ارزیابی کمی و ارتباط بین عناصر اصلی در آب شرب و شیر گاوداری‌های ارومیه

نویسندگان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط سرب موجود در شیر با سرب موجود در آب شرب گاوداریهای اطراف تهران

سرب از جمله فلزات سنگین است که میتواند از طرق مختلف وارد بدن حیوان و انسان شده و در صورت تداوم آلودگی باعث بروز مسمومیت گردد. در این پژوهش سرب موجود در شیر و آب گاوداریهای اطراف تهران و ارتباط آنها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی تعداد 100نمونه شیر خام از 10گاوداری در اطراف شهر تهران بصورت مستقیم از گاوها تهیه شد و به همراه  10نمونه از آب مصرفی گاوهای همان گاوداری...

متن کامل

بررسی ارتباط سرب موجود در شیر با سرب موجود در آب شرب گاوداریهای اطراف تهران

سرب از جمله فلزات سنگین است که میتواند از طرق مختلف وارد بدن حیوان و انسان شده و در صورت تداوم آلودگی باعث بروز مسمومیت گردد. در این پژوهش سرب موجود در شیر و آب گاوداریهای اطراف تهران و ارتباط آنها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی تعداد 100نمونه شیر خام از 10گاوداری در اطراف شهر تهران بصورت مستقیم از گاوها تهیه شد و به همراه  10نمونه از آب مصرفی گاوهای همان گاوداریها ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

بررسی فصلی مقادیر اجسام ستونی در شیر گاوداریهای صنعتی و سنتی ارومیه

هدف : 1) تعیین میزان اجسام ستونی در شیر بروش روترای مرطوب (کیفی) و اسپکتروفتومتری (کمی)، 2) مقایسه اجسام ستونی در شیر گاوداری‌های صنعتی و سنتی، 3) ارزیابی برداشت نمونه شیر از بیدون در تشخیص اجسام ستونی، 4) تاثیر فصل در میزان اجسام ستونی 5) تعیین وضعیت کتوز بالینی و تحت بالینی در گروه انفرادی و جمع‌آوری. طرح : مطالعه مشاهده‌ای. حیوانات: گاوهای شیری هولشتاین اصیل و دورگ. رو.ش : تعداد 2930 نمون...

متن کامل

بررسی فصلی مقادیر اجسام ستونی در شیر گاوداریهای صنعتی و سنتی ارومیه

هدف : 1) تعیین میزان اجسام ستونی در شیر بروش روترای مرطوب (کیفی) و اسپکتروفتومتری (کمی)، 2) مقایسه اجسام ستونی در شیر گاوداری های صنعتی و سنتی، 3) ارزیابی برداشت نمونه شیر از بیدون در تشخیص اجسام ستونی، 4) تاثیر فصل در میزان اجسام ستونی 5) تعیین وضعیت کتوز بالینی و تحت بالینی در گروه انفرادی و جمع آوری. طرح : مطالعه مشاهده ای. حیوانات: گاوهای شیری هولشتاین اصیل و دورگ. رو.ش : تعداد 2930 نمون...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 26  شماره 1

صفحات  119- 129

تاریخ انتشار 2016-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022