونز وایت در 6 تیمار و هر تیمار شامل 5 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار بصورت آزمایش فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 3 سطح (صفر، 78/6 و 56/13 درصد کنجال...

متن کامل

اثر جیره های حاوی سطوح مختلف سبوس گندم همراه و بدون آنزیم بر عملکرد تولید در مرغ های تخم گذار

این آزمایش بر روی 192 قطعه مرغ تخم­گذار های لاین سفید، در سن 38 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آزمایش فاکتوریل 2×4 با 8 تیمار و 3 تکرار، هر تکرار با 8 مرغ و طی مدت 84 روز انجام گرفت. جیره­های غذایی دارای سطوح صفر، 10 ، 15 و 20 درصد سبوس گندم فاقد آنزیم (صفر درصد) و با آنزیم (05/0 درصد) بودند. آنزیم مورد استفاده، آنزیم چند منظوره روابیواکسل حاوی زایلاناز 2200 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 200 واحد...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر گندم تقطیری و آنزیم بر ترکیبات خون و شاخص های تولیدی مرغ های تخم گذار

Wheat distillers dried grains with solubles (WDDGS) is a by-product that can be an alternative feed ingredient for poultry. However, WDDGS contains non-starch polysaccharides which limit its dietary inclusion. The objective of the current experiment was to evaluate the effect of WDDGS with or without Endofeed W® as a commercial enzyme on laying hens. A 5×2 factorial arrangement in a completely ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 1

صفحات  81- 92

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023