اثر متقابل پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی مرغ های تخم گذار در دوره پس از تولک

نویسندگان

  • رامین ولی زاده دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
  • مجید علیایی استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی اثر پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی هومورال در مرغ­های تخم­گذار انجام شد. در این آزمایش تعداد 288 قطعه مرغ تخم­گذار سویه های­لاین W36 در سن 76 هفتگی و بعد از تولک بر اساس درصد تولید و وزن بدن انتخاب و در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 3×3 با چهار تکرار و هشت مرغ در هر تکرار استفاده شد. فاکتورها شامل سه سطح پودر فلفل قرمز (0، 1 و2 درصد) و سه سطح پودر زنجبیل (0، 1 و2 درصد) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که سطح 2 درصد فلفل قرمز در مقایسه با سطح صفر درصد آن، تولید تخم­مرغ (23/71 در مقابل 78/73 درصد)، وزن توده تخم­مرغ تولیدی (39/45 در مقابل 53/47 گرم) و میزان ایمنوگلوبین کل و M را به­طور معنی­داری افزایش داد (05/0P

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از انجام این تحقیق، تأثیر روش های مختلف تولک بری بر سیستم ایمنی و تغییرات فراسنجه های لیپیدی و تولید مثلی مرغ های تخم گذار می باشد.  در این مطالعه از 180 قطعه مرغ تخم گذار سویه های لاین در سن 52 هفتگی با 6 تیمار و 5 تکرار و 6 قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 12 هفته در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد.  تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش شامل:  1- گروه محروم از غذا (حذف خوراک) 2- گروه تغذیه شده...

این تحقیق به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح افزایشی پودر شبدر بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی و سطح سلول های خون مرغ های تخم گذار انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 192 قطعه مرغ تخم گذار سویه های لاین (w36) از سن 65 تا 77 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه مرغ) اجراء گردید. جیره های آزمایشی عبارت بودند از: 1) تیمار شاهد (بدون استفاده...

به ­منظور بررسی تاثیر اندازه ذرات خوراک در جیره­های آردی و پلت، تعداد 480 قطعه مرغ تخم­گذار سویه­ هایلاین W-36 در سن 27 هفتگی انتخاب و در یک آزمایش فاکتوریل 3×2 شامل عامل شکل فیزیکی (آردی و پلت) و اندازه ذرات دانه ذرت (آسیاب شده با اندازه­های ریز، متوسط و درشت) مورد استفاده قرار گرفتند. فراسنجه­های عملکردی طی 9 هفته آزمایش رکوردبرداری و در هفته پایانی آزمایش صفات کیفی تخم­مرغ اندازه­گیری شد. در...

این آزمایش با هدف ارزیابی اثرسطوح مختلف کلسیم، فسفر و روغن سویا در جیرۀ غذایی بر عملکرد تولیدی و شاخص های کیفیت تخم با استفاده از 216 قطعه مرغ تخم گذار سویه های لاین اجراء شد. آزمایش به صورت فاکتوریل (2×3) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار شامل سه سطح کلسیم و فسفر (توصیه nrc، 15 و 30 درصد بیشتر از توصیه nrc) و دو سطح روغن سویا (صفر و 4 درصد) با 3 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 12 هفته...

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ژل آلوئه ورا، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر روی عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم مرغ مرغ های تخم گذار، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش جیره ی آزمایشی و چهار تکرار و هر تکرار 12 قطعه، جمعاً بر روی 288 قطعه مرغ تخم گذار سویه ی های لاین در سن 29 هفتگی به مدت 84 روز با جیره های متوازن اجرا شد. جیره های آزمایشی به ترتیب: 1- جیره ی شاهد (بدون افزودنی)، 2- جیره ...

به منظور ارزیابی اثرات نوع جیره و سطح انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار آزمایش حاضر انجام گرفت. آزمایش با آرایش فاکتوریل(3×2) در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل جیره های بر پایه ذرت و گندم و 3 سطح انرژی قابل متابولیسم(2800، 2900 و 3000 کیلوکالری بر کیلوگرم) با تعداد 288 قطعه مرغ تخم گذار سویه های- لاین (w36)، در 6 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر واحد آزمایشی ب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود