وحید کاردان مقدم

دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

[ 1 ] - اثر قارچ پلوروتوس فلوریدا بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز بقایای علوفهای زعفران

با توجه به سطح زیر کشت و میزان تولید زعفران در کشور و به ویژه در استانهای خراسان و نیاز روز افزون به تولید علوفه، استفاده بهینه از بقایای علوفهای این گیاه میتواند نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز علوفه دامها در این استانها داشته باشد. تحقیق حاضر به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و تجزیهپذیری شکمبهای ماده خشک بقایای علوفهای زعفران عملآوری شده با قارچ صدفی پلوروتوس فلوریدا به روشهای درون کیسهای و آزمون ...

[ 2 ] - ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری شکمبه ای و فراسنجه های تخمیر علوفه خشک زعفران با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز

 ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری شکمبه ای به روش کیسه های نایلونی و تولید گاز آزمایشگاهی علوفه خشک زعفران با استفاده از دو رأس تلیسه هلشتاین دارای فیستولای دائمی شکمبه ای تعیین شد. تولید گاز و فراسنجه های تجزیه‌پذیری ماده خشک در زمان های صفر، 2، 4، 8، 16، 24، 48، 72 و 96 ساعت اندازه گیری شد. بررسی ترکیب شیمیایی نشان داد که علوفه خشک زعفران به ترتیب محتوی 8/94، 7/6، 9/45، 0/38، 2/5، 7/4 و 5/42 درصد م...

[ 7 ] - بررسی تأثیر استفاده از چند مخلوط بافری در جیره بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی

هدف از این آزمایش، بررسی ظرفیت بافری چند مخلوط بافری و تأثیر آن‌ها بر فراسنجه‌های تخمیر و هضم شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی بود. به همین منظور پنج مخلوط بافری شامل: 1) ترکیب حاوی 15 درصد بیکربنات‌سدیم + 15 درصد اکسید‌منیزیم + 35 درصد کربنات‌منیزیم + 35 درصد بنتونیت‌سدیم؛ 2) ترکیب حاوی 35 درصد بیکربنات‌سدیم + 35 درصد اکسیدمنیزیم + 15 درصد کربنات‌منیزیم + 15 درصد بنتونیت‌سدیم؛ 3) ترکیب حاوی 20 درصد ...