محسن مجتهدی

عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

[ 1 ] - تأثیر جدایه انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و پروبیوتیک لاکتوفید بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، ریخت شناسی ژئوژنوم و جمعیت میکروبی روده بلدرچین ژاپنی

هدف این آزمایش بررسی افزودن جدایه باکتری انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارش سبزقبا و پروبیوتیک تجاری لاکتوفید بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمیائی خون و ریخت شناسی روده و جمعیت میکروبی روده بلدرچین ژاپنی بود. برای این منظور تعداد 385 جوجه یک روزه بطور تصادفی در 35 پن و 7 تیمار و در قالب طرح کاملا تصادفی توزیع شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد و پروبیوتیک لاکتوفید و باکتری انتروکوکوس فاسیوم د...

[ 2 ] - تأثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی چالش‌یافته با آفلاتوکسین

هدف از این آزمایش، بررسی تأثیر بنتونیت سدیم پیلارد (PB) ‌بر عملکرد، وزن نسبی اجزاء لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی چالش‌یافته با آفلاتوکسینبود. بدین منظور از 128 قطعه جوجه‌خروس یک‌روزه راس 308 در یک طرح کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و هشت پرنده در هر تکرار به مدت 35 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد منفی (C)، شاهد مثبت (جیرۀ پایه + آفلاتوکسینAFB1) و دو سطح 25...

[ 3 ] - بررسی تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر سمیت زدایی آفلاتوکسینB1 در شرایط برون تنی

زمینه مطالعه: آفلاتوکسین‌ها متابولیت‌های ثانویه ناشی از رشد کپک‌ها در خوراک دام می‌باشند. باکتری‌های اسید لاکتیک میکروارگانیسم‌هایی می‌باشند که توانایی جذب آفلاتوکسین‌ها را دارند. هدف: در این تحقیق تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس گونه PTCC (1637) بر سمیت زدایی و جذب توکسین آفلاتوکسینB1 در شرایط in vitro (محیط شکمبه گاو) بررسی گردید. روش کار: به این منظور از باکتری مورد نظر تیمارهای مختلف (زن...

[ 4 ] - اثرعصاره زردچوبه و بنتونیت سدیم بر برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی در موش‌ها‌ی صحرایی آلوده شده با آفلاتوکسینB1

زمینه مطالعه: آفلاتوکسین‌ها گروهی از مایکوتوکسین‌ها هستند که توسط قارچ‌ها‌ی آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید شده و عامل مهمی در آسیب اکسیداتیو کلیه و کبد می باشد. هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاًثیر عصاره زردچوبه و بنتونیت سدیم در کاهش آسیب‌های کلیوی و کبدی ناشی از آفلاتوکسین‌B1 می باشد. روش کار: در این آزمایش که به مدت 4 هفته طول کشید64 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی در قالب 8 تیم...

[ 5 ] - تاثیر افزودن بذر، عصاره و گیاه خارمریم بر عملکرد، صفات لاشه و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین B1

اثر پودر بذر، عصاره و پودر گیاه کامل خارمریم در کاهش اثرات منفی تغذیه جیره آلوده به 500 میکروگرم در کیلوگرم آفلاتوکسین B1 بر عملکرد، لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی با استفاده از 192 قطعه خروس یک روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه پرنده در هر تکرار، بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) شاهد سالم، 2) شاهد آلوده به آفلاتوکسین، 3) شاهد آلوده...

[ 6 ] - تأثیر افزودن بذر، عصاره و گیاه خارمریم بر فراسنجههای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین

زمینه مطالعه: آفلاتوکسین‌ها سموم قارچی طبیعی هستند که سبب تضعیف سیستم ایمنی و آسیب به کبد می‌گردند. هدف: اثر پودر بذر، عصاره و پودر گیاه کامل خارمریم در کاهش اثرات منفی تغذیه جیره آلوده به‌ آفلاتوکسین بر فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی بررسی شد. روش کار: از 192 قطعه خروس یک روزه سویه راس 308 به مدت 35 روز در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه پرنده در هر تک...

[ 7 ] - بررسی تأثیر استفاده از چند مخلوط بافری در جیره بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی

هدف از این آزمایش، بررسی ظرفیت بافری چند مخلوط بافری و تأثیر آن‌ها بر فراسنجه‌های تخمیر و هضم شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی بود. به همین منظور پنج مخلوط بافری شامل: 1) ترکیب حاوی 15 درصد بیکربنات‌سدیم + 15 درصد اکسید‌منیزیم + 35 درصد کربنات‌منیزیم + 35 درصد بنتونیت‌سدیم؛ 2) ترکیب حاوی 35 درصد بیکربنات‌سدیم + 35 درصد اکسیدمنیزیم + 15 درصد کربنات‌منیزیم + 15 درصد بنتونیت‌سدیم؛ 3) ترکیب حاوی 20 درصد ...