فرمانی, جمشید

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

[ 1 ] - مدل‌سازی نقطه ذوب لغزشی چربی های اینتراستریفیه شده به روش شیمیایی به صورت تابعی از ترکیب اسیدهای چرب

سابقه و هدف: اینتراستریفیکاسیون بهترین روش تولید چرب های شکل پذیر بدون ترانس است. نقطه ذوب لغزشی (Slip melting point, SMP) یکی از ویژگی کیفی و عملکردی مهم محصولات چرب است. با این حال، روش های رایج اندازه گیری نقطه ذوب معمولاً زمان بر هستند. لذا در این پژوهش مدل های رگرسیونی جهت توصیف SMP چربی های اینتراستریفیه شده به صورت تابعی از ترکیب اسیدهای چرب شان ساخته شدند. شاخص های نیکوئی برازش مدل های م...

[ 2 ] - Physicochemical and Rheological Properties and Microstructure of Canola oil as Affected by Monoacylglycerols

Background and Objectives: Canola oil is very low in saturated fatty acid (~8 %), which makes it suitable for application as dressing for salad. Canola oil is liquid, thus its application in the production of margarine and shortening is limited. The present study provides information about the effects of monoacylglycerols (MAG) as the structuring agent on physical, microstructure and rheologica...

[ 3 ] - The effect of some environmental factors on the quantity and quality of Silymarin and seed oil of Silybum marianum L.

In this study, examines oil percentage and fatty acid composition of Silybum marianum seeds were determined in habitats located in the west of Mazandaran province at different elevations and soil physiochemical properties. After identifying Silybum marianum shrubs in elevation classes of the study area, seeds were sampled using systematic random method and along a 100 m transect at 30 m interva...