محمد مرادی شهربابک

استاد گروه مهندسی علوم دامی دانشکده مهندسی کشاورزی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

[ 1 ] - تعیین معادله تابعیت صفت وزن شتر از صفات بیومتری شتران نژاد یزدی با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره به روش تحلیل مؤلفه های اصلی

هدف از این مطالعه تعیین معادله تابعیت وزن زنده از چهار صفت طول بدن، محیط دور سینه، ارتفاع جدوگاه و محیط شکم در 150 نفر از شترهای یک کوهانه نژاد یزدی بود. سعی شد تا جزئیات مبسوطی درباره روشی مناسب جهت کاهش مشکلات هم­خطی و همبستگی بین متغیرهای مستقل و برآورد وزن زنده شتر بیان شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که مشکل هم­راستایی چندگانه موجود در اطلاعات مربوط به ارتباط بین وزن با متغیرهای م...

[ 2 ] - جستجوی ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی در نخستین زایش گاوهای هلشتاین ایران

در این پژوهش با استفاده از داده‌های گردآوری‌شدۀ مربوط به صفات گوساله‌زایی شامل سخت‌زایی، وزن تولّد گوساله و طول دورۀ آبستنی در نخستین زایش 29950 رأس گاو هلشتاین ایران که در سال‌های 1383 تا 1393 در 131 گلۀ تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور گردآوری‌شده بودند، ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی با استفاده از الگوریتم جستجوی IC بررسی شد. در ساختار علّی شناسایی‌شده ضریب‌های ساختاری مربوط...

[ 3 ] - مقایسة روش‌های PCA و DAPC در تجزیه‌وتحلیل ساختار جمعیتی گاومیش‌های ایران با تراشه‌های اسنیپ 90k

اطلاع از ساختار ژنتیکی جمعیت دام‌ها در راستای اجرای بهتر برنامه­های اصلاح نژادی و حفظ ذخایر ژنتیکی آن‌ها بسیار ارزشمند است. داده‌های ژنگانی (ژنومی) فرصتی برای حل پیچیدگی تاریخچة تکاملی جمعیت­ها و بازسازی رویدادهای تاریخی نادر، را فراهم می­آورند. در این پژوهش برای ارزیابی ساختار جمعیتی گاومیش‌های ایران روش‌های تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) و تجزیه‌وتحلیل جداسازی مؤلفه‌های اصلی (DAPC) اجرا شد...

[ 4 ] - بررسی الگوی عدم تعادل پیوستگی در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران

شناخت الگوی عدم تعادل پیوستگی در جمعیت‌های مختلف اطلاعات سودمندی برای بررسی‌های انتخاب ژنومیک (ژنومیک) (GS) و پویش ژنوم یا ژنوم (GWAS) و شناخت معماری ژنتیکی صفات از طریق بررسی فاز پایداری عدم تعادل پیوستگی بین نشانگر و جایگاه صفت کمی فراهم می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی عدم تعادل پیوستگی در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران (بلوچی، لری-بختیاری و زل) است. بدین منظور از 186 نمونه گوسفند (شامل 96 نمو...

[ 5 ] - همراهی همردیف‌های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس

هدف این پژوهش، بررسی همراهی همردیف (آلل)­های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته­های تک­هسته­ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس بود. حیوانات موردبررسی (347 حیوان) شامل 155 گوسالۀ آمیختۀ هلشتاین-شاروله، 60 گوسالۀ ناشی از آمیزش حیوانات نر هلشتاین- شاروله با حیوانات مادۀ هلشتاین، 46 گوسالۀ ناشی از آمیزش حیوانات مادۀ هلشتاین- شاروله با حیوانات نر شاروله و 86 گوسالۀ هلشتاین بودند. همۀ حیوانات در ه...

[ 6 ] - گروه‌بندی ژنتیکی گاومیش های بومی آذری و شمالی با روش شبکۀ عصبی SVM

هدف این تحقیق گروه‌بندی گاومیش‌های استان­های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل از بوم‌جور (اکوتیپ) آذری و استان گیلان از بوم‌جور شمالی و درنهایت قابلیت جداسازی افراد مناطق مختلف با روش یادگیری ماشین بود. به شمار 258 گاومیش از مناطق مختلف دو بوم‌جور شمالی و آذری نمونه‌گیری شد و با استفاده از SNPChip 90K مربوط به شرکت افی متریکس در کشور ایتالیا تعیین ژنوتیپ شد. برای پیش‌بینی عملکرد روش ماشین بردار پش...

[ 7 ] - شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP

ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) یک ژن کاندیدا برای بررسی صفات مرتبط با رشد، وزن بدن و رشد عضله در گونه­های مختلف است. به‌منظور بررسی ارتباط این ژن با صفات رشد در بلدرچین، هشت جفت بلدرچین سفید و وحشی به‌عنوان جمعیت صفر برای تولید افراد نسل اول (f1) با یکدیگر تلاقی داده شدند. از تلاقی بین 34 قطعه بلدرچین در نسل F1، 422 قطعه بلدرچین در نسل دوّم f2)) ایجاد شد. رکوردهای مربوط به وزن بدن در سنین مختل...

[ 8 ] - مطالعۀ چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP

این پژوهش با هدف مطالعۀ چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات شیر در بزهای نژاد مهابادی انجام گرفت. به این منظور برای 150 رأس بز شیری نژاد مهابادی، خون‌گیری و استخراج DNA از خون به روش نمکی بهینه‌یافته صورت گرفت. قطعۀ اینترون 44 ژن ACACA، به کمک واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمراز تکثیر شد. برای بررسی چندشکلی قطعات تکثیرشده، از روش چندشکلی فضایی تک‌رشته‌ای DNA (SSCP) استفاده شد. در نهایت هفت الگوی متفاو...

[ 9 ] - تعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک‌کوهانۀ ایران

شتر گونه‌ای بسیار مقاوم در برابر خشکی است که در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی، محصولاتی مانند شیر و گوشت تولید می‌کند. با توجه به اینکه تعداد شترهای ایران در حال کاهش است، برای حفظ و بهبود تولیدات این ‌گونه، مطالعات کاربردی ژنتیکی ضروری است. یکی از جایگاه‌های مهمی که اثر آن در سایر گونه‌ها روی صفات اقتصادی مشخص شده، جایگاه ژن کدکنندۀ هورمون رشد است که در تحقیق حاضر بررسی شده است. در پژوهش حاضر از 25...

[ 10 ] - تأثیر مواد پروتئینی تخمیرشده بر مقدار خوراک مصرفی، پروتئین لاشه، پرورش‌نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبورعسل اروپایی ( Apis mellifera)

این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیرات تغذیه‌ای مواد خوراکی تخمیرشده به عنوان جانشین گرده، با استفاده ازجیره‌های غذایی مختلف و در قالب طرح کاملاً تصادفی در 6 تیمار با 7 تکرار وبه مدت 50 روز در صحرا روی زنبورعسل (Apis mellifera) در منطقۀ کرج انجام گرفت. کلنی‌ها از نظر عسل، جمعیت و ملکۀ خواهری هم‌سن یکسان‌سازی شدند. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: 1. گلوتن ذرت تخمیرشده، 2. گلوتن ذرت معمولی، 3. سویای تخمی...

[ 11 ] - پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی

شناسایی مناطق ژنومی که هدف انتخاب بوده‌اند، از بحث‌برانگیزترین مباحث در حوزة تحقیقات ژنتیک حیوانی، به‌خصوص در حیوانات اهلی است. در این مطالعه، پویش کل ژنوم برای شناسایی مناطقی از ژنوم که در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی هدف انتخاب‌های طبیعی یا مصنوعی قرار گرفته‌اند، اجرا شده است. بدین منظور 148 رأس گاومیش رودخانه‌ای شامل جمعیت‌های خوزستانی (121 رأس) و مازندرانی (27 رأس)، به وسیلة آرایه‌های ژن...

[ 12 ] - برازش مدل‌های آماری به‌منظور توصیف منحنی تغییرات صفات تولید شیر و وزن بدن در طی دورۀ شیردهی در بزهای مهابادی

 به‌منظور توصیف منحنی تغییرات صفات تولید شیر و وزن بدن در طی دورۀ شیردهی بزهای نژاد مهابادی، مدل‌های آماری گوناگون برازش شدند. بدین منظور از 1665 رکورد درخصوص صفات تولید شیر، درصد چربی، مقدار چربی، درصد پروتئین، مقدار پروتئین، درصد لاکتوز، و SNF و 833 رکورد مربوط به وزن بدن که به‌صورت روزانه از 123 بز در طی سال‌های 1391-1392 جمع‌آوری شده بودند، استفاده شد. به‌منظور انتخاب بهترین مدل از معیار‌ها...

[ 13 ] - تعیین برخی عوامل مؤثر بر نرخ خطای ایمپیوتیشن ژنوتیپی برای استفاده در مطالعات رابطه‌یابی سراسری ژنومی در گاوهای شیری

در این مطالعه اثر دو راهبرد متفاوت، تأثیر رابطۀ خویشاوندی بین جمعیت مرجع و جمعیت‌های آزمون، و اثر فراوانی آلل نادر بر نرخ خطای ایمپیوتیشن با استفاده از جمعیتی شبیه‌سازی‌شده، بررسی شد. جمعیت مرجع حاوی 1000 فرد و جمعیت‌های آزمون حاوی 500 فرد بود. ژنوتیپ افراد در جمعیت مرجع با دو تراشه تعیین شد. تراشۀ اول تراشه‌ای متراکم حاوی 75000 SNP به اضافۀ QTLهای مؤثر بر صفات بود. تراشۀ دوم، تراشه‌ای با تراکم...

[ 14 ] - عوامل مرتبط با مرگ‌ومیر از تولد تا یک‌سالگی در بره‌های مغانی

در این پژوهش از رکوردهای زنده‌‌‌مانی 9700 رأس بره، حاصل از 735 رأس قوچ و 8082 رأس میش گلۀ ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند مغانی طی سال‌های 1365 تا 1390 استفاده گردید. توزیع فراوانی علل حذف و تابع توزیع زنده‌‌‌مانی بره‌ها تا یک‌سالگی با برنامۀ  SAS(2000) برآورد شد. نتایج بیانگر حذف 81/49 درصد از کل بره‌ها تا یک‌سالگی بنا به دلایلی همچون بیماری، عدم خلوص نژادی، و مانند اینها، از گله است. میزان ...

[ 15 ] - اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی

در پژوهش حاضر، تأثیر 9 نسل انتخاب واگرا برای وزن بدن در چهارهفتگی، بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی بلدرچین ژاپنی بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که انتخاب برای وزن بدن در چهار‌هفتگی، سن بلوغ جنسی را در لاین‌های انتخاب‌شده برای افزایش (HW) و کاهش وزن بدن (LW) در مقایسه با لاین کنترل به‌طور متوسط به‌ترتیب 7 و 3 روز افزایش داده است (05/0P≥). اگرچه تفاوت بین لاین‌های انتخاب‌شده برای سن ...

[ 16 ] - رابطه ی اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR با ازدیاد سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوسآرئوس

در این تحقیق، رابطه¬یبین اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR با ازدیاد سلول¬های تک¬هسته¬ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس و فایتوهماگلوتنین بررسی شد. واحدهای آزمایشی شامل 86 گوساله¬ی هلشتاین، 155 گوساله¬ی دورگ (F2) هلشتاین و شاروله، 60 گوساله¬ی (R1)حاصل از آمیزش حیوانات نر هلشتاین- شاروله با حیوانات ماده هلشتاین و 46 گوساله¬ی (R1) حاصل از آمیزش حیوانات ماده هلشتاین- شاروله...

[ 17 ] - بررسی چندشکلی اگزون 6 ژن کالپاستاتین به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان لری-بختیاریو زل-آتابای

کالپاستاتین به عنوان ژن کاندیدای مؤثر بر بازده رشد و صفات کیفی گوشت مطرح است.در مطالعه حاضر از تعداد 74 رأس گوسفند نژاد لری-بختیاری و 40 رأس آمیخته زل-آتابای به ترتیب از کشتارگاه های صنعتی شهرستان های شهرکرد و گرگان خون گیری و اندازه گیری صفات لاشه به عمل آمد.پس از استخراج DNA، واکنش های زنجیره ای پلیمرازجهت تکثیر قطعه 254 جفت بازی دربرگیرنده تمام اگزون 6 ژن کالپاستاتین انجام گرفت. برای تعیین ژ...

[ 18 ] - بررسی رابطه¬ی ژن TLR4 با ورم پستان بالینی در گاو¬های هلشتاین ایران

ژنToll-Like Receptor 4(TLR4)  به عنوان یک گیرنده­ی سطح سلولی که در پاسخ­های ایمنی ذاتی موثر است، سبب شناسایی لیپو پلی ساکاریدهای باکتری­های گرم منفی می­شود. نشانگرهای ژنتیکی مرتبط با پاسخ­های ایمنی در طول بروز ورم پستان می­تواند در انتخاب گاوها کمک کند. هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه­ی ژن  TLR4با ورم پستان بالینی بود. 270 فرد بر اساس بالاترین و پایینترین توزیع عوامل باقیمانده ورم پستان بالینی د...

[ 19 ] - مطالعه اثر استفاده از نشانگرهای متراکم نزدیک به مکانهای مشخص ژنهای موثر بر صفات بر صحت ارزیابی ژنومیک

در این تحقیق تاثیر تخمین ارزشهای اصلاحی ژنومیک با استفاده از نشانگرهای نزدیک به ژنهای موثر بر صفت در مقایسه با استفاده از نشانگرهای قرارگرفته بر روی همه قسمتهای ژنوم و همچنین اثر تغییر تعداد افراد گروه مرجع بر صحت ارزیابی ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی ژنومیک از روش BLUP استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از نشانگرهایی که نزدیک به ژنهای موثر بر صفات هستند و افزایش تعداد ...

[ 20 ] - مقایسه شش نر‌م‌افزار آماری مورد استفاده در اصلاح نژاد دام

هدف از این تحقیق مقایسه شش نرم افزار DFREML، WOMBAT، ASReml، MATVEC، DMU و Thrgibbsf90 از نظر برخی ویژگی ها مانند کاربر پسندی، تسهیلات محاسباتی، صحت و دقت برآورد پارمترهای ژنتیکی و محیطی می‌باشد. برای انجام این کار، از داده‌های شبیه سازی شده و واقعی (صفت وزن تولد و شیرگیری گوسفند بلوچی) در حالت یک و دو صفتی استفاده شد. در همه نرم افزارها به استثنای Thrgibbsf90 از روش REML و الگوریتم AIREML برای...

[ 21 ] - جنبه های اقتصادی وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران

هدف تحقیق حاضر، بررسی جنبه های اقتصادی و برآورد ضرایب شاخص برای وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران بود. از مدل سازی زیست اقتصادی صفت به صفت، برای برآورد ارزش های اقتصادی صفات استفاده شد. ارزش اقتصادی مطلق برآورد شده برای وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش، به ترتیب16400- و 17900- ریال به ازای یک گاو در سال بود. به دلیل تاثیر منفی این صفات بر سودآوری، اعمال ضرایب منفی 7540- برای ...

[ 22 ] - مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیش‌های ایران

به منظور بررسی اثر عوامل محیطی موثر بر صفات تولید شیر و مقدار چربی 240 روز گاومیش‌های ایران، مطالعه‌ای روی 22596 رکورد تولید شیر و 22165 رکورد مقدار چربی انجام شد. برای برآورد مولفه‌های (کو)واریانس صفات ذکر شده، تجزیه‌های یک صفتی و دو صفتی در پنج دوره شیردهی انجام شد. بیشترین داده مورد استفاده مربوط به تولید شیر در دوره شیردهی اول (4482) بود که توسط ایستگاه‌های مختلف اصلاح نژادی در سطح کشور طی ...

[ 23 ] - استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای پیش بینی صفت وزن دنبه در گوسفندان نژاد لری بختیاری

به منظور بررسی ارتباط 11 صفت وزن زنده، طول بدن حیوان، محیط دور بدن، قد حیوان، عرض وسط دنبه، عرض پایین دنبه، عرض بالای دنبه، طول دنبه، طول شکاف دنبه، عمق دنبه و محیط دور دنبه با صفت وزن دنبه از اطلاعات 731 راس گوسفندان لری بختیاری و با هدف از بین بردن مشکل هم‌راستایی چندگانه، از روش‌های تحلیل مولفه‌های اصلی و حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. وجود هم‌راستایی چندگانه با استفاده از عامل تورم ...

[ 24 ] - تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی

چند شکلی پروتئینهای آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین در 300 راس گوسفند نژاد کرمانی از جمعیت ایستگاه اصلاح‌نژاد گوسفند کرمانی در شهربابک تعیین شد. جهت تعیین چند شکلی پروتئین هموگلوبین از الکتروفورز افقی استات سلولز با بافر پیوسته و جهت تعیین چند شکلی پروتئینهای آلبومین و ترانسفرین از الکتروفورز افقی ژل پلی‌آکریل آمید با بافر ناپیوسته استفاده شد. الکتروفورز پروتئین هموگلوبین دو آللA وB این پروتئین...

[ 25 ] - برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران

زیان‌های مالی، ارزش اقتصادی مطلق و خالص برای سخت‌زایی مستقیم و مادری با استفاده از یک مدل زیست-اقتصادی و در نظر گرفتن ماهیت آستانه‌ای صفت برآورد شد. اثرات سخت‌زایی بر سایر صفات برآورد شدند ولی به دلیل پایین بودن صحت برآوردها برای شرایط پایه مبنای محاسبات قرار نگرفتند. در شرایط پایه متوسط هزینه‌های وقوع یک مورد سخت‌زایی، 518700 ریال برآورد شد. ارزش‌های اقتصادی مطلق (به ازای یک گاو در یک دوره شیر...

[ 26 ] - برآورد بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته صفات گاوهای شیری در گله‌های هلشتاین ایران

هدف این مطالعه محاسبه بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته برای گروه‌های مختلف صفات در گاوهای هلشتاین ایران بود. با استفاده از اصول جریان ژنی تنزیل‌یافته، میزان بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته به ازای هر گوساله متولد شده برای پدران حیوانات ماده جایگزین و حیوانات ماده جایگزین محاسبه شد. شرایط پایه یعنی در طی 4 نسل با آستانه سن حذف 10 سال، نرخ تنزیل صفر و افق زمانی20 سال برای سرمایه گذاری، مقادیر نسبی بیان‌ها...

[ 27 ] - برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران

در این پژوهش از اطلاعات مربوط به دوره اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران که از سال 1375 تا 1387 توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. اطلاعات مورد استفاده شامل 872125 رکورد روزآزمون مربوط به 95816 حیوان در 59 گله بود. برآورد مؤلفه‌های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی و روش نمونه‌گیری گیبس انجام شد. برای توصیف منحنی شیردهی حیوانات در سطح ژنتیکی و مح...

[ 28 ] - اثر هم‌خونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران

اثر هم‌خونی بر برآورد پارامترهای ژنتیکی، ارزش‌های اصلاحی و روند ژنتیکی صفات تولیدی (شیر، چربی و پروتئین)، صفات تولیدمثل (سن در اولین زایش، فاصله اولین تلقیح تا تلقیح منجر به آبستنی، فاصله گوساله‌زائی، فاصله بین زایش تا اولین تلقیح، و آسان‌زائی) و ماندگاری گاوهای هلشتاین در ایران، مورد مطالعه قرار گرفت. ضریب هم‌خونی هر حیوان با استفاده از شجره 29844 گاو نر و 822599 گاو ماده موجود در کشور، پس از ...

[ 29 ] - تأثیر انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی بر فراسنجه‌های منحنی رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر انتخاب واگرای کوتاه‌مدت برای وزن 4 هفتگی بر روند رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی انجام گردید. لاین‌های مختلف بلدرچین ژاپنی اعم از لاین سنگین وزن (HW)، لاین سبک وزن (LW) و لاین شاهد در طی 7 نسل انتخاب برای صفت وزن 4 هفتگی ایجاد شدند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که وزن بدن بلدرچین‌های لاین HW از سن 11 روزگی به بعد بیشتر از لاین شاهد و از سن 6 روزگی به بعد بیشتر ...

[ 30 ] - برآورد پاسخ به انتخاب و وراثت‌پذیری تحقق یافته برای وزن بدن در سنین 4 و 5 هفتگی در بلدرچین ژاپنی

در این پژوهش، در طی پنج نسل، انتخاب واگرا برای وزن بدن در سنین 4 و 5 هفتگی انجام و تفاوت انتخاب، پاسخ به انتخاب، همچنین وراثت‌پذیری تحقق یافته برآورد گردید. تفاوت میانگین وزن بدن در لاین‌های انتخاب شده برای افزایش و کاهش وزن بدن اختلاف معنی دار داشت (01/0> P). میزان پاسخ به انتخاب تجمعی در طی پنج نسل انتخاب در نرها و ماده‌های لاین انتخاب شده برای افزایش وزن بدن در سن 4 هفتگی به ترتیب 15/21 و 98...

[ 31 ] - ضرایب اقتصادی صفات تولید مثل، رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری‌بختیاری

در این تحقیق پارامترهای تولیدی، تولیدمثلی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکوردگیری گله ایستگاه توسعه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری‌بختیاری با 500 راس میش مولد در یک چرخه تولید سالانه برای تعیین ضرایب اقتصادی و اهداف اصلاحی گوسفندان نژاد لری‌بختیاری مورد استفاده قرار گرفت. تغییر در درآمد به ازای یک واحد تغییر در صفت مورد نظر در حالی که سایر صفات ثابت نگه داشته شده به عنوان ضریب اقتصادی مطلق صفت در ن...

[ 32 ] - توزیع سنی و فاصله نسل در مسیرهای مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران

با استفاده از داده‌های جمع‎آوری شده از دام‎های تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد دام کشور، میانگین توزیع سنی جمعیت و فاصله نسل در چهار مسیر مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین یعنی پدر پدران آینده (SS)، پدر مادران آینده (SD)، مادر پدران آینده (DS) و مادر مادران آینده (DD) و نیز مسیر گاوهای نر جوان (YB) که در واقع بخشی از مقدار فاصله نسلی در مسیر SD در زمان استفاده از برنامه آزمون نتاج را تشکیل می‎دهد، مورد ب...

[ 33 ] - بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده، از چهار راس گاو شیرده هلشتاین دارای فیستولای شکمبه در قالب طرح مربع لاتین 4×4 با چهار دوره 28 روزه استفاده شد. جیره‏های آزمایشی حاوی مقادیر مختلف ساکارز و نشاسته خالص ذرت بوده که ساکارز خالص در سطوح صفر، 25، 50 و 75 گرم در کیلوگرم ماده خشک، به ترتیب با 7...

[ 34 ] - برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تأثیرگذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران

در این مطالعه، روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران، با استفاده از داده‌های مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور مربوط به گاوهای زایش اول بین سال‌های 1370 الی 1385 برآورد شد. جهت بررسی برخی عوامل موثر بر تغییرات روند ژنتیکی از داده‌های 18 واحد گاوداری دارای رکوردهای مورد نظر استفاده شد. اجزاء ماتریس (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از تجزیه همزمان پنج صفتی و الگوریتم ...

[ 35 ] - برآورد پارامترهای منحنی شیردهی توسط تابع گامای ناقص و تعیین رابطه ژنتیکی آنها با صفات پستانی تیپ در گاوهای هلشتاین ایران

هدف تحقیق حاضر برآورد پارامترهای منحنی شیردهی توسط تابع گامای ناقص و ارزیابی ژنتیکی این پارامترها و در نهایت تعیین رابطه ژنتیکی و فنوتیپی آن‌ها با صفات پستانی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. دو سری داده شامل 117583 رکورد، برای ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی و7351 رکورد (به علت کم بودن رکوردهای صفات پستان برای تعیین رابطه ژنتیکی بین پارامترهای منحنی شیردهی و صفات پستانی) مربوط به زای...

[ 36 ] - مقایسه توابع مختلف برای تخمین سطح زیر منحنی شیردهی در بخش‎های مختلف شیردهی گاو هلشتاین در دوره‌های شیردهی اول و دوم با استفاده از رکوردهای روزانه

دراین مطالعه‏‌، رکوردهای تولید شیر روزانه سال‎های 1385-1383 یک گاوداری در استان تهران مربوط به 142 گاو در دوره شیردهی اول و140 گاو در دوره شیردهی دوم، مورد استفاده قرار گرفت. در این گاوداری تولید واقعی هر گاو در هر روز و متعاقبا تولید واقعی هر دام در هر بخش دوره شیردهی موجود بود و مقایسه توابع با معیاری جدید (مربعات خطای برآورد سطح زیر منحنی) امکانپذیر بود. در این تحقیق 5 تابع گامای ناقص، رگرس...

[ 37 ] - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران

هدف تحقیق حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی 13 صفت تیپ، تولید شیر و روزهای باز در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. 16502 رکورد (صفات تیپ)، 16557 رکورد (تولید شیر) و 11631 رکورد (روزهای باز) مربوط به زایش اول بودند که به ترتیب از 1530، 1566 و 2000 گروه گله- سال- فصل زایش که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. نرم‌افزار SAS و رویه GLM برای برازش مدل‌ها استفاده شد. عوامل ...

[ 38 ] - اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق به منظور بررسی اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات مربوط به 187138 راس گاو، شامل رکوردهای تصحیح شده بر اساس 305 روز شیردهی و دو بار دوشش در روز و رکوردهای واقعی (بدون اثر تصحیح)، جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور، در سالهای 1370 تا 1385 استفاده گردید. برای در نظر گرفتن روابط خویشاوندی بین حیوانات از شجره ش...

[ 39 ] - بررسی اثرات حذف مکمل‌های معدنی و ویتامینی از جیره رشد و پایانی طیور گوشتی

به منظور بررسی اثرات حذف مکمل‌های معدنی و ویتامینی از جیره رشد و پایانی طیور گوشتی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 جیره غذائی و دو زمان حذف مکمل‌ها از جیره صورت گرفت. جیره‌های آزمایشی شامل: 1- جیره شاهد (دارای مکمل معدنی و ویتامینی)، 2- جیره حاوی مکمل معدنی و فاقد مکمل ویتامینی، 3- جیره حاوی مکمل ویتامینی و فاقد مکمل معدنی، 4- جیره فاقد هر دو مکمل بود که در دو دوره (دوره ...

[ 40 ] - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و باروری گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات مربوط به 15 گله از سراسر کشورکه به مدت 24 سال (1359- 1383) توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید. برآورد ها با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و در قالب مدل حیوانی و با استفاده از نرم افزارهای DFREML و MATVEC انجام شدند. برآورد وراثت پذیری صفات تولیدی متوسط و در دامنه 15/0 (...

[ 41 ] - برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

در این پژوهش، برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات موجود در مرکز اصلاح نژاد دام کشور که در طی سال‌های 1366 تا 1383 تهیه شده بود، استفاده شد. برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از رکوردهای دوره شیردهی اول و روش حداکثر درست نمایی محدود شده با الگوریتم AIREML صورت گرفت. ارزیابی ژنتیکی و پیش بینی ارزش‌های اصلاحی حیوانات با استف...

[ 42 ] - ارتباط بین صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری بختیاری

به منظور بررسی ارتباط بین صفات رشد و لاشه، اطلاعات صفات رشد (6240 رأس) و لاشه بره‌های لری بختیاری ایستگاه توسعه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری مورد استفاده قرار گرفت. بره ها در سن 5±90 روزگی از شیر گرفته شدند و پس از طی دوره رشد بعد از شیرگیری (سن 193 روزگی) تعداد 454 رأس بره کشتار و لاشه 264 رأس از آنها تجزیه شد. پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و لاشه به وسیله روش حداکثر درستنمایی محدود شده ...

[ 43 ] - تاثیر استفاده از جیره های غذایی مکمل گرده حاوی گلوتن ذرت ، کنجاله سویا و مخمر نانوایی بر روی درصد پروتئین، چربی و وزن بدن کارگران زنبور عسل

در تغذیه زنبورعسل مواد غذائی پروتئین‌دار مانند انواع دانه سویا، انواع گلوتن، انواع مخمر، انواع کنجاله دانه های روغنی، پودر شیر و تخم مرغ و ... را به عنوان جایگزین گرده مصرف می‌کنند ولیکن اثرات و هضم این مواد هنوز کاملاٌ شناخته‌شده نیست. در این پژوهش6تیمار غذایی متشکل از 3 ماده پروتئینی گلوتن ذرت ،کنجاله سویا ومخمر نانوایی با سطح پروتئین خام 20و 25% وانرژی کل4000کیلوکالری درکیلوگرم ماده خشک موردا...

[ 44 ] - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در میش نژاد بلوچی

در این مطالعه از رکوردهای 2593 میش جمع آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند بلوچی عباس آباد مشهد برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت مجموع وزن شیر گیری بره‌های حاصل از هر میش تحت آمیزش (TWW/EJ) در زایش‌های مختلف استفاده شد. برآورد وراثت پذیری مستقیم برای مجموع وزن شیرگیری بره‌های هر میش تحت آمیزش در زایش های اول (TWW1/EJ)، دوم (TWW2/EJ)، سوم (TWW3/EJ)، چهارم (TWW4/EJ)، به ترتیب 03/0? 112...

[ 45 ] - روند هم خونی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران

در این بررسی، از شجره 382831 گاو نر و ماده هلشتاین ایران، که طی سال های 1346 تا 1378 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور از گله‌های مختلف ثبت مشخصات و جمع آوری شده بود، برای محاسبه ضریب هم خونی استفاده شد. میانگین ضریب هم خونی کل جمعیت (گاوهای ماده و نر) تحت مطالعه بر مبنای سال پایه 1346، 184/0 درصد محاسبه شد. این میانگین برای جمعیت گاوهای ماده (94 درصد کل جمعیت) 180/0 درصد و جمعیت گاوهای نر (6 درصد ...

[ 46 ] - اثرات پرتوتابی گاما بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم روده‌ای پروتئین کنجاله منداب

به منظور تعیین اثرات پرتوتابی گاما بر تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام و تعیین نوع پروتئین قابل تجزیه کنجاله منداب فرآیند شده با دزهای صفر، 25، 50 و 75 کیلوگری (Kilogray) پرتو گاما درشکمبه گاو، آزمایشی با تلفیق روش کیسه های نایلونی و تکنیک الکتروفورز ژل پلی آکریلامید(SDS-PAGE) انجام شد. با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی متحرک قابلیت هضم پروتئین خام در روده تعیین شد. تفاوت معنی دار(05/0›P) ...

[ 47 ] - الگوهای تغییر روزانه رفتار جویدن، مصرف خوراک، pH شکمبه و ترکیبات شیر در گاوهای پرتولید هلشتاین

سابقه و هدف: مشخص شده است که رفتارهای تغذیه‌ای با تاثیر بر pH شکمبه می‌توانند چربی شیر را تغییر دهند اما الگوی تغییر روزانه این رفتارها و پاسخ‌های متعاقب در الگوی تغییر pH شکمبه و چربی شیر بررسی نشده است. هدف این آزمایش بررسی تغییر الگوهای روزانه رفتار جویدن، مصرف خوراک، pH شکمبه و ترکیبات شیر در گاوهای پر تولید هلشتاین در شرایط جیره‌های با کنسانتره بالا بود. روش‌ها و مواد: در این آزمایش از تعد...

[ 48 ] - شناسایی چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی ژن PPP2CA و اثر آن بر صفات لاشه، رشد و ذخیره چربی در گوسفندان لری‌بختیاری و زل

هدف این مطالعه، تعیین چندشکلی‌های ژن PPP2CA در کروموزوم 5 گوسفند و اثر آن بر صفات لاشه، رشد و ذخیره چربی در گوسفندان لری بختیاری و زل بود. از 140 رأس گوسفند زل (اصلاحی یا کشتاری) و 165 رأس گوسفند لری‌بختیاری خون‌گیری و استخراج DNA به عمل آمد. سپس قطعه 243 جفت بازی از اگزون یک ژن PPP2CA تکثیر و الگوهای مختلف آن توالی‌یابی شد. دو الگوی باندی متفاوت مشاهده شد و نتایج توالی‌یابی وجود دو جهش را نشان...

[ 49 ] - مطالعه‌ عدم تعادل پیوستگی و شناسایی ساختار بلوک‌های هاپلوتیپی در گاوهای سرابی

این مطالعه به منظور محاسبه الگوی عدم تعادل پیوستگی و تعیین ساختار بلوک‌های هاپلوتیپی برای 93 رأس گاو نژاد سرابی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP حاصل از CHIP 40k SNP- شرکت ایلومینا انجام شد. بعد از تعیین ژنوتیپ و کنترل کیفیت داده‌های ژنومی، 27386 SNP روی کروموزوم‌های اتوزومی جهت آنالیز های بعدی مورد استفاده قرار گرفت. عدم تعادل پیوستگی با استفاده از دو آماره r2 و 'D اندازه‌گیری شد. در این مط...

[ 50 ] - مقایسۀ روش‏های گوناگون ارزیابی ژنومیک در صفاتی با معماری ژنتیکی متفاوت

هدف از انجام تحقیق حاضر،مقایسۀ روش‏های گوناگون آماری در پیش‌بینی ارزش‏های اصلاحی ژنومیک برای صفاتی با معماری ژنتیکی متفاوت از‌نظر توزیع تأثیرات ژنی و نیز تعداد متفاوت جایگاه‏های صفت کمّی (QTLs) با‌استفاده از شبیه‏سازی کامپیوتری است. بدین منظور، ژنومی حاوی 500 نشانگر تک‌نوکلئوتیدی دوآللی (SNP) روی کروموزومی به طول 100 سانتی‌‌مورگان شبیه‏سازی، و توزیع‏های متفاوت تأثیرات ژنی (یکنواخت، نرمال، و گاما...

[ 51 ] - ارزیابی ژنتیکی ناهنجاری‌های تولیدمثلی و صفات باروری با مدل‌های مختلط استاندارد و یک‌طرفه در گاوهای هلشتاین

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ژنتیکی صفات جفت‌ماندگی، متریت، تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی و روزهای باز با مدل‌های استاندارد و یک‌طرفه براساس داده‌های‌ زایش اول 50230 راس گاو هلشتاین جمع‌آوری شده در سال‌های 1387 تا 1396 در 17 گله بزرگ گاو شیری، بود. داده‌‌ها با مدل دام گوسی - آستانه‌ای چهارصفتی با دو مدل استاندارد و یک‌طرفه‌ واکاوی شدند. در مدل‌ یکطرفه، آثار علَی بروز جفت‌ماندگی بر متریت، تعداد تلق...

[ 52 ] - بررسی جمعیت مؤثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک‌جوری در گاومیش‌های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه‌های متراکم نشانگری

هدف از این پژوهش برآورد میزان نامتعادلی پیوستگی، تعیین ساختار بلوک­های تک‌جوری (هاپلوتیپی) و اندازۀ مؤثر جمعیت گاومیش آذربایجانی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP پراکنده در سراسر ژنگان (ژنوم) حاصل از تراشه­های متراکمK 90 (SNPchip 90k) بود. حیوان‌های مورد بررسی و ارزیابی 243 رأس گاومیش آذربایجانی پراکنده در استان­های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بود. پس از کنترل کیفیت داده­ه...

[ 53 ] - مقایسه مدل های آماری غیرخطی توصیف کننده منحنی رشد در بزغاله های نژاد مهابادی

هدف از این مطالعه مقایسه نیکویی برازش چهار مدل آماری غیرخطی شامل برودی، گمپرتز، ون برتالانفی و لجستیک برای صفات رشد بزغاله‌های نژاد مهابادی بود. به منظور تجزیه و تحلیل منحنی‌ رشد از مجموع 126 بزغاله، 2036 رکورد هفتگی وزن بدن از زمان تولد تا سن105روزگی استفاده شد. به منظور مقایسه نیکویی برازش مدل‌ها، آماره هایی از قبیل ضریب تبیین (R2)، جذر میانگین مربعات و معیار اطلاع آکایک محاسبه شد. نیکویی برا...

[ 54 ] - بررسی همبستگی بین تولید و ترکیب شیر و ارزش اصلاحی آن ها با میزان متان پیش بینی شده از طریق اسیدهای چرب فرار در گاوهای هلشتاین ایران

در سیستم تولیدی نشخوارکنندگان، هر حیوان روزانه 500-250 لیتر متان تولید می­کند به‌طوری‌که تخمین زده شده است میزان مشارکت نشخوراکنندگان در گرمای جهان معادل با 10-8 درصد در طول 100-50 سال آینده می­باشد. هدف از این تحقیق بررسی مقدار همبستگی میزان متان (پیش­بینی­شده از طریق اسیدهای چرب فرار) با صفات تولید شیر، اجزای متشکل آن و ارزش­های اصلاحی این صفات در گاوهای هلشتاین ایران می­باشد. در این راستا ما...

[ 55 ] - جستجوی نشانه‌های انتخاب بین گاومیش‌های آذری و مازندرانی با استفاده از نشانگرهای SNP با تراکم زیاد

به­منظور یافتن نشانه­های انتخاب بر روی ژنوم گاومیش از 287 رأس گاومیش رودخانه­ای شامل 260 رأس آذری و 27 رأس مازندرانی استفاده شد. ژنوتیپ نمونه­ها به­وسیله­ آرایه­های ژنومی Axiom® Buffalo Genotyping 90K تعیین شد و برآوردگر نااریب FST (θ) برای یافتن نشانه­های انتخاب مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 14 منطقه که نشانگرهای SNP آن­ها بالاتر از 1/0 درصد حد بالای توزیع تجربی FST بودند، به­عنوان نشانه­ها...

[ 56 ] - برآورد اندازه مؤثر جمعیت گاومیش‌های آبی ایران با استفاده از اطلاعات ژنومی

به منظور تعیین اندازه مؤثر جمعیت­های گاومیش ایران از 407 رأس حیوان (260 آذری، 120 خوزستانی و 27 مازندرانی) نمونه­گیری به‌عمل آمد. نمونه­ها بعد از استخراج DNA، با استفاده از آرایه های ژنومیکیAxiom Buffalo Genotyping 90K Array، تعیین ژنوتیپ شدند. اندازه مؤثر جمعیت از 700 تا 4 نسل قبل با استفاده از اطلاعات پیوستگی که برای نمونه تصحیح شده بودند و برای نسل حاضر با استفاده از نرم­افزار (V2)NeEstimato...

[ 57 ] - مقایسه میزان هوموزیگوسیتی در جایگاه‌های SNP و ROH در گاوهای شیری پر ‌تولید و کم‌ تولید هلشتاین

افزایش هوموزیگوسیتی حاصل از آمیزش حیوانات خویشاوند، به­عنوان یکی از چالش­های فرا روی صنعت پرورش گاو شیری می­باشد که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر به ­منظور بررسی هوموزیگوسیتی بر مبنای جایگاه­های SNP و ROH در دام­های پر ­تولید و کم ­تولید هلشتاین انجام شده است. در این مطالعه، برای تعیین حیوانات کاندیدا برای تعیین ژنوتیپ از دو رویکرد تابعیت تصادفی و شاخص شجره­ای استفاده شد. برای ا...

[ 58 ] - ارزیابی ژنتیکی جفت ماندگی و متریت و شناسایی عوامل خطر مرتبط با بروز آنها در سه زایش نخست گاوهای هلشتاین ایران

هدف از پژوهش کنونی برآورد وراثت‌پذیری‌ها، همبستگی‌های ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی و نیز شناسایی عوامل خطر مرتبط با بروز جفت‌ماندگی و متریت در سه زایش نخست گاوهای هلشتاین بود. در این پژوهش از داده‌های گاو شیری نژاد هلشتاین استفاده شد که طی سال‌های 1387 تا 1396 در 17 گله بزرگ جمع‌آوری شده بودند. داده‌ها در شکم‌های اول، دوم و سوم زایش به ترتیب مربوط به 63039، 46265 و 30031 رأس گاو بودند. برای ارزیابی ...

نویسندگان همکار

اردشیر نجاتی جوارمی 16  

حسین مرادی شهر بابک 13  

عباس پاکدل 9  

مصطفی صادقی 5  

سید رضا میرایی آشتیانی 4  

عبداله رضاقلی وند لاهرود 4  

رسول واعظ ترشیزی 4  

مرتضی ستائی مختاری 3  

محمدرضا بختیاری زاده 3  

زهرا عزیزی 2  

هادی آتشی 2  

قدرت اله رحیمی میانجی 2  

معصومه باقری 2  

مهدی ساعتچی 2  

جواد رحمانی نیا 2  

مهدی مخبر 2  

گیلرمه جی ام روزا 1  

سمیه بارانی 1  

مجید خان سفید 1  

محسن قلی زاده 1  

محمد حسین مرادی 1  

حسن مهربانی یگانه 1  

قدرت الله رحیمی میانجی 1  

جلیل شجاع 1  

عباس رأفت 1  

علی اسمعیلی زاده کشکوییه 1  

هما اعرابی 1  

رضا فرجی 1  

صابر محمد مقصودی 1  

نعمت هدایت ایوریق 1  

عباس رضایی 1  

غلامعلی نهضتی پاقلعه 1  

مهدی گنج خانلو 1  

جان ویلیامز 1  

مهدی مخبر 1  

دورین جی. گریک 1  

محمد صاحب هنر 1  

مهدی بایری یار 1  

راحله صادقی 1  

حسن مهربانی یگانه 1  

کریم حسن پور 1  

محمود وطن خواه 1  

محمد رکوعی 1  

کامران رضا یزدی 1  

محمد دادپسند 1  

امیر رشیدی 1  

احمد زارع شحنه 1  

ابولفضل زالی 1  

سیدمحمود نصراللهی 1  

غلامرضا قربانی 1  

معصومه زارع 1  

حمید مرزبانی 1  

رستم عبداللهی آرپناهی 1  

رستم عبدالهی آرپناهی 1  

محمد حسین فلاحی 1  

علی جلیل سرقلعه 1  

اردشیر نجاتی جوارمی 1  

حجت اله موسی پور 1