مرتضی ستائی مختاری

دانشجوی سابق دکتری، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج | استادیار گروه علوم دامی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

[ 1 ] - جستجوی ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی در نخستین زایش گاوهای هلشتاین ایران

در این پژوهش با استفاده از داده‌های گردآوری‌شدۀ مربوط به صفات گوساله‌زایی شامل سخت‌زایی، وزن تولّد گوساله و طول دورۀ آبستنی در نخستین زایش 29950 رأس گاو هلشتاین ایران که در سال‌های 1383 تا 1393 در 131 گلۀ تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور گردآوری‌شده بودند، ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی با استفاده از الگوریتم جستجوی IC بررسی شد. در ساختار علّی شناسایی‌شده ضریب‌های ساختاری مربوط...

[ 2 ] - Comparisons of different models for lactation curves of fat to protein ratio and somatic cell score of Holstein cows in Iran

A total of 989,582 test-day records of 160,243 first-parity cows collected from 131 herds of Iranian Holstein dairy cows from 1995 to 2014 by the Animal Breeding and Improvement Centre of Iran, were used to determine the best model for lactation curves of fat to protein ratio (FPR) and somatic cell scores (SCS) in the first lactation. Several mathematical models including the Wood (WD), Wilmink...

[ 3 ] - Genetic variability and population structure of Raeini Cashmere goat breed assessed from pedigree analysis

Pedigree information which collected from 1979 to 2012 were used to study the genetic variability and population structure of Raeini Cashmere goat, taking kids born from 2009 to 2012 into account as reference population. Averages of inbreeding coefficients in whole and inbred populations were computed to be 0.04% and 4.41%, respectively. Considering the reference population, average inbreeding ...

[ 4 ] - برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات رشد گوسفند لری بختیاری با مدل های معادلات ساختاری

برای تجزیه ژنتیکی صفات رشد گوسفند لری بختیاری با مدل‌های معادلات ساختاری و مدل­های چند متغیره استاندارد از داده­های فنوتیپی و شجره­ای جمع­آوری شده طی سال­های 1390-1374 در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری استفاده شد. صفات مورد بررسی شامل وزن تولد، میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، وزن شیرگیری، میانگین افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی و وزن شش ماهگی بودند. سه مدل مختلف شا...

[ 5 ] - ارزیابی ژنتیکی ناهنجاری‌های تولیدمثلی و صفات باروری با مدل‌های مختلط استاندارد و یک‌طرفه در گاوهای هلشتاین

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ژنتیکی صفات جفت‌ماندگی، متریت، تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی و روزهای باز با مدل‌های استاندارد و یک‌طرفه براساس داده‌های‌ زایش اول 50230 راس گاو هلشتاین جمع‌آوری شده در سال‌های 1387 تا 1396 در 17 گله بزرگ گاو شیری، بود. داده‌‌ها با مدل دام گوسی - آستانه‌ای چهارصفتی با دو مدل استاندارد و یک‌طرفه‌ واکاوی شدند. در مدل‌ یکطرفه، آثار علَی بروز جفت‌ماندگی بر متریت، تعداد تلق...

[ 6 ] - Inbreeding effects on lamb pre-weaning growth traits and survival in three Iranian sheep breeds

The present study was performed to study the effect of inbreeding on the pre-weaning growth traits including the birth weight (BW), weaning weight (WW), average daily gain (ADG), Kleiber ratio (KR) and lamb survival from birth to weaning (SUR) in Baluchi, Iran-Black and Zandi sheep. Significant positive inbreeding trends were found only for Baluchi and Iran-Black breeds as 0.038 and 0.278, resp...

[ 7 ] - برآورد صحت انتخاب ژنومی در جوامع کوچک ژنتیکی- مطالعه‌ شبیه‌سازی

In the present study two genetically connected small and large populations were simulated and the effect of different sources of information from foreign populations on the accuracy of predicted genomic breeding values of young animals of the small population was investigated. A large population consist of 200000 animals over 15 generations and a small population consist of 5000 animals over 3 ...

[ 8 ] - مولفه های تولیدی و تولیدمثلی موثر بر حذف در گاوهای شیری هلشتاین

حذف گاوهای شیری از گله و جایگزینی آن­ها با گاوهای جدید فرایندی پرهزینه است، بنابراین برای کاهش هزینه ­ها و افزایش میزان سودآوری گله، شناسایی عوامل موثر بر حذف گاوهای شیری ضروری به­ نظر می ­رسد. این پژوهش برای بررسی ارتباط بین مولفه­ های تولیدی و تولیدمثلی با حذف گاوهای شیری انجام شد. داده­ ها شامل رکوردهای زایش بین سال ­های 1382 تا 1391 بود. مدل رگرسیون...

[ 9 ] - ارزیابی ژنتیکی جفت ماندگی و متریت و شناسایی عوامل خطر مرتبط با بروز آنها در سه زایش نخست گاوهای هلشتاین ایران

هدف از پژوهش کنونی برآورد وراثت‌پذیری‌ها، همبستگی‌های ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی و نیز شناسایی عوامل خطر مرتبط با بروز جفت‌ماندگی و متریت در سه زایش نخست گاوهای هلشتاین بود. در این پژوهش از داده‌های گاو شیری نژاد هلشتاین استفاده شد که طی سال‌های 1387 تا 1396 در 17 گله بزرگ جمع‌آوری شده بودند. داده‌ها در شکم‌های اول، دوم و سوم زایش به ترتیب مربوط به 63039، 46265 و 30031 رأس گاو بودند. برای ارزیابی ...

[ 10 ] - مقایسه صحت پیش‌بینی ژنومی صفاتی با وراثت پذیری پایین در گاوهای شیری تحت روش‌های تک‌مرحله‌ای و چند مرحله‌ای با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی

صفات تولیدمثل بدلیل تاثیر زیاد بر سودآوری، در صنعت پرورش گاوهای شیرده جزء صفات عملکردی محسوب می‌شوند. به دلیل وراثت‌پذیری پایین این صفات، پیشرفت ژنتیکی آن‌ها به کندی صورت می‌گیرد. بنابراین، انتخاب ژنومی یک روش موثر برای افزایش پیشرفت ژنتیکی این صفات می‌باشد.صحت انتخاب ژنومی وابسته به عوامل زیادی از جمله، وراثت‌پذیری صفات، روش آماری محاسبه اثرات نشانگر تک نوکلئوتیدی SNP در جمعیت مرجع و تعداد افر...