حسین جانمحمدی

دانشیار گروه علوم دامی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - تعیین تراکم و ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینة پودر گوشت و استخوان در خروس‌های بالغ لگهورن سکوم‌برداری‌شده

 تراکم اسیدهای آمینة 6 نمونه پودر گوشت و استخوان به روش کروماتوگرافی تبادل یونی و قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه به روش تغذیة دقیق سیبالد تعیین شد. متیونین با 35/0 و لوسین با 29/2 درصد کمترین و بیشترین مقدار اسیدهای آمینه را در بین نمونه‌های پودر گوشت و استخوان نشان دادند. میانگین مقادیر هریک از اسیدهای آمینه، مجموع اسیدهای آمینة ضروری و غیرضروری و کل اسیدهای آمینه از مقادیر مشابه در جدول‌های N...

[ 2 ] - بررسی اثرات تجویز اسید فولیک و متیونین بر محتوای 5-متیل تتراهیدروفولات و روی زرده تخم‌مرغ و میزان روی و هموسیستئین سرم خون در مرغان تخمگذار

این مطالعه برای ارزیابی اثرات تجویز اسیدفولیک و متیونین بر محتوای 5-متیل تتراهیدروفولات و عنصر روی زرده تخم­مرغ و میزان روی و هموسیستئین سرم خون مرغان تخمگذار لگهورن سویه ‌های-لاین W36 از سن 20 تا 26 هفتگی صورت گرفت. جیره­های آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به­روش فاکتوریل 4×4 با 4 سطح متیونین (25/0، 32/0، 42/0 و 48/0 درصد جیره) و 4 سطح اسید فولیک (0، 5، 10 و 15 میلی­گرم در کیلوگرم جیره) تنظیم...

[ 4 ] - ارزیابی سطوح مختلف پروتئین خام و اسید آمینه ترئونین جیره بر پاسخ‌های ایمنی و پارامتر‌های بیوشیمیایی خون در بوقلمون‌های بومی ایران

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام (CP) و ترئونین (Thr) جیره بر پاسخ ایمنی و پارامتر‌های بیوشیمیایی خون در بوقلمون‌های بومی ایران انجام گردید. تعداد 160 بوقلمون بومی نر 4 هفته بطور تصادفی به آزمایش فاکتوریل 5×2 تخصیص یافتند. تیمارها شامل دو سطح جیره‌ای پروتئین خام (90 و 100 درصد توصیه NRC) و 5 سطح ترئونین (75/0 85/0، 95/0، 05/1 و 15/1 درصد جیره) بودند. نتایج نشان داد که کاهش...

[ 5 ] - پیامد تزریق درون تخم‌مرغی سطوح مختلف دی‌ال-‌متیونین بر ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی یک‌روزه

Methionine is the first limiting amino acid in poultry which has a primary role in stimulating protein synthesis and growth. This study was designed to investigate the effect of dietary intake of different levels of DL-methionine on hatchability, carcass characteristics, and blood parameters of day-old Ross 308 broiler chicks. For this purpose, 240 fertile broiler breeder eggs were used in a co...

[ 6 ] - اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و اسید آمینه ترئونین بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی در بوقلمون های تجاری

این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و ترئونین جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی در بوقلمون‌های تجاری انجام گردید. تعداد 160 قطعه بوقلمون نر 4 هفته سویه نیکولاس 300 بطور تصادفی به 10 گروه با 4 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی فاکتوریل (5×2) توزیع گردیدند. گروه‌های آزمایشی شامل دو سطح پروتئین خام (26 و 4/23 درصد) و 5 سطح ترئونین کل(75/0 85/0، 95/0، 05/1و 15/1 درصد...

[ 7 ] - Evaluation of Chemical Characteristics and Effects of Different Manganese Sources on Kinetics of Manganese Absorption and Performance of Broiler Chickens

Three experiments wereconducted to evaluate chemical characteristics, intestinal absorption and bioavailability of manganese(Mn)from organic, inorganic and nano sources of Mn. In experiment 1, inorganic sources of Mn including Mn-sulphate and Mn-oxide, organic sources of Mn as Mn-glycinate and Mn-bioplex and FRA® easy dry Mn as a nano source of Mn were subjected to elemental analysis and solubi...

[ 8 ] - تاثیر بیوهربال بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تولیدگاز جیره در گوساله های پرواری هلشتاین

سابقه و هدف: تامین مواد ‌غذایی در یک دوره پرواربندی یکی از بالاترین هزینه‌های مربوط به پرورش می‌باشد به‌طوری که 65 تا 70 درصد هزینه‌های مربوط به پرورش دام در ارتباط با مساله تغذیه است. ایجاد مقاومت در عوامل بیماری‌زا در زمان استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها به عنوان ترکیبات محرک رشد و نیز امکان باقی ‌ماندن آنتی‌بیوتیک‌ها در محصولات تولیدی، از معایبی است که استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها را در تغذیه دام و ط...

[ 9 ] - Effect of in Ovo Injection of Different L-Arginine Levels on Hatchability, Growth Performance and Meat Quality of Ross 308 Broiler Chickens

    Previous studies indicated the positive impact of dietary supplementation of arginine on meat quality and growth, though there is no report regarding the effect of in ovo injection of arginine on meat quality. So, the aim of this study was to evaluate the effect of in ovo injection of different levels of L-arginine on hatchability, growth performance, and meat quality of Ross 308 broiler ch...

[ 10 ] - A New Precision–Fed Chick Assay for Determining True Metabolizable Energy Values of some Poultry Feed Ingredients for Broiler Chickens

Two experiments were conducted to determine: first, the best time of excreta collection after force feeding of broilers to yield the maximal amount of excreta, and second, nitrogen-corrected true metabolizable energy contents of some poultry feedstuffs including yellow corn, soybean meal, corn gluten meal, canola meal and poultry by-product meal by a new precision-fed chick assay using 3-week-o...

[ 11 ] - The effect of Dietary Fiber Source and Threonine Level on Growth Performance, Nutrients Digestibility and Digesta Characteristics of Broiler Chickens in a Period of 24 Days

The aim of this study was to survey the effect of different dietary fiber source and thereonine levels on growth response, nutrients digestibility and some digesta characteristics of broiler chickens. A total of 180 day-old male Ross 308 chicks were used  in a completely randomized design with a factorial arrangement of 2×3 with 4 replicates of 6 birds each for a period of 24 days. The diets co...

[ 12 ] - Single Nucleotide Polymorphism in the Dopamine Receptor Type 3 (DOP3) Candidate Gene Associated with Varroa Destructor Resistance in Honeybee

Extended Abstract Introduction and Objective: Varroa infestation is undoubtedly the greatest threat and challenge facing Apiculture today. This external parasite inevitably lives in the bee colony and causes irreparable damage to its colony and the subsequent honey production. One of the proposed strategies in this regard is the use of pesticides, which have a negative impact on the health of ...