سید عباس رافت

گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - تاثیر امواج فراصوت و دی‌اکسید تیتانیوم بر استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی در کشک مایع

کشک یکی از محصولات لبنی تخمیری مهم در ایران است که مستعد آلودگی به میکروبهای بیماریزا و فسادزا است. در این پژوهش تاثیرامواج فراصوت قدرت (130 وات، 20 کیلوهرتز) و دی اکسید تیتانیوم بر روی میکروارگانیسم‌های شاخص استافیلوکوکوس آرئوس (ATCC 29213) و اشرشیا‌کلی (DH 5-α) در کشک مایع بررسی شد. نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد تابش امواج فراصوت در سه بازه زمانی (5، 10 و 15 دقیقه) تاثیر معنی‌داری ( P...

[ 2 ] - تأثیر بسته‌بندی‌های فویل آلومینیوم و کاغذ روغنی بر خواص فیزیکی‌شیمیایی، بافتی، میکروبی و حسی بستنی‌خشک

بستنی‌خشک فرآورده لبنی بومی ایران است که مشابه محصولاتی مانند خوآ، خوآ‌دندر، برفی، پدا، لعل‌‌پدا، پدای ‌‌قهوه‌ای، دولسه‌‌دلچ در سایر کشورهاست. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مواد مختلف بسته‌بندی بر خواص کیفی بستنی‌خشک بود. برای این منظور ابتدا بستنی‌خشک با افزودن شیر، شکر، گلوکز‌ مایع و شورتنینگ تهیه‌ شد و سپس در سه نوع ماده بسته‌بندی‌ فویل‌آلومینیوم/مقوا، کاغذروغنی/مقوا و مقوا (کنترل) بسته‌بندی...

[ 3 ] - Microsatillate based Parentage Verification in Crossbred Sheep Herds

Parentage testing is an important tool in farm animals for genetically determining the accuracy of pedigree information. The objective of the current study was to implication of multiplexing 14 microsatellite markers for routine parentage testings. The twenty-four lambs were crossbred of Ghazel × Baluchi, Ghazel × Baluchi × Merinos, and Baluchi × Moghani × Merinos breeds. The genomic DNA was ex...

[ 4 ] - Calculation of Inbreeding Depression Effects on Subclinical Mastitis Using Three Different Models

Pedigree information of 3972 Holstein cows and bulls, from 1961 to 2008, was used to calculate inbreeding coefficients and their effects on production traits and subclinical mastitis of dairy farm cows inAzerbaijan province,Iran. Inbreeding was included in a linear mixed model as a class variable. Data were analyzed using the PROC MIXED of SAS by MIVQUE method. Results showed that average inbre...

[ 5 ] - Prevalence and Risk Factors of Subclinical Mastitis in Iranian Holstein Cows

The present study aimed to estimate the effects of parity, calving season and year of calving on the prevalence of subclinical mastitis in Holstein cows. A total of 2682 records from 869 Holstein cows in a large dairy farm (Azarbaijan province, Iran), respecting the period from 2006 to 2009, were collected. Data was analyzed using Proc Mixed of SAS software by MIVQUE method. Subclinical mastiti...

[ 6 ] - بررسی رخداد مسمومیت آبستنی با تعیین سطوح برخی از عناصر، متابولیت‌ها و کورتیزول خون در میش‌های نژاد قزل

مسمومیت آبستنی در میش یکی از بیماری­های متابولیکی است که در اثر کمبود گلوکز مادر در پاسخ به افزایش احتیاجات تغذیه­ای سریع جنین ایجاد می­شود. این مطالعه به‌منظور بررسی سطوح برخی از عناصر و متابولیت­ها و کورتیزول خون در میش­های آبستن قزل ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان انجام گرفت. در این بررسی از 50 رأس میش در سه نوبت قبل از آبستنی، دوره آبستنی و قبل از زایش خون­گیری شده و غلظت گلوکز، کلسیم، فسفر، او...

[ 7 ] - آنالیز ژنتیکی برخی بیماری‌های گاو هلشتاین در گله‌های صنعتی استان آذربایجان‌شرقی

زمینه مطالعاتی: در برخی مطالعات گزارش شده که تولید شیر بالا، اثر منفی بر روی سلامت و طول عمر حیوانات داشته و سوددهی گله را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف: اهداف این تحقیق، تهیه گزارشی از دلایل حذف در گله‌های گاو شیری، تخمین فراسنج‌های ژنتیکی صفات تولیدی، بیماری‌ها و محاسبه همبستگی میان ارزش اصلاحی دام‌های نر برای صفات تولیدی و ارزش اصلاحی آن‌ها برای مقاومت در برابر خطر حذف بود. روش کار: در این تحقی...

[ 9 ] - بررسی اثر هم‌زمان‌سازی فحلی و استفاده از GnRH بر برخی شاخص‌های سرمی و میزان باروری گوسفندان نژاد ماکویی در فصل تولیدمثل

یکی از مهم‌ترین مشکلات دامداری­ها پایین بودن نرخ باروری است. بنابراین، می­توان با استفاده از هورمون­های صناعی فرآیند تولیدمثل را در دام­ها کنترل و نرخ باروری آن­ها را با استفاده از هم­زمان­سازی فحلی افزایش داد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر هورمون GnRH(هورمون آزادکننده گنادوتروپین) در روزهای 10، 11 و 12 بعد از تلقیح مصنوعی بر باروری میش بود. برای ای...

[ 10 ] - مطالعه ساختار و لایه‌بندی جمعیتی و ارتباط ژنومی هاپلوتیپی صفات کیفی پشم در گوسفندان نژاد زندی

زمینه مطالعاتی: شناسایی ژن­های بزرگ اثر، مؤثر بر صفات مهم اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاح نژادی در پرورش گوسفند است. هدف: این تحقیق به منظور بررسی ساختار و لایه­بندی جمعیتی و شناسایی جایگاه‌ها و ژن‌های مرتبط با صفات کیفی پشم، از طریق مطالعه ارتباط ژنومی هاپلوتیپی (GWAS) با استفاده از تراشه SNP ژنوم گوسفند (Illumnia SNPChip 50K Beadchip) در یک جمعیت گوسفند زندی بود. روش­کار: برای هر دام، صفا...

[ 11 ] - برآورد ضریب همخونی ژنومی و اندازه مؤثر جمعیت در گوسفندان زندی با استفاده از تراشه متراکم نشانگری

هدف از این تحقیق بررسی میزان همخونی و اندازه مؤثر جمعیت با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP موجود در سراسر ژنوم حاصل از تراشه‌های متراکم SNPChip 50K در 96 رأس گوسفند نژاد زندی بود. بدین منظور بعد از کنترل کیفیت داده‌های حاصل از تعیین ژنوتیپ SNPها با استفاده از تراشه 50K، 40879 نشانگر SNPجهت محاسبه میزان همخونی و اندازه مؤثر جمعیت مورد استفاده قرار گرفت. اندازه مؤثر تعداد افراد در حال جفت-گیری ب...

[ 12 ] - بررسی ویژگیهای کیفی و ماندگاری بستنی‌خشک نگهداری شده در دماهای مختلف

سابقه و هدف: بستنی‌خشک یک محصول سنتی ایرانی است، اما با استفاده از متدهای جدید فرآیند، می‌توان این محصول را بصورت یک محصول ‌لبنی‌ جدید از ‌نو تولید ‌کرد و به‌ عنوان یک محصول استاندارد به دنیا عرضه ‌نمود. در ارتباط با این محصول سنتی ارزشمند تا به حال مطالعه‌‌ای صورت نگرفته ‌است و این پژوهش نخستین مطالعه علمی بر روی این محصول است. از محصولات مشابه بستنی‌خشک می‌توان به خوآ (محصول سنتی کشور هندوستا...

[ 13 ] - تاثیر تغذیه‌ درون تخم‌مرغی دی‌ال- ‌متیونین بر مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی یک روزه

تغذیه درون رویانی به عنوان یک ابزار سودمند برای غلبه بر محدودیت رشد در طی رشد رویانی و پس از خروج از تخم در طیور اهلی محسوب می‌شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تغذیه‌ درون تخم‌مرغی سطوح مختلف اسید آمینه دی‌‌ال- ‌متیونین بر مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی یک‌روزه راس 308 بود. در این راستا، تعداد 240 تخم‌مرغ نطفه دار مادر گوشتی سویه راس 308 در قالب، طرح پایه کاملا تصادفی با 8 گروه آز...