روح الله کیانفر

گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - اثرات سطوح مختلف تفاله خشک گوجه‌فرنگی بر عملکرد تولید مرغ‌های تخم‌گذار و کیفیت داخلی تخم‌مرغ در دما و زمان‌های مختلف نگهداری

زمینه مطالعاتی: سطوح مختلف تفاله گوجه‌فرنگی در جیره پس از تولک مرغ‌های تخم­گذار مورد بررسی قرار گرفت. هدف: اثرات سطوح مختلف تفاله خشک گوجه­فرنگی در جیره پس از تولک مرغ­های تخمگذار بر عملکرد تولید و کیفیت داخلی تخم­مرغ در دما و زمان­های مختلف نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار: آزمایشی با 120 قطعه مرغ تخم‌گذار لگهورن پس از دوره تولک‌بری (78 هفتگی) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 5 تکر...

[ 2 ] - اثرات استفاده از سطوح مختلف مخمرسلنیوم برعملکرد تولید، سیستم ایمنی و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز مرغان تخمگذار پس از دوره تولک بری

زمینه مطالعاتی: بررسی تاثیر سلنیوم آلی بر عملکرد تولید مرغان تخم‌گذار هدف:  ارزیابی اثرات سطوح مختلف مخمر سلنیوم بر عملکرد تولید تخم­مرغ، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و پاسخ سیستم ایمنی مرغان تخم­گذار پس از دوره تولک­بری. روش کار: تعداد80 قطعه مرغ تخم­گذار لگهورن سویه های-لاین W-36 در دوره پس از تولک­بری (سن 78 هفتگی) در قالب طرح کاملا تصادفی به 5 تیمار با 4 تکرار 4 قطعه‌ای اختصاص داده شدند...

[ 3 ] - اثرات افزودن اسیدفولیک و روی بر محتوی 5-متیل تتراهیدروفولات زرده، کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغ‌های تخمگذار

زمینه مطالعاتی: ریز مغذی­هایی مثل اسیدفولیک و روی نقش مهمی در افزایش محتوای 5-متیل تتراهیدروفولات تخم مرغ دارند. هدف: این مطالعه برای ارزیابی اثرات اسیدفولیک و روی بر محتوی 5-متیل تتراهیدروفولات زرده، کیفیت تخم­مرغ و عملکرد مرغ تخمگذارسویه­های-لاین 36W از 52 تا 58 هفتگی صورت گرفت. روش کار: جیره­های آزمایشی با 3 سطح روی (100، 130و160 میلی گرم در کیلوگرم جیره) و 4 سطح اسیدفولیک (0، 5، 10و 15 میلی...

[ 4 ] - اثر متقابل پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی مرغ های تخم گذار در دوره پس از تولک

آزمایشی به منظور بررسی اثر پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی هومورال در مرغ­های تخم­گذار انجام شد. در این آزمایش تعداد 288 قطعه مرغ تخم­گذار سویه های­لاین W36 در سن 76 هفتگی و بعد از تولک بر اساس درصد تولید و وزن بدن انتخاب و در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 3×3 با چهار تکرار و هشت مرغ در هر تکرار استفاده شد. فاکتورها شامل سه سطح پودر فلفل قرمز (...

[ 5 ] - اثر سطوح مختلف تفاله انگور بر عملکرد تولید و کیفیت داخلی تخم مرغ در دما و زمان های مختلف نگهداری

آزمایشی به منظور بررسی اثرات ­سطوح مختلف تفاله انگور بر عملکرد مرغ­های تخم­گذار و ماندگاری کیفیت تخم­مرغ طی نگهداری در دما و زمان­های مختلف طراحی شد. تعداد 160 قطعه مرغ تخم­­گذار لگهورن به­صورت چهار تیمار با پنج تکرار و هشت مرغ در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی برای سطوح صفر، 5/1، 3 و 5/4 درصد تفاله انگور استفاده و عملکرد تولید آنها به ­مدت هشت هفته بررسی شد. در پایان دوره، شش تخم­مرغ از هر ...

[ 6 ] - اثرات افزودن سطوح مختلف اسید چرب لینولئیک کنژوگه (CLA) در جیره مرغ‌های تخم‌گذار در دوره پس از تولک‌بری بر عملکرد تولید، پاسخ سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی

زمینه مطالعاتی: تاثیر مکمل CLA بر عملکرد مرغ­های تخمگذار بررسی می­گردد. هدف: اثرات سطوح مختلف CLA بر عملکرد تولید تخم‌مرغ، برخی ازفراسنجه­های خونی و پاسخ سیستم ایمنی مرغ­های تخم­گذار در دوره پس از دوره تولک­بری بررسی می­گردد. روش کار: تعداد 60 قطعه مرغ تخم­گذار لگهورن سویه های-لاین W-36 در دوره پس از تولک­بری (سن 78 هفتگی) در قالب طرح کاملا تصادفی به 3 تیمار با 5 تکرار 4 قطعه ای اختصاص داده شدن...

[ 7 ] - Effects of Raw and Autoclaved Amaranth Grain on Performance and Egg Quality of Layer Hens

   This study was conducted to evaluate the effects of raw and autoclaved Amaranth grain on the performance and egg quality of layer hens. For this purpose 168 Leghorn laying hens strain Hy-line W36 at 67 weeks of age were allocated in completely randomized design with 7 treatments and 6 replicates of 4 birds. Treatments include raw and autoclaved Amaranth each at 0, 5, 10 and 15%. The egg exte...

[ 8 ] - Effect of Dietary Supplementation of Liquid Prebiotic and Antibiotic on Egg Production, Egg Quality, Blood Parameters, Immune System Response of Layer Hens at Post Molt Period

Extended Abstract Introduction and Objective: The inclusion of prebiotics in layer hen diets can act as a growth-promoting antibiotic replacer and have beneficial effects on egg production and egg quality. This study aimed to investigate the effects of liquid prebiotic on the post-molt laying performance, egg quality at different storage temperatures and times, immune system function, and bloo...