حسین دقیق کیا

دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره مرزه ماکرانتا بر فراسنجه های میکروسکوپی و بیوشیمیایی اسپرم گاو پس از فرآیند انجماد–یخ گشایی

آسیب­های اکسیداتیو به دلیل تولید رادیکال­های آزاد در طی فرآیند انجماد– یخ­گشایی، یکی از مهمترین دلایل کاهش باروری اسپرم­ می­باشند. استفاده از آنتی اکسیدان­ها در جهت حذف و پاکسازی رادیکال­های آزاد از محیط اطراف اسپرم ضروری به نظر می­رسد. هدف این مطالعه، بررسی اثر آنتی­اکسیدانی سطوح مختلف عصاره مرزه ماکرانتا در رقیق­کننده اسپرم گاو می­باشد. نمونه­های منی پس از جمع­آوری از 3 راس گاو نر هلشتاین، با...

[ 2 ] - تأثیر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال-آرژنین به ال-لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت‌های خون جوجه‌های گوشتی یک روزۀ راس

هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت­های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت­های خون جوجه­های گوشتی یک روزۀ سویۀ راس بود. شمار 210 تخم‌مرغ بارور مادر گوشتی راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی با هفت گروه آزمایشی و هر گروه دارای سی تخم­مرغ انفرادی استفاده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (بدون تزریق)، شاهد-شم (تزریق آب مقطر سترون یا استریل) و تز...

[ 3 ] - Effects of Centrifugation and Different Levels of Soybean Lecithin-Based Extender on Post-Thaw Sperm Quality of Ghezel Ram Semen

The objective of this study was to specify the effects of centrifugation and different surface of soybean lecithin-based extender on post-thaw Sperm quality of Ghezel ram semen. Semen samples were gathered from 5 mature Ghezel ram two/week for 3 weeks. After initial evaluation, the approved semen samples were pooled together and split into equal parts in Falcon tubes. Three samples were combine...

[ 4 ] - Effect of Adding Coenzyme Q10 and Ellagic Acid during Cryopreservation on Post-Thaw Quality of Ram Semen

The aim of this study was to determine the effects of co-Q10 and ellagic acid on sperm parameters after the freeze–thawing of Ghezel ram sperm. Twenty ejaculates from five Ghezel rams were collected in this study. Semen samples, which were diluted with a soybean lecithin (SL) based extender containing 0.25 mM ellagic acid, 0.5 μM co-Q10, 0.25 mM ellagic acid + 0.5 μM co-Q10 and no antioxidant (...

[ 5 ] - Anti-oxidative Effects of Ethanol Extract of Origanum vulgare on Kinetics, Microscopic and Oxidative Parameters of Cryopreserved Holstein Bull Spermatozoa

Origanum vulgare contains high levels of phenolic compounds such as gallic acid and polyphenols such as rosmarinic acid and quercetin. The purpose of this study was to investigate the effects of Origanum vulgare extract, as a natural antioxidant, on freezing-thawing semen quality in Holstein bulls. Three Holstein bulls (5-6 years old, mean live weight 800 kg) were used for semen collection twic...

[ 6 ] - Different Sources of Protein Effect in the Flushing Rations on some Blood Parameters and the Reproductive Performance of Ghezel Sheep

Sixty Ghezel ewes (age 3.5 years) were used to study the effect of different nitrogenous supplements in flushing ration on reproductive performance. Experimental treatments were divided in five groups: group A: urea; group B: soybean meal (SBM); group C: corn gluten meal (CGM); group D: barley grain and group E: control or basal diet (no flushing). The four flushing rations had nearly the same ...

[ 7 ] - Reproductive Performance and Blood Metabolites Concentration in Iranian Afshari Ewes Fed Calcium Salts of Fatty Acids (CSFA) in Flushing Period

This study investigated the effect of dietary supplementation with calcium salts of fatty acids using 48 Afshari ewes randomly allocated to four treatments. All groups used in flushing period and only the source of energy were different between rations. The ewes were divided into four groups: A-barely grain; group B-received 5% of CSFA with source of flaxseed oil (w3); group C-received 5% of CS...

[ 8 ] - ارزیابی تأثیر مقایسه‌ای غلظت‌های مختلف عصاره هیدروالکلی بابونه بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ‌گشایی‌شده در قوچ

استرس اکسیداتیو به­وجودآمده در طول فرآیند انجماد-یخ‌گشایی اسپرم باعث کاهش تحرک، زنده­مانی، عملکردهای غشایی و در نهایت باروری سلول­های اسپرم می­شود. هدف این مطالعه بررسی تأثیر عصاره گیاه بابونه به‌عنوان آنتی­اکسیدان طبیعی بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ­گشایی­شده قوچ بود. در این مطالعه از 5 رأس قوچ دو بار در هفته توسط واژن مصنوعی اسپرم­گیری شد و جهت از بین بردن اثرات فردی دام­ها، انزال­ها به نسبت مساوی ...

[ 9 ] - Reproductive Performance and Blood Metabolites Concentration in Iranian Afshari Ewes Fed Calcium Salts of Fatty Acids (CSFA) in Flushing Period

This study investigated the effect of dietary supplementation with calcium salts of fatty acids using 48 Afshari ewes randomly allocated to four treatments. All groups used in flushing period and only the source of energy were different between rations. The ewes were divided into four groups: A-barely grain; group B-received 5% of CSFA with source of flaxseed oil (w3); group C-received 5% of CS...

[ 10 ] - بررسی اثر هم‌زمان‌سازی فحلی و استفاده از GnRH بر برخی شاخص‌های سرمی و میزان باروری گوسفندان نژاد ماکویی در فصل تولیدمثل

یکی از مهم‌ترین مشکلات دامداری­ها پایین بودن نرخ باروری است. بنابراین، می­توان با استفاده از هورمون­های صناعی فرآیند تولیدمثل را در دام­ها کنترل و نرخ باروری آن­ها را با استفاده از هم­زمان­سازی فحلی افزایش داد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر هورمون GnRH(هورمون آزادکننده گنادوتروپین) در روزهای 10، 11 و 12 بعد از تلقیح مصنوعی بر باروری میش بود. برای ای...

[ 11 ] - تأثیر مکمل سازی رقیق‌کننده با سطوح مختلف ال-کارنیتین بر کیفیت منی قوچ قزل بعد از فرآیند انجماد یخ گشایی در خارج فصل تولیدمثلی

The objective of this study was to investigate the effect of different levels of L-Carnitine on Ghezel ram semen characteristics after freeze-thawing. Semen samples were collected from 5 healthy and mature rams using an artificial vagina. Different concentrations of 35, 70, 105, mM L-Carnitine were diluted with lecithin-based semen extender and cooled to 5°C and then placed in liquid nitrogen v...

[ 12 ] - Effects of Organic and Inorganic Selenium Supplementation with Vitamin E during the Flushing Period on Reproductive Performance of Ghezel Ewes

Minerals and vitamins play an important role in animal nutrition with beneficial effects on animal reproductive performance. To investigate this issue, 44 Ghezel ewes weighing 55±  2 kg (Mean±SD) and 2-3 years old were randomly divided into groups (n=11), to investigate the effect of the selenium and vitamin E supplementation on blood hormones and metabolites and possible reproductive performan...

[ 13 ] - Effect of Antioxidant D-Aspartic Acid and Thawing Rate on the Freeze-Thawing Process of Ram Semen

The study was conducted to determine the influence of D-aspartic acid (D-Asp) as antioxidant supplement and thawing rates on ram sperm motility, membrane integrity, abnormality, viability, mitochondria activity, malondialdehyde and antioxidant activities, and total antioxidant capacity after freezing-thawing process. Semen samples from five mature rams (3-4 years old) were diluted with extender...

[ 14 ] - بررسی تأثیر افزودن رقیق‌کننده‌های حاوی ادیتات سدیم و پروپیلن گلیکول بر ماندگاری اسپرم منجمد قوچ قزل

ادیتاتسدیم با کلات­کردن کلسیم و ممانعت از ورود کلسیم خارج­سلولی به داخل سلول و پروپیلن گلیکول با ممانعت از تشکیل بلورهای یخ داخل­سلولی، از  اسپرم در برابر فرآیند انجماد محافظت می­کنند. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثر افزودن سطوح مختلفادیتات و پروپیلن­گلیکول بر کیفیت و ماندگاری اسپرم منجمد قوچ قزل انجام پذیرفت. پس از ارزیابی­های اولیه منی 5 رأس قوچ نژاد...