جلیل شجاع

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

[ 1 ] - پویش ژنگان کل برای تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در گوسفندان نژاد زندی

شناسایی مناطق ژنگانی (ژنوم) که هدف انتخاب بوده­اند، یکی از راهکار‌های اصلی تحقیقات زیستی است. هدف این پژوهش، پویش کل ژنگان برای شناسایی مناطقی از ژنگان گوسفندان نژاد زندی که در طی سال­های مختلف هدف انتخاب­های طبیعی یا مصنوعی قرار گرفته‌اند، بود. بدین منظور 96 رأس گوسفند نژاد زندی با استفاده از آرایه­های ژنگانی Illumina ovine SNP50K BeadChip تعیین ژنوتیپ شدند. برای شناسایی نشانه­های انتخاب بر پا...

[ 2 ] - بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سطح تولید در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون

در این تحقیق، رکوردهای تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران جهت بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سطح تولید با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی چند صفتی، مورد استفاده قرار گرفت. رکوردهای شکم اول مربوط به گاوهای زایش کرده بین سال¬های 1380 تا 1389 از بانک اطلاعاتی مرکز اصلاح دام کشور استخراج گردید. گله- سال¬های زایش از نظر میانگین تولید شیر و درصد چربی شیر به سه سطح کم¬تولید، متوسط¬¬تولید و پر...

[ 3 ] - مطالعه ساختار و لایه‌بندی جمعیتی و ارتباط ژنومی هاپلوتیپی صفات کیفی پشم در گوسفندان نژاد زندی

زمینه مطالعاتی: شناسایی ژن­های بزرگ اثر، مؤثر بر صفات مهم اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاح نژادی در پرورش گوسفند است. هدف: این تحقیق به منظور بررسی ساختار و لایه­بندی جمعیتی و شناسایی جایگاه‌ها و ژن‌های مرتبط با صفات کیفی پشم، از طریق مطالعه ارتباط ژنومی هاپلوتیپی (GWAS) با استفاده از تراشه SNP ژنوم گوسفند (Illumnia SNPChip 50K Beadchip) در یک جمعیت گوسفند زندی بود. روش­کار: برای هر دام، صفا...

[ 4 ] - برآورد ضریب همخونی ژنومی و اندازه مؤثر جمعیت در گوسفندان زندی با استفاده از تراشه متراکم نشانگری

هدف از این تحقیق بررسی میزان همخونی و اندازه مؤثر جمعیت با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP موجود در سراسر ژنوم حاصل از تراشه‌های متراکم SNPChip 50K در 96 رأس گوسفند نژاد زندی بود. بدین منظور بعد از کنترل کیفیت داده‌های حاصل از تعیین ژنوتیپ SNPها با استفاده از تراشه 50K، 40879 نشانگر SNPجهت محاسبه میزان همخونی و اندازه مؤثر جمعیت مورد استفاده قرار گرفت. اندازه مؤثر تعداد افراد در حال جفت-گیری ب...