مجتبی زاهدی فر

دانشیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

[ 1 ] - تأثیر افزودن آنتی اکسیدان های طبیعی و مصنوعی به جیره بر عملکرد و وضعیت آنتی اکسیدانی بزغاله های پرواری

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر تغذیه آنتی‌اکسیدان طبیعی و مصنوعی بر عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی بزغاله‌های پرواری انجام گرفت. تعداد 32 رأس بزغاله نر نژاد مهابادی 5 تا 6 ماهه با میانگین وزن اولیه 8/1±5/16 کیلوگرم، به طور تصادفی با یکی از جیره‌های آزمایشی شامل: 1- شاهد، 2- حاوی 15 درصد تفاله دانه انار، 3- حاوی 400 میلی‌گرم درکیلوگرم ویتامین ای و 4- حاوی 15 درصد تفاله دانه انار + 400 میلی‌گرم در...

[ 2 ] - تاثیر سطوح مختلف مولتی آنزیم ناتوزایم پلاس بر قابلیت هضم، تخمیر پذیری و تجزیه پذیری یونجه خشک

این پژوهش به منظور تعیین تاثیر سطوح مختلف مولتی‌آنزیم ناتوزایم پلاس شامل مقادیر صفر، 5/0 و 75/0 گرم آنزیم در هر کیلوگرم علوفه خشک یونجه به عنوان سه گروه آزمایشی بر تخمیر‌پذیری، قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری علوفه یونجه در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی انجام شد. تخمیرپذیری نمونه‌ها با اندازه-گیری آزمایشگاهی گاز با روش استاندارد انجام شد. برای اندازه‌گیری تجزیه‌پذیری ماده خشک ، فیبر نامحلول در شوینده ...

[ 3 ] - تعیین ترکیبات شیمیایی و مقایسه ارزش غذایی کاه برخی لاین‌‌های جو

در این تحقیق کاه شش لاین جو شامل سه لاین از اقلیم سرد و سه لاین از اقلیم معتدل با هدف انتخاب لاین‌های برتر مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌های بوته جو پس از جدا نمودن خوشه مورد تفکیک ریخت‌شناسی (برگ، میان‌گره و گره) قرار گرفته و ترکیبات شیمیایی آنها شامل پروتئین خام، الیاف خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی سلولز، لیگنین و خاکستر اندازه-گیری شد. تخمیرپذیری نمونه ها با استفاده از روش آزمایشگ...

[ 4 ] - اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد رشد و پروار و تحلیل هزینه فایده آن در بره های لری بختیاری

به منظور بررسی تأثیر دو نوع مدیریت تغذیه، با اعمال محدودیت خوراک و تغذیه جبرانی بر عملکرد رشد و پروار، خوراک مصرفی و تحلیل هزینه و فایده بره‌های پروار از تعداد 42 رأس بره نر لری بختیاری بعد از شیرگیری و در دو مرحله استفاده شد. در دوره محدودیت خوراک حیوانات تیمار شاهد به وسیله علوفه و کنسانتره و حیوانات گروه آزمایشی فقط با علوفه تغذیه شدند. در دوره رشد جبرانی بره‌های ناشی از تیمار محدودیت خوراک ...

[ 5 ] - مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیر پذیری کاه برخی ارقام و لاین¬های گندم

هدف از انجام این تحقیق مقایسه ارزش غذایی کاه دو رقم (شیراز و پیشتاز) و دو لاین (C-79-15, M-79-7) گندم به منظور انتخاب رقم و لاین برتر بود. نمونه¬های بوته¬های گندم پس از جداسازی خوشه مورد تفکیک ریخت شناسی قرار گرفتند و ترکیبات شیمیایی آنها اندازه¬گیری شد. تخمیر پذیری نمونه¬ها با استفاده از روش آزمایشگاهی تولید گاز تعیین گردید. نتایج نشان داد که رقم شیراز نسبت به رقم پیشتاز دارای برگ و گره بیشتر ...

[ 6 ] - اثر سطوح مختلف ملاس و ویناس نیشکر در جیره غذایی بر فراسنجه‌های تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی

این مطالعه جهت تعیین ارزش و مقایسه فراسنجه‌های تولید گاز ملاس و ویناس در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و شش تکرار انجام شد. جهت تهیه مایع شکمبه از سه رأس گوسفند نر بالغ فیستول‌دار استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل: جیره 1) جیره پایه +20 درصد ملاس + صفر درصد ویناس (شاهد)، جیره 2) جیره پایه + 15 درصد ملاس + 5 درصد ویناس، جیره 3)  جیره پایه + 10 درصد ملاس + 10 درصد ویناس، جیره 4) جیره پایه + ...

[ 7 ] - تأثیر عصاره تاننی استخراج‌ شده از محصول فرعی پسته با حلال‌های مختلف بر تجزیه‌پذیری پروتئین کنجاله سویا در شکمبه

تانن‌ها توانایی کاهش تجزیه‌پذیری ‌پروتئین در شکمبه و افزایش پروتئین عبوری به روده کوچک را ‌دارند. این آزمایش با‌هدف بررسی تأثیر عصاره تاننی استخراج‌شده از محصول فرعی پسته با حلال‌های آب، اتانول 70 درصد و متانول 80 درصد بر تجزیه‌پذیری پروتئین‌ کنجاله‌ سویا در شکمبه انجام شد. مقادیری از عصاره‌ها به کنجاله‌ سویا اضافه شد تا غلظت تانن اضافه‌شده به مخلوط به 5/0 و یک درصد رسید. در کنجاله‌‌‌ سویای بدو...