لادن رشیدی

استادیار گروه پژوهشی غذایی و کشاورزی- پژوهشکده غذایی و کشاورزی- پژوهشگاه استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران،کد پستی139-31745

[ 1 ] - تأثیر افزودن آنتی اکسیدان های طبیعی و مصنوعی به جیره بر عملکرد و وضعیت آنتی اکسیدانی بزغاله های پرواری

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر تغذیه آنتی‌اکسیدان طبیعی و مصنوعی بر عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی بزغاله‌های پرواری انجام گرفت. تعداد 32 رأس بزغاله نر نژاد مهابادی 5 تا 6 ماهه با میانگین وزن اولیه 8/1±5/16 کیلوگرم، به طور تصادفی با یکی از جیره‌های آزمایشی شامل: 1- شاهد، 2- حاوی 15 درصد تفاله دانه انار، 3- حاوی 400 میلی‌گرم درکیلوگرم ویتامین ای و 4- حاوی 15 درصد تفاله دانه انار + 400 میلی‌گرم در...

[ 2 ] - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی اولئوژل روغن آفتابگردان

سابقه و هدف: مونوآسیل گلیسرول‌ها می‌توانند به‌عنوان ژل ساز آلی در تولید اولئوژل از روغن خوراکی استفاده شوند. در این مطالعه اثر افزودن مونوآسیل گلیسرول بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن آفتابگردان بررسی شده است. مواد و روش‌ها: در این تحقیق، سه نمونه اولئوژل از طریق افزودن 5/0، 0/3 یا 0/5 درصد وزنی/وزنی مونوآسیل گلیسرول تقطیر شده به روغن آفتابگردان تهیه شدند. ترکیب اسیدهای چرب، عدد یدی، مقاومت اکسایش...

[ 3 ] - اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانی رت‌های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز

Ø مقدمه: فعالیت شدید بدنی منجر به افزایش رادیکالهای آزاد  حاوی اکسیژن شده و در مجموع ممکن است ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن را تضعیف کند که این موضوع با ورزش منظم و مصرف آنتی اکسیدانها از طریق افزایش دفاع آنتی اکسیدانی قابل بهبود است. هدف  تحقیق حاضر بررسی  اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوست انار بر کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از فعالیت شدید بدنی بود. Ø مواد و روش­ها: در این مطالعه ت...

[ 6 ] - Mesoporous Silica Nanoparticles as a Nanocarrier for Delivery of Vitamin C

Background: In the last decades, mesoporous silica nanoparticles (MSN) are improved for drug delivery, imaging, and biomedical applications due to their special properties such as large surface area, high drug loading capacity, tunable pore size, and modification of surface area by functional groups. Objectives: The aim of this study was to evaluate MSNs as carriers for oral colon-specific and...