سید علی میر قلنج

4 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - تحلیل بکارگیری فناوری‌های اطلاعات (اتوماسیون) در واحدهای مرغداری‌ شهرستان خوی

زمینه مطالعاتی: کشور ایران همگام با بسیاری از کشورهای جهان نسبت به توسعه فناوری اطلاعات حرکت کرده است. بکارگیری فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم در پیشرفت و افزایش بهره­وری واحدهای مرغداری است. هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات در واحدهای مرغداری­های شهرستان خوی در سال 1393 صورت گرفت. روش­کار: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری آن را مدیران 107 واحد مرغداری­ تش...

[ 2 ] - اثر متقابل پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی مرغ های تخم گذار در دوره پس از تولک

آزمایشی به منظور بررسی اثر پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی هومورال در مرغ­های تخم­گذار انجام شد. در این آزمایش تعداد 288 قطعه مرغ تخم­گذار سویه های­لاین W36 در سن 76 هفتگی و بعد از تولک بر اساس درصد تولید و وزن بدن انتخاب و در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 3×3 با چهار تکرار و هشت مرغ در هر تکرار استفاده شد. فاکتورها شامل سه سطح پودر فلفل قرمز (...

[ 3 ] - اثر سطوح مختلف تفاله انگور بر عملکرد تولید و کیفیت داخلی تخم مرغ در دما و زمان های مختلف نگهداری

آزمایشی به منظور بررسی اثرات ­سطوح مختلف تفاله انگور بر عملکرد مرغ­های تخم­گذار و ماندگاری کیفیت تخم­مرغ طی نگهداری در دما و زمان­های مختلف طراحی شد. تعداد 160 قطعه مرغ تخم­­گذار لگهورن به­صورت چهار تیمار با پنج تکرار و هشت مرغ در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی برای سطوح صفر، 5/1، 3 و 5/4 درصد تفاله انگور استفاده و عملکرد تولید آنها به ­مدت هشت هفته بررسی شد. در پایان دوره، شش تخم­مرغ از هر ...

[ 4 ] - Effects of Raw and Autoclaved Amaranth Grain on Performance and Egg Quality of Layer Hens

   This study was conducted to evaluate the effects of raw and autoclaved Amaranth grain on the performance and egg quality of layer hens. For this purpose 168 Leghorn laying hens strain Hy-line W36 at 67 weeks of age were allocated in completely randomized design with 7 treatments and 6 replicates of 4 birds. Treatments include raw and autoclaved Amaranth each at 0, 5, 10 and 15%. The egg exte...