نظر افضلی

عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

[ 1 ] - تأثیر جدایه انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و پروبیوتیک لاکتوفید بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، ریخت شناسی ژئوژنوم و جمعیت میکروبی روده بلدرچین ژاپنی

هدف این آزمایش بررسی افزودن جدایه باکتری انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارش سبزقبا و پروبیوتیک تجاری لاکتوفید بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمیائی خون و ریخت شناسی روده و جمعیت میکروبی روده بلدرچین ژاپنی بود. برای این منظور تعداد 385 جوجه یک روزه بطور تصادفی در 35 پن و 7 تیمار و در قالب طرح کاملا تصادفی توزیع شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد و پروبیوتیک لاکتوفید و باکتری انتروکوکوس فاسیوم د...

[ 2 ] - اثر پودر میوه‌ی کهورک بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سامانه ایمنی و ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

هدف این تحقیق بررسی اثر پودر میوه‌ی کهورک بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمیائی خون، سامانه‌ ایمنی و ضد‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی بود. در این آزمایش از تعداد 250 قطعه جوجه یک روزه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد منفی (بدون تنش)، شاهد مثبت (تنش گرمایی) و سطوح یک، سه و پنج درص...

[ 3 ] - اثر شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر عملکرد، پاسخ ایمنی هومورال، نیمرخ لیپیدی و وضعیت ضداکسیدانی پلاسما در جوجه‌های گوشتی

این آزمایش جهت ارزیابی اثر شاهدانه بر عملکرد، پاسخ ایمنی، نیمرخ لیپیدی و فعالیت ضداکسیدانی پلاسما در جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 250 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه (سویه راس308) به طور تصادفی در 5 تیمار با 5 تکرار ( 10 قطعه جوجه به ازای هر قفس) تقسیم شدند. تیمارها عبارت بودند از: 1) جیره شاهد یا فاقد شاهدانه (H0) 2) جیره حاوی 5 درصد شاهدانه (H5) 3) جیره حاوی 10 درصد شاهدانه (H10) 4) جیره حاوی 15 ...

[ 4 ] - اثر سطوح ضایعات میوه کامل سنجد و آنزیم بر عملکرد رشد، سامانه ایمنی و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیائی خون جوجه‎های گوشتی

آزمایشی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ضایعات میوه کامل سنجد با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد، سامانه ایمنی و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیائی خون جوجه‎های گوشتی اجرا شد. تعداد 288 قطعه جوجه خروس یکروزه انتخاب و به طور تصادفی بین 8 تیمار و 4 تکرار توزیع شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به روش آزمایش فاکتوریل 2×4 شامل 4 سطح سنجد (0، 75/0، 5/1 و 3% سنجد) و 2 سطح آنزیم (0 و 05/0% آنزیم) انجام شد. نت...

[ 5 ] - اثر سطوح پودر ضایعات عناب بر صفات عملکردی، لیپیدهای خونی و فعالیت آنزیم‌های کبدی جوجه‌های گوشتی

آزمایشی به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ضایعات میوه عناب بر صفات عملکردی، اجزاء لاشه و برخی فراسنجه­های خونی جوجه‌های گوشتی انجام شد. 320 قطعه جوجه­ نر راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل2×4 شامل سطوح مولتی آنزیم ناتوزیم­پلاس (صفر و 2 گرم در کیلوگرم) و عناب (صفر، 25، 50 و 75 گرم در کیلوگرم) حاوی 8 تیمار و 4 تکرار به تعداد 10پرنده در هر تکرار توزیع شدند. جوجه‌ها تا 10 روزگی با جیر...

[ 6 ] - اثر جیره های حاوی سطوح مختلف سبوس گندم همراه و بدون آنزیم بر عملکرد تولید در مرغ های تخم گذار

این آزمایش بر روی 192 قطعه مرغ تخم­گذار های لاین سفید، در سن 38 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آزمایش فاکتوریل 2×4 با 8 تیمار و 3 تکرار، هر تکرار با 8 مرغ و طی مدت 84 روز انجام گرفت. جیره­های غذایی دارای سطوح صفر، 10 ، 15 و 20 درصد سبوس گندم فاقد آنزیم (صفر درصد) و با آنزیم (05/0 درصد) بودند. آنزیم مورد استفاده، آنزیم چند منظوره روابیواکسل حاوی زایلاناز 2200 واحد بر گرم، بتاگلوکاناز 200 واحد...

[ 7 ] - اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی

هدف این تحقیق، ارزیابی اثر افزودنعصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفرانبر عملکرد، وزن نسبی اجزای لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی بود. بدین منظور، تعداد 72قطعه جوجه بلدرچین یک روزه بطور تصادفی در 12 پن آزمایشی و سه تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 350 و 700 میلی‌لیتر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران و شاهد بود. در 42 روزگی، دو قطعه پرنده از هر پن انتخاب و ک...

[ 8 ] - اثر تغذیه دانه شاهدانه (Cannabis sativa L.) اکسترود شده بر عملکرد، اجزای لاشه، پاسخ ایمنی همورال و الگوی لیپیدی پلاسما در جوجه‌های گوشتی

هدف از این تحقیق بررسی اثر تغذیه شاهدانه اکسترود شده بعنوان منبع غنی روغن و پروتئین بر عملکرد، اجزای لاشه و پاسخ ایمنی همورال در جوجه‌های گوشتی بود. در این آزمایش، 250 قطعه جوجه خروس یکروزه گوشتی (سویه راس308) در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تیمار با پنج تکرار (10 پرنده به ازای هر قفس) توزیع شدند. جیره‌های آزمایشی در قالب سه دوره آغازین (10-1 روزگی)، رشد (24-11 روزگی) و پایانی (42-25 روزگی) مور...

[ 9 ] - اثرجایگزینی منبع پروتئینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه درجیره بعد از تولک بری مرغ‌های تخم‌گذار

به منظور بررسی جایگزینی منبع پروتئینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار در دوره پس از تولک، از 200 قطعه مرغ لگهورن از هیبرید های‌لاین 36- w در سن 102 هفته استفاده گردید. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار آزمایشی و پنج تکرار و تعداد هشت قطعه مرغ درهرتکرارانجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 100 درصدی منبع پروتئینی از کنج...

[ 10 ] - اثر سطح و اندازه ذرات پلی‌ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی

هدف از این تحقیق، بررسی سطح، اندازه ذرات و منبع پلی‌ساکاریدهای نامحلول (پوسته ‌برنج و پوسته ‌یولاف) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت‌شناسی روده جوجه‌ گوشتی نر یک روزه به مدت 42 روز بود. در این آزمایش از 360 قطعه جوجه گوشتی نرسویه راس (308) در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار، چهار تکرار و 10 جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل شاهد، دو نوع منبع فیبر (پوسته برنج و پوسته یولاف) نامحلول با دو...

[ 11 ] - ارزیابی عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با آب‌پنیر و پروبیوتیک

آب پنیر از جمله ضایعات صنایع لبنی است که سالیانه حجم زیادی از آن دور ریخته می‌شود و آلودگی محیط زیست را در پی دارد از همین رو، توجه به این منبع غنی از باکتری‌های مفید می‌تواند کمک بزرگی را به کاهش آلودگی محیطی و استفاده در صنعت دام و طیور را به همره داشته باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثرات آب‌پنیر و پرو‌بیوتیک تجاری برعملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام شد...

[ 12 ] - ارزیابی شاخص تولید، راندمان انرژی و پروتئین، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح و اندازه ذرات مختلف پلی‌ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف

هدف از این تحقیق، بررسی سطح و اندازه ذرات پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف بر شاخص تولید، راندمان مصرف انرژی و پروتئین، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی در جوجه‌ گوشتی نر یک روزه به مدت 42 روز بود. در این آزمایش از 360 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس (308) در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار، چهار تکرار و 10 جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل شاهد، دو منبع پل...

[ 13 ] - Effects of Olive Leaves Extract and Olive Oil on Growth Performance, Nutrient Digestibility and Ileum Morphology of Japanese Quails

 The present study was conducted to determine the effects of olive extract leaf and olive oil on growth performance, nutrient digestibility, carcass characteristics and intestinal morphology in Japanese quail. A total of 528 Japanese quail chicks 1-days-old were allocated to 6 treatments group with 4 replicates each containing 22 birds. This study was performed in a 2×3 factorial experiment wit...