کریم حسن پور

گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

[ 1 ] - تعیین جنسیت جنین گاو نژاد هلشتاین به کمک روش غیر تهاجمی DNA با منشأ جنینی شناور در پلاسما گاو آبستن

دستیابی به روش دقیق، آسان و اقتصادی پیش‌انتخاب جنسیت جنین در صنعت گاو شیرده دارای اهمیت خاصی میباشد. اخیراً DNA با منشأ جنینی شناور در پلاسما و سرم مادر آبستن سوبسترای خوبی برای تعیین جنسیت جنین در اوایل دوره آبستنی پیشنهاد شدهاست. بدین منظور، تعداد 16 گاو هلشتاین با دوره آبستنی بعد هشت هفتگی، 4 گاو هلشتاین غیرآبستن و دو گاو نر(کنترل منفی) انتخاب و پلاسمای آنها برای استخراج ccfDNA تفکیک گردید. آ...

[ 2 ] - مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیش‌های ایران

به منظور بررسی اثر عوامل محیطی موثر بر صفات تولید شیر و مقدار چربی 240 روز گاومیش‌های ایران، مطالعه‌ای روی 22596 رکورد تولید شیر و 22165 رکورد مقدار چربی انجام شد. برای برآورد مولفه‌های (کو)واریانس صفات ذکر شده، تجزیه‌های یک صفتی و دو صفتی در پنج دوره شیردهی انجام شد. بیشترین داده مورد استفاده مربوط به تولید شیر در دوره شیردهی اول (4482) بود که توسط ایستگاه‌های مختلف اصلاح نژادی در سطح کشور طی ...

[ 3 ] - کاربرد تجزیه‌ی مؤلفه‌های اصلی در ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری ایران

زمینه مطالعاتی: مدل رگرسیون تصادفی یکی از دقیق­ترین مدل­ها برای پیش­بینی ارزش اصلاحی، با استفاده از رکوردهای روزآزمون می­باشد. با این حال به‌کار بردن این مدل از نظر محاسباتی دشوار و زمان­بر است. هدف: تعیین اهمیت نسبی ارزش­های اصلاحی در روزهای مختلف شیردهی و برآورد مؤلفه‌های اصلی ژنتیکی برای ارزش­های اصلاحی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران اهداف اصلی تحقیق حاضر می­باشند. روش کار: از رکوردهای ...

[ 4 ] - مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دورههای شیردهی متفاوت

اثر طول دوره شیردهی بر منحنی های شیردهی و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 964606 و 885342 رکورد روزآزمون به ترتیب برای میزان تولید شیر و درصد چربی شیر استفاده شد. داده ها در چهار گروه (گروه یک: با طول دوره شیردهی 241 تا 300 روز، گروه دو: 301 تا 400 روز، گروه سه: 401 تا 500 روز و گروه چهار: 501 تا 600 روز) طبقه بندی شدند. تعداد نه تابع غیرخطی برای برازش منحنی ها د...

[ 5 ] - ارتباط چند شکلی ناحیه ای از ژن کاندیدای STAT5B با صفات مرتبط با رشد و آسیت در یک لاین تجاری

Ascites syndrome, also called pulmonary hypertension syndrome is a major concern of the poultry industry for decades. There have been a numerous reports regarding the underlying genetic variability of different breeds/strains in resistance against ascites. This scenario indicates gaining deep insight into the genomes of chicken pure lines, in order to find the favorable alleles within candidate...

[ 6 ] - Investigation of Non-Genetics Factors Affecting Milk-Fat Content and Milk-Fat Percentage Curves' Parameters In Azeri and Khuzestani Buffalo Breeds

     The study of milk production and composition curves in buffalo provides key information about genetic potentials and management related strategy to both breeders and farmers. The objective of this study was to identify of the non-genetic factors of parameters for fitted Wood function on milk fat content (MFC) and milk fat percentage (MFP) curve of Azari and Khuzestan buffalo. The data were...

[ 7 ] - Cloning and Bioinformatics Analysis of the Gene Encoding Transcription Factor MYB44 of Sunflower (Helianthus annuus L.) under Salt Stress Conditions

Sunflower oilseeds (Helianthus annuus L.) are widely used around the world. Soil salinity negatively affects many morphological and physiological traits of sunflowers. Oil seed sunflower line tolerant to salinity stress (AS5305) was planted in normal and salinity stress conditions in a completely randomized design with two biological replications in a controlled environment. Salinity was applie...

[ 8 ] - Single Nucleotide Polymorphism in the Dopamine Receptor Type 3 (DOP3) Candidate Gene Associated with Varroa Destructor Resistance in Honeybee

Extended Abstract Introduction and Objective: Varroa infestation is undoubtedly the greatest threat and challenge facing Apiculture today. This external parasite inevitably lives in the bee colony and causes irreparable damage to its colony and the subsequent honey production. One of the proposed strategies in this regard is the use of pesticides, which have a negative impact on the health of ...