مطالعه اثرات شستشو، مدت زمان و دمای نگهداری بر خصوصیات جوجه کشی تخم غازهای بومی استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

  • سرهنگی, یوسف سازمان تحقیقات دام جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
چکیده مقاله:

     The aim of this study was to investigate the effects of washing, storage time and storage temperature on hatchability and post- hatch growth of East Azarbaijan goose eggs. A total of 144 clean goose eggs were randomly selected from Malekan goose research station, East Azarbaijan and were asigned randomly for each treatment. There were 12 treatments in a factorial arrangement 2×3×2 based on a completely randomized design with main effects pre- incubation egg washing and non- wash, storage period: 1, 10 and 20 days and two egg storage temperature 25°C and 7°C with 3 replicates of 4 eggs per each. Initial egg weight, egg weight after storage, egg weight before transfer to setter and egg weight loss during storage time were individulay measured. After hatch, chicks were individually weighed and the quality of gooslings were measured individualy by Tona method. Results showed that egg storage time and temperature had a significant effect on total egg weight loss (P<0.05). Egg storage time and temperature had a significant effect on fertility and hatchability of eggs (P<0.05), but washing of eggs  had no significant effect (P>0.05). The lowest initial gosling weight was seen in eggs that stored 20d. The highest body weight at day 7 were seen in eggs stored 10 days in 7˚C with pre incubation washing (276.3 g). Egg storage time and storage temperature had significant effect on fertility and hatchability of goose eggs (P<0.05). The hatchability of eggs stored in 7˚ and 25˚ C were 82.75 and 75%, respectively. Increasing egg storage time and storage temperature had negative effect on the goosling quality. In conclusion, the increasing egg storage time and storage temperature can decrease the fertility, the hatchability of eggs and the post-hatch gosling quality, but pre-incubation egg washing had no significant effect on fertility and post- hatch quality of gosling.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر وزن و مدت زمان نگهداری بر pH آلبومین و قدرت جوجه درآوری تخم مرغهای قابل جوجه کشی

This study aims to determine the effects of storage period and egg weight on albumen pH and hatchability of hatching eggs. For this purpose, the eggs produced by native breeder hens (28 - 31 weeks of age) were used in a completely randomized design with a 3 × 8 factorial arrangement. The main factors were 3 egg weight ranges (46 - 49, 50 - 52 and 53 - 56) and 8 storage periods (1, 3, 6, 9, 12, ...

متن کامل

اثر وزن و مدت زمان نگهداری بر pH آلبومین و قدرت جوجه درآوری تخم مرغهای قابل جوجه کشی

This study aims to determine the effects of storage period and egg weight on albumen pH and hatchability of hatching eggs. For this purpose, the eggs produced by native breeder hens (28 - 31 weeks of age) were used in a completely randomized design with a 3 × 8 factorial arrangement. The main factors were 3 egg weight ranges (46 - 49, 50 - 52 and 53 - 56) and 8 storage periods (1, 3, 6, 9, 12, ...

متن کامل

اثر وزن و مدت زمان نگهداری بر ph آلبومین و قدرت جوجه درآوری تخم مرغهای قابل جوجه کشی

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر وزن تخم مرغ و مدت زمان نگهداری بر ph آلبومین و قدرت جوجه درآوری تخم مرغهای قابل جوجه کشی انجام گرفت. بدین منظور از مرغهای مادر بومی که در محدوده سنی 28 تا 31 هفتگی بودند و میانگین وزن تخم مرغهای تولیدی آنها 50 گرم بود، استفاده شد. این تحقیق به صورت یک آزمایش فاکتوریل 8 × 3 (هشت دوره نگهداری و سه گروه وزنی) و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی انجام گردید. دوره های مختلف...

متن کامل

تأثیر پودر ریزوم زردچوبه بر خصوصیات کمی و کیفی تخم مرغ های بومی استان آذربایجان غربی

تعداد 240 قطعه مرغ بومی آذربایجان غربی در اوایل تخمگذاری(در سن 23 هفتگی) در این تحقیق استفاده شد. این مرغ­ها به چهار گروه آزمایشی تقسیم شدند و هر گروه در 6 قفس قرار گرفتند. مرغ­های هر چهار تیمار، جیره­های مشابه اما سطوح مختلف، مقدار صفر، 25/0، 5/0 و 1 درصد پودر زردچوبه را دریافت کردند. ابتدا مرغ­های هر گروه به مدت دو هفته به جیره­های مورد آزمایش عادت داده شدند و پس از آن، فراسنجه­های کمی و کیفی...

متن کامل

تأثیر پودر ریزوم زردچوبه بر خصوصیات کمی و کیفی تخم مرغ های بومی استان آذربایجان غربی

تعداد 240 قطعه مرغ بومی آذربایجان غربی در اوایل تخمگذاری(در سن 23 هفتگی) در این تحقیق استفاده شد. این مرغ­ها به چهار گروه آزمایشی تقسیم شدند و هر گروه در 6 قفس قرار گرفتند. مرغ­های هر چهار تیمار، جیره­های مشابه اما سطوح مختلف، مقدار صفر، 25/0، 5/0 و 1 درصد پودر زردچوبه را دریافت کردند. ابتدا مرغ­های هر گروه به مدت دو هفته به جیره­های مورد آزمایش عادت داده شدند و پس از آن، فراسنجه­های کمی و کیفی...

متن کامل

بررسی اثرات مادری و ردیابی ژن‌های عمده موثر بر صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجان

زمینه مطالعاتی: ردیابی ژن‌های عمده موثر بر صفات کیفی تخم مرغ. هدف:  بررسی اثرات مادری و ردیابی ژن­های عمده صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجان روش کار: در تحقیق حاضر، پس از رکوردبرداری صفات کیفی  داخلی تخم مرغ در جمعیت مرغ‌های بومی آذربایجان، احتمال تفرق ژن­های عمده در صفات داخلی تخم مرغ به صورت مجزا با استفاده از یک مدل حیوانی تک متغیره و با استفاده از آنالیز بیزی و شاخص ژن عمده مورد آنالی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 22

صفحات  101- 110

تاریخ انتشار 2018-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023