حسین مرادی شهر بابک

استاد یارگروه مهندسی علوم دامی دانشکده مهندسی کشاورزی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

[ 1 ] - مقایسه برخی خصوصیات مربوط به تیپ در گاومیش‌های آذری و خوزستانی

چکیده به‌منظور ارزیابی خصوصیات تیپ، به‌ترتیب از اطلاعات 148 و 336 رأس گاومیش خوزستانی و آذری استفاده گردید. حیوانات برای صفات ارتفاع از جدوگاه، عمق سینه، طول بدن، دور سینه، فاصله‌ی دو هیپ، فاصله‌ی دو پین و فاصله هیپ- پین، مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین و انحراف معیار صفات مذکور برای نژاد خوزستانی به ترتیب 63/6±25/145، 43/5±27/78، 39/8±5/140، 75/13±87/208، 44/4±57، 03/3±29/25 و 97/2±44 سانتی‌...

[ 2 ] - تعیین معادله تابعیت صفت وزن شتر از صفات بیومتری شتران نژاد یزدی با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره به روش تحلیل مؤلفه های اصلی

هدف از این مطالعه تعیین معادله تابعیت وزن زنده از چهار صفت طول بدن، محیط دور سینه، ارتفاع جدوگاه و محیط شکم در 150 نفر از شترهای یک کوهانه نژاد یزدی بود. سعی شد تا جزئیات مبسوطی درباره روشی مناسب جهت کاهش مشکلات هم­خطی و همبستگی بین متغیرهای مستقل و برآورد وزن زنده شتر بیان شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که مشکل هم­راستایی چندگانه موجود در اطلاعات مربوط به ارتباط بین وزن با متغیرهای م...

[ 3 ] - پویش ژنگان کل برای تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در گوسفندان نژاد زندی

شناسایی مناطق ژنگانی (ژنوم) که هدف انتخاب بوده­اند، یکی از راهکار‌های اصلی تحقیقات زیستی است. هدف این پژوهش، پویش کل ژنگان برای شناسایی مناطقی از ژنگان گوسفندان نژاد زندی که در طی سال­های مختلف هدف انتخاب­های طبیعی یا مصنوعی قرار گرفته‌اند، بود. بدین منظور 96 رأس گوسفند نژاد زندی با استفاده از آرایه­های ژنگانی Illumina ovine SNP50K BeadChip تعیین ژنوتیپ شدند. برای شناسایی نشانه­های انتخاب بر پا...

[ 4 ] - مقایسة روش‌های PCA و DAPC در تجزیه‌وتحلیل ساختار جمعیتی گاومیش‌های ایران با تراشه‌های اسنیپ 90k

اطلاع از ساختار ژنتیکی جمعیت دام‌ها در راستای اجرای بهتر برنامه­های اصلاح نژادی و حفظ ذخایر ژنتیکی آن‌ها بسیار ارزشمند است. داده‌های ژنگانی (ژنومی) فرصتی برای حل پیچیدگی تاریخچة تکاملی جمعیت­ها و بازسازی رویدادهای تاریخی نادر، را فراهم می­آورند. در این پژوهش برای ارزیابی ساختار جمعیتی گاومیش‌های ایران روش‌های تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) و تجزیه‌وتحلیل جداسازی مؤلفه‌های اصلی (DAPC) اجرا شد...

[ 5 ] - گروه‌بندی ژنتیکی گاومیش های بومی آذری و شمالی با روش شبکۀ عصبی SVM

هدف این تحقیق گروه‌بندی گاومیش‌های استان­های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل از بوم‌جور (اکوتیپ) آذری و استان گیلان از بوم‌جور شمالی و درنهایت قابلیت جداسازی افراد مناطق مختلف با روش یادگیری ماشین بود. به شمار 258 گاومیش از مناطق مختلف دو بوم‌جور شمالی و آذری نمونه‌گیری شد و با استفاده از SNPChip 90K مربوط به شرکت افی متریکس در کشور ایتالیا تعیین ژنوتیپ شد. برای پیش‌بینی عملکرد روش ماشین بردار پش...

[ 6 ] - شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP

ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) یک ژن کاندیدا برای بررسی صفات مرتبط با رشد، وزن بدن و رشد عضله در گونه­های مختلف است. به‌منظور بررسی ارتباط این ژن با صفات رشد در بلدرچین، هشت جفت بلدرچین سفید و وحشی به‌عنوان جمعیت صفر برای تولید افراد نسل اول (f1) با یکدیگر تلاقی داده شدند. از تلاقی بین 34 قطعه بلدرچین در نسل F1، 422 قطعه بلدرچین در نسل دوّم f2)) ایجاد شد. رکوردهای مربوط به وزن بدن در سنین مختل...

[ 7 ] - بررسی چندریختی اگزون چهار ژن هورمون رشد و اگزون ده گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن‌ها با صفات لاشه در گوسفند نژاد لری بختیاری

ژن هورمون رشد ((GH ژنی نامزد (کاندیدا) برای رشد حیوانات اهلی است و هورمون رشد نقش مهمی در سوخت‌وساز (متابولیسم) رشد دارد. برای اینکه هورمون رشد بتواند در سوخت‌وساز رشد شرکت کند نیاز به گیرنده­های آن (GHR) در سطح یاخته­های هدف دارد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط چندریختی ژن­های GH و GHR با صفات لاشه در نژاد لری بختیاری انجام شد. برای این منظور، از سیاهرگ وداج تعداد 152 رأس گوسفند نژاد لری بختیار...

[ 8 ] - بررسی ساختارهای جوامع و خرده جوامع دامی به روش خوشه‌بندی شبکه‌ای بدون نظارت با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم

رشد روزافزون اطلاعات حاصل از تعیین ژنوتیپ نمونه‌ها به‌ویژه با استفاده از توالی‌یابی چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی (SNP) سبب تحول در تجزیه‌وتحلیل دقیق ساختار جوامع در گونه‌های مختلف شده است. تاکنون از روش‌های مختلفی برای بررسی ساختار جمعیتی با استفاده از نشانگرهای موجود در کل ژنوم استفاده شده است که هرکدام نقاط ضعف و قوتی دارند. در بررسی حاضر از خوشه‌بندی شبکه‌ای بدون نظارت یا SPC که روشی مبتنی بر د...

[ 9 ] - پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی

شناسایی مناطق ژنومی که هدف انتخاب بوده‌اند، از بحث‌برانگیزترین مباحث در حوزة تحقیقات ژنتیک حیوانی، به‌خصوص در حیوانات اهلی است. در این مطالعه، پویش کل ژنوم برای شناسایی مناطقی از ژنوم که در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی هدف انتخاب‌های طبیعی یا مصنوعی قرار گرفته‌اند، اجرا شده است. بدین منظور 148 رأس گاومیش رودخانه‌ای شامل جمعیت‌های خوزستانی (121 رأس) و مازندرانی (27 رأس)، به وسیلة آرایه‌های ژن...

[ 10 ] - عوامل مرتبط با مرگ‌ومیر از تولد تا یک‌سالگی در بره‌های مغانی

در این پژوهش از رکوردهای زنده‌‌‌مانی 9700 رأس بره، حاصل از 735 رأس قوچ و 8082 رأس میش گلۀ ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند مغانی طی سال‌های 1365 تا 1390 استفاده گردید. توزیع فراوانی علل حذف و تابع توزیع زنده‌‌‌مانی بره‌ها تا یک‌سالگی با برنامۀ  SAS(2000) برآورد شد. نتایج بیانگر حذف 81/49 درصد از کل بره‌ها تا یک‌سالگی بنا به دلایلی همچون بیماری، عدم خلوص نژادی، و مانند اینها، از گله است. میزان ...

[ 11 ] - کاربرد روش تحلیل مؤلفۀ اصلی برای پیش‌بینی وزن دنبه و وزن لاشه در بره‎های ماکوئی

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط 18 صفت وزن زنده، ارتفاع جدوگاه، محیط دور سینه، محیط دور گردن، طول بدن حیوان، محیط دور حفرۀ بطنی، عرض بالای دنبه، عرض وسط دنبه، عرض پایین دنبه، طول طرف راست دنبه، طول شکاف دنبه، طول طرف چپ دنبه، قطر بالای دنبه، قطر وسط دنبه، قطر پایین دنبه، محیط بالای دنبه، محیط وسط و پایین دنبه با صفات اوزان لاشه با دنبه، لاشه، و دنبه و پیش‌بینی عملکرد این صفات با روش تابعیت خطی چ...

[ 12 ] - Association of the melanocortin-3(MC3R) receptor gene with growth and reproductive traits in Mazandaran indigenous chicken

Melanocortin-3 receptor (MC3R) plays an important role in the central control of energy homeostasis, and several functional polymorphisms of this gene have been detected. We have studied MC3R as a candidate gene responsible for variation in economically important traits in chicken. To determine the association between MC3R polymorphism and phenotypic variation, a total of 190 individuals from b...

[ 13 ] - شناسایی جهش های موجود در نیمه اول (منتهی به5') اگزون 2 ژن GDF9 گوسفندان آمیخته حاصل از تلاقی نژادهای رومانوف و لری بختیاری

برای کاهش تعداد میش­های مولد روی مراتع و جلوگیری از تخریب مراتع به نظر می­رسد که برنامه‏های اصلاح­نژادی جهت شناسایی ژن­های کاندیدای موثر بر صفت چندقلوزایی در نژادهای بومی کشور و استفاده از آنها مفید هستند. از جمله مهم­ترین عوامل مؤثر بر چندقلوزایی گوسفندان ژن­های خانواده  TGFβهستند. ژن فاکتور رشد و تمایز شماره 9(GDF9)   از اعضای مهم این خانواده است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی چندشکلی­های تک...

[ 14 ] - اثر سین بیوتیک Biomin IMBO بر عملکرد، چربی سرم خون و پاسخ های ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی

به منظور بررسی اثرات مکمل سین‌بیوتیک حاوی انتروکوکوس فاسیوم و اینولین بر عملکرد، چربی سرم خون و پاسخ های ایمنی هومورال در برابر گلبول قرمز خون گوسفند (SRBC) آزمایشی با استفاده از 400 قطعه جوجه‌های گوشتی نر انجام گرفت. جوجه ها به طور تصادفی به 16 واحد آزمایشی (25 پرنده در هر واحد) تقسیم و با جیره بر پایه ذرت و سویا تغذیه شدند. هر 4 واحد برای یک تیمار در نظر گرفته شد و مقدار صفر، 5/0، 1 و 5/1 گرم...

[ 15 ] - مطالعه‌ عدم تعادل پیوستگی و شناسایی ساختار بلوک‌های هاپلوتیپی در گاوهای سرابی

این مطالعه به منظور محاسبه الگوی عدم تعادل پیوستگی و تعیین ساختار بلوک‌های هاپلوتیپی برای 93 رأس گاو نژاد سرابی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP حاصل از CHIP 40k SNP- شرکت ایلومینا انجام شد. بعد از تعیین ژنوتیپ و کنترل کیفیت داده‌های ژنومی، 27386 SNP روی کروموزوم‌های اتوزومی جهت آنالیز های بعدی مورد استفاده قرار گرفت. عدم تعادل پیوستگی با استفاده از دو آماره r2 و 'D اندازه‌گیری شد. در این مط...

[ 16 ] - چندشکلی اگزون 10 ژن مربوط به گیرنده هورمون رشد (GHR) و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفندان نژاد کرمانی با روش PCR-SSCP*

ژن مربوط به گیرنده هورمون رشد ژن هورمون بر روی کروموزوم 16 گوسفند قرار دارند. در این تحقیق، از سیاهرگ وداج تعداد 88 رأس گوسفند موجود در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کرمانی (شهربابک) خون­گیری شد و DNA نمونه­ها با روش بهینه یافته نمکی استخراج شد و قطعه 155 جفت باز (شامل بخشی از اگزون 10 ژن گیرنده­ هورمون رشد) تکثیر شد. از تفاوت چندشکلی فضایی تک­رشته­ها (SSCP) برای تعیین ژنوتیپ نمونه­ها، استفاده شد. ...

[ 17 ] - بررسی چند شکلی ژن گیرنده هورمون گرلین و ارتباط آن با پارامترهای خونی و صفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و شال

سابقه و هدف: انتخاب ژنتیکی بر اساس ژن‌های منحصر بفرد یک روش مطمئن برای بهبود ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در حیوانات اهلی می‌باشد. گیرنده هورمون گرلین (GHSR ) به وسیله معده ترشح می‌شود که دو نقش مهم، تحریک ترشح ‌هورمون ‌رشد ‌و تحریک مصرف خوراک دارد. در این پژوهش ارتباط چند شکلی ژن GHSR با پارامترهای خونی و صفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و شال با استفاده از روش PCR -SSCP و توالی‌یابی محصولات PCR مورد ...

[ 18 ] - Association Between Plasma Metabolites and Insulin Sensitivity Indexes in Fat-Tailed and Thin-Tailed Lambs During Negative and Positive Energy Balances

Background: Fatty acid mobilization and inflammatory response of adipose tissues vary in various depots, hence the response of fat-tailed and thin-tailed sheep breeds to different energy balances was hypothesized to be different due to differences in proportion and metabolism of various adipose depots in these breeds which may affect whole body insulin sensitivity. Objective: Current study aime...

[ 19 ] - برآورد پارمترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت های کلیبر در گوسفندان ماکویی

سابقه و هدف: گوشت گوسفند یکی از منابع مهم تأمین پروتئین حیوانی در کشور در مقایسه با گوشت بز و گاو می‌باشد. با این حال به خاطر عدم برنامه ریزی‌ها در سطح کلان کشوری و ضعف و ناکارآمدی سیستمهای پرورشی در کشور، این میزان جوابگوی نیاز مصرف کنندگان نمی‌باشد. علاوه براین، برای تعیین معادلات هدف اصلاح نژاد و شاخص انتخاب، برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی گوسفند ضروری می‌باشد. مواد و روش‌ها: در ا...

[ 20 ] - ارزیابی ژنتیکی ناهنجاری‌های تولیدمثلی و صفات باروری با مدل‌های مختلط استاندارد و یک‌طرفه در گاوهای هلشتاین

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ژنتیکی صفات جفت‌ماندگی، متریت، تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی و روزهای باز با مدل‌های استاندارد و یک‌طرفه براساس داده‌های‌ زایش اول 50230 راس گاو هلشتاین جمع‌آوری شده در سال‌های 1387 تا 1396 در 17 گله بزرگ گاو شیری، بود. داده‌‌ها با مدل دام گوسی - آستانه‌ای چهارصفتی با دو مدل استاندارد و یک‌طرفه‌ واکاوی شدند. در مدل‌ یکطرفه، آثار علَی بروز جفت‌ماندگی بر متریت، تعداد تلق...

[ 21 ] - بررسی جمعیت مؤثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک‌جوری در گاومیش‌های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه‌های متراکم نشانگری

هدف از این پژوهش برآورد میزان نامتعادلی پیوستگی، تعیین ساختار بلوک­های تک‌جوری (هاپلوتیپی) و اندازۀ مؤثر جمعیت گاومیش آذربایجانی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP پراکنده در سراسر ژنگان (ژنوم) حاصل از تراشه­های متراکمK 90 (SNPchip 90k) بود. حیوان‌های مورد بررسی و ارزیابی 243 رأس گاومیش آذربایجانی پراکنده در استان­های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بود. پس از کنترل کیفیت داده­ه...

[ 22 ] - تعیین جنسیت قناری بر پایۀ ژن CHD مربوط به کروموزوم‌های جنسی با استفاده از پر

 هدف از این تحقیق استفاده از پر به­عنوان روشی ساده، سریع، کم­هزینه، بدون خطر و ایمن و مطمئن برای تعیین جنسیت قناری در اوایل تولد، برای کمک به برنامه‌های اصلاح نژادی و پرورش این پرنده است. شکل ظاهری جنس نر و مادۀ بسیاری از پرندگان از جمله قناری تا حدودی همانند هم بوده و تشخیص جنسیت آن‌ها بسیار دشوار است. با استفاده از این روش مولکولی بر پایۀ اختلاف طول ژن Chromo-helicase-DNA(CHD) در کروموزوم­های...

[ 23 ] - بررسی همگنی ساختار ژنتیکی در جمعیت گوسفند نژاد زندی با استفاده از داده‌های ژنومی

داده‌های ژنومی می‌تواند ما را به چگونگی شکل‌گیری نژادها و جمعیت‌ها و روند تأثیرگذاری رخدادهای ژنتیکی هرچند کمیاب در گذر زمان رهنمون سازد. از موارد بسیار ارزشمند جهت حفظ ذخایر ژنتیکی که خود موضوعی پر اهمیت تلقی می‌گردد و همچنین بهبود برنامه‌های اصلاح نژادی، پی‌بردن به ساختار ژنتیکی جوامع مورد مطالعه است. جهت مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت گوسفند زندی واقع در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند زندی ته...

[ 24 ] - صحّت پیش ‏بینی ‏های ژنومی برای صفات مرتبط با شیر در گاو نژاد نجدی

هدف ازاین پژوهش، ارزیابی عملکردانتخاب ژنومی برای صفات تولیدشیر، درصدچربی و درصدپروتئین درگاو نژادنجدی درگله‏های ایستگاهی و اقماری با استفاده از مدل‏های آماری مختلف بود. ازارزش‏های اصلاحی سنتی بدست آمده ازیک مدل رگرسیون تصادفی با استفاده ازاطلاعات شجره‏ای و فنوتیپی هر صفت بین سال‏های 1369 تا 1395 به عنوان متغیر پاسخ استفاده شد. با استفاده ازطرح 10 بار تکرار جمعیت آموزش-آزمون وچهارمدل بهترین پیش‏...

[ 25 ] - بررسی همبستگی بین تولید و ترکیب شیر و ارزش اصلاحی آن ها با میزان متان پیش بینی شده از طریق اسیدهای چرب فرار در گاوهای هلشتاین ایران

در سیستم تولیدی نشخوارکنندگان، هر حیوان روزانه 500-250 لیتر متان تولید می­کند به‌طوری‌که تخمین زده شده است میزان مشارکت نشخوراکنندگان در گرمای جهان معادل با 10-8 درصد در طول 100-50 سال آینده می­باشد. هدف از این تحقیق بررسی مقدار همبستگی میزان متان (پیش­بینی­شده از طریق اسیدهای چرب فرار) با صفات تولید شیر، اجزای متشکل آن و ارزش­های اصلاحی این صفات در گاوهای هلشتاین ایران می­باشد. در این راستا ما...

[ 26 ] - جستجوی نشانه‌های انتخاب بین گاومیش‌های آذری و مازندرانی با استفاده از نشانگرهای SNP با تراکم زیاد

به­منظور یافتن نشانه­های انتخاب بر روی ژنوم گاومیش از 287 رأس گاومیش رودخانه­ای شامل 260 رأس آذری و 27 رأس مازندرانی استفاده شد. ژنوتیپ نمونه­ها به­وسیله­ آرایه­های ژنومی Axiom® Buffalo Genotyping 90K تعیین شد و برآوردگر نااریب FST (θ) برای یافتن نشانه­های انتخاب مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 14 منطقه که نشانگرهای SNP آن­ها بالاتر از 1/0 درصد حد بالای توزیع تجربی FST بودند، به­عنوان نشانه­ها...

[ 27 ] - مطالعه بیان ژن افتراقی زنبور عسل ملکه، نر و کارگر با استفاده از داده‌های RNA-seq

این پژوهش با هدف مطالعه پروفایل بیان ژن و تعیین ژن‌های شاخص در تمایز و تکامل ملکه، نر و کارگر با مقایسه تفریقی آن‌ها در سن 5 لاروی یا همان سن تمایز انجام شد. لذا ترانسکریپتوم (توالی کل mRNA) 15 نمونه از زنبور عسل نژاد ایتالیایی (A. m. ligustica) شامل 5 زنبور نر، 5 کارگر و 5 ملکه از طریق همردیفی و مکان­یابی خوانش­های RNA-Seq بر روی ژنوم مرجع زنبور عسل نسخه Amel_4.5 مرتب شد. سپس آنالیز بیان افترا...

[ 28 ] - ارزیابی صحت ارزش‌های اصلاحی ژنومی برخی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از SNP ها و بلوک های هاپلوتایپی

هدف پژوهش حاضر، بررسی صحت ارزش‌های اصلاحی ژنومی (GEBV) بدست آمده برای دو صفت اقتصادی مهم تولید شیر و امتیاز سلول های بدنی با استفاده از SNPها و بلوک‌های هاپلوتایپی مبتنی بر LD به کمک دو روش آماری GBULP و بیز B بود. اطلاعات ژنوتیپی مربوط به 1654راس گاو نر که با استفاده از تراشه‌هایی با تراکم‌های مختلف تعیین ژنوتیپ شده بودند مورد استفاده قرار گرفت. صحت ارزش‌های اصلاحی بدست آمده هنگام استفاده از S...

[ 29 ] - برآورد اندازه مؤثر جمعیت گاومیش‌های آبی ایران با استفاده از اطلاعات ژنومی

به منظور تعیین اندازه مؤثر جمعیت­های گاومیش ایران از 407 رأس حیوان (260 آذری، 120 خوزستانی و 27 مازندرانی) نمونه­گیری به‌عمل آمد. نمونه­ها بعد از استخراج DNA، با استفاده از آرایه های ژنومیکیAxiom Buffalo Genotyping 90K Array، تعیین ژنوتیپ شدند. اندازه مؤثر جمعیت از 700 تا 4 نسل قبل با استفاده از اطلاعات پیوستگی که برای نمونه تصحیح شده بودند و برای نسل حاضر با استفاده از نرم­افزار (V2)NeEstimato...

[ 30 ] - ارزیابی ژنتیکی جفت ماندگی و متریت و شناسایی عوامل خطر مرتبط با بروز آنها در سه زایش نخست گاوهای هلشتاین ایران

هدف از پژوهش کنونی برآورد وراثت‌پذیری‌ها، همبستگی‌های ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی و نیز شناسایی عوامل خطر مرتبط با بروز جفت‌ماندگی و متریت در سه زایش نخست گاوهای هلشتاین بود. در این پژوهش از داده‌های گاو شیری نژاد هلشتاین استفاده شد که طی سال‌های 1387 تا 1396 در 17 گله بزرگ جمع‌آوری شده بودند. داده‌ها در شکم‌های اول، دوم و سوم زایش به ترتیب مربوط به 63039، 46265 و 30031 رأس گاو بودند. برای ارزیابی ...

[ 31 ] - Detection of Genetic Differences between Holstein and Iranian North-West Indigenous Hybrid Cattles using Genomic Data

Extended Abstract Introduction and Objective: Selection to increase the frequency of new mutations useful only in some subpopulations leaves markers at the genome level. Most of these regions are related to genes and QTLs controlling significant economic traits. Material and Methods: In order to detection of genetic differences between Iranian northwestern crossbred and Holstein cattle breed,...

نویسندگان همکار

محمد مرادی شهربابک 13  

مصطفی صادقی 7  

جواد رحمانی نیا 4  

مهدی مخبر 3  

علی اسمعیلی زاده کشکوئیه 3  

رسول خدابخش زاده 3  

محمدحسین مرادی 2  

زهرا عزیزی 2  

امیر حسین خلت آبادی فراهانی 2  

Mehrbani Yeganeh, Hassan 2  

عبداله رضاقلی وند لاهرود 2  

مرتضی ستائی مختاری 2  

رستم عبدالهی آرپناهی 2  

جلیل شجاع 1  

حسین محمدی 1  

سید عباس رافت 1  

جلیل شجاع 1  

عباس رأفت 1  

عباس پاکدل 1  

هما اعرابی 1  

امیر طاهری یگانه 1  

سید رضا میرائی آشتیانی 1  

جان ویلیامز 1  

مهدی مخبر 1  

مهدی بایری یار 1  

M. R. Mohammadabadi 1  

M. Sadeghi 1  

S. M. Moazeni 1  

محمدرضا محمدآبادی 1  

حمید مرزبانی 1  

اکبر اسدی 1  

سعیده الهیان 1  

پرویز عزیزی 1  

مهدی عباسی فیروزجایی 1  

Abolfazl Zali 1  

Hossein Zakariapour Bahnamiri 1  

Mahdi Ganjkhanlou 1  

امیر طاهری یگانه 1  

امیرحسین خلت آبادی فراهانی 1  

حسین محمدی 1  

سید عباس رآفت 1  

محمد حسین فلاحی 1  

حسن مهربانی یگانه 1  

حمیدرضا عبداللهی 1  

حمیدرضا کورش‌نیا 1  

سیّد مهدی حسینی وردنجانی 1  

مجتبی طهمورث پور 1  

محمّد مهدی شریعتی 1  

اردشیر نجاتی جوارمی 1  

علی جلیل سرقلعه 1  

مهدی ساعتچی 1  

غلامعلی نهضتی 1  

محمد حسین بنابازی 1  

محمدرضا عطاری 1  

محمدرضا هاشمی 1  

بهزاد رجبی مرند 1  

Biabani, Parisa 1  

Mokhber, Mahdi 1