مهدی گنج خانلو

دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

[ 1 ] - تأثیر افزودن آنتی اکسیدان های طبیعی و مصنوعی به جیره بر عملکرد و وضعیت آنتی اکسیدانی بزغاله های پرواری

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر تغذیه آنتی‌اکسیدان طبیعی و مصنوعی بر عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی بزغاله‌های پرواری انجام گرفت. تعداد 32 رأس بزغاله نر نژاد مهابادی 5 تا 6 ماهه با میانگین وزن اولیه 8/1±5/16 کیلوگرم، به طور تصادفی با یکی از جیره‌های آزمایشی شامل: 1- شاهد، 2- حاوی 15 درصد تفاله دانه انار، 3- حاوی 400 میلی‌گرم درکیلوگرم ویتامین ای و 4- حاوی 15 درصد تفاله دانه انار + 400 میلی‌گرم در...