ابوالفضل زالی

دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

[ 1 ] - تأثیر افزودن آنتی اکسیدان های طبیعی و مصنوعی به جیره بر عملکرد و وضعیت آنتی اکسیدانی بزغاله های پرواری

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر تغذیه آنتی‌اکسیدان طبیعی و مصنوعی بر عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی بزغاله‌های پرواری انجام گرفت. تعداد 32 رأس بزغاله نر نژاد مهابادی 5 تا 6 ماهه با میانگین وزن اولیه 8/1±5/16 کیلوگرم، به طور تصادفی با یکی از جیره‌های آزمایشی شامل: 1- شاهد، 2- حاوی 15 درصد تفاله دانه انار، 3- حاوی 400 میلی‌گرم درکیلوگرم ویتامین ای و 4- حاوی 15 درصد تفاله دانه انار + 400 میلی‌گرم در...

[ 2 ] - اثرات مکمل کروم آلی و نوع منبع انرژی جیره بر عملکرد گاوهای هلشتاین در دوره انتقال

جهت  بررسی اثر منبع انرژی و مکمل کروم متیونین بر عملکرد و تولید شیر گاوهای هلشتاین، تعداد 32 راس گاو چند بار زایش نموده  نژاد هلشتاین در طول دوره انتقال مورد آزمون قرار گرفتند. گاوها با جیره کاملا مخلوط از 28 روز قبل از زایش تا 28 روز پس از زایش تغذیه گردیدند. این مطالعه در قالب طرح بلوک های کامل  تصادفی و به صورت آرایه  فاکتوریل2×2(دو منبع انرژی و دوسطح مکمل کروم) اجرا گردید. منابع انرژی قبل ا...

[ 3 ] - Effect of fish oil supplementation and forage source on performance, rumen fermentation, nutrient digestion and chewing behaviour of Holstein bulls

Background: Fat supplementation in ruminants ration often adversely affect dry matter intake (DMI), rumen fermentation and nutrients digestion. Basal diet ingredients is an undeniable determinant of ruminants responses including performance, chewing behaviour and nutrient digestibility to fat supplementation. Objective: Current study was conducted to evaluate the effect of Fish oil (FO) supplem...

[ 4 ] - مقایسه اثر منابع مختلف اسیدهای چرب در دوره آماده به زایش بر فعالیت چرخه تخمدانی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در زایش اول

هدف از انجام این آزمایش بررسی تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی در دوره¬ آماده به زایش بر سنجش جمعیت و اندازه فولیکول های تخمدان و اندازه گیری فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت انرژی بدن در پس از زایش در گاوهای هلشتاین بود. بدین منظور 12 راس گاو آبستن شیری هلشتاین( که حدود 30 روز به زایش آن¬ها باقی مانده بود) انتخاب و وارد آزمایش شدند. گاوها در سه تیمار آزمایشی به صورت تصادفی توزیع گشتند که شامل: 1) ک...

[ 5 ] - بررسی اثرات همزمان سازی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر فراسنجه‌های تکنیک تولید گاز

زمینه مطالعاتی: همزمان سازی انرژی و پروتئین در شکمبه گاوهای شیرده یکی از مباحث مهم در تغذیه گاوهای پرتولید می­باشد. هدف: در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات همزمان سطوح مختلف نشاسته و پروتئین قابل تجزیه در شکمبه در جیره­های کاملا مخلوط بر روی فراسنجه­های تولید گاز، ماده خشک تجزیه شده بطور حقیقی، تولید پروتئین میکروبی، غلظت نیتروژن آمونیاکی، تولید اسیدهای چرب فرار و متان با استفاده از تکنیک تو...

[ 7 ] - اثر مکمل کروم متیونین بر شاخصه‌های هماتولوژی و پارامترهای کیفی گوشت بزغاله

‌‌تحقیقات گذشته نشان داده که عنصرکروم برای رشد و سنتز پروتئین ضروری است. هدف: بررسی اثرات سطوح مختلف مکمل کروم متیونین بر عملکرد تولید، کیفیت گوشت و شاخصه‌های هماتولوژی بزغاله. روش کار: 32 رأCس بزغاله نر نژاد مهابادی4 تا 5 ماهه و با میانگین وزن اولیه ‌kg‌ 2±22، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار(سطوح مختلف مکمل کرومیم متیونین) مورد استفاده قرار گرفتند. بزغاله‌ها با 4 سطح مکمل کروم شامل: صفر...

[ 8 ] - بررسی فرآوری دانه جو با اسید لاکتیک و اسید سیتریک بر عملکرد و رفتار تغذیه ای گاوهای هلشتاین

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر تغذیه دانه جو خیسانده شده با اسید­لاکتیک و اسید­سیتریک بر ماده خشک مصرفی، رفتار تغذیه­ای، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، pH شکمبه و تولید شیر بود. بدین‌منظور، از هشت راس گاو هلشتاین زایش دوم در اوایل شیردهی در قالب طرح مربع ­لاتین تکرار شده 4 × 4 استفاده شد. جیره­های آزمایشی شامل 1: جیره پایه محتوی جو غلطک­زده خشک، 2: جیره پایه محتوی جو غلطک­زده و خیسانده شده در ...

[ 9 ] - Association Between Plasma Metabolites and Insulin Sensitivity Indexes in Fat-Tailed and Thin-Tailed Lambs During Negative and Positive Energy Balances

Background: Fatty acid mobilization and inflammatory response of adipose tissues vary in various depots, hence the response of fat-tailed and thin-tailed sheep breeds to different energy balances was hypothesized to be different due to differences in proportion and metabolism of various adipose depots in these breeds which may affect whole body insulin sensitivity. Objective: Current study aime...