سید جواد حسینی واشان

دانشیار، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

[ 1 ] - اثر تفاله هسته انار فرآوری شده با هیدروکسید کلسیم بر عملکرد، صفات کیفی، کلسترول تخم مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وضعیت ضداکسیدانی مرغ‌های تخم‌گذار

به منظور بررسی اثرتفاله هسته انارفرآوری شده با هیدروکسید کلسیم بر فراسنجه‌های عملکرد، صفات کیفی و کلسترول تخم مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وضعیت ضداکسیدانی مرغ‌های تخم‌گذار در پیک تولید آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. در این تحقیق از تعداد 200 قطعه مرغ تخمگذار های‌–لاین W-36 در مرحله پیک تولید و سن 32 هفته در قالب 4 تیمار با 5 تکرار و 10 قطعه مرغ در هر تکرار استفاده شد. مرغ‌ها ب...

[ 2 ] - اثر تفاله زرشک و آنزیم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

برای ارزیابی اثر سطوح مختلف تفاله زرشک بر صفات تولیدی، فراسنجه‌های خونی و ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی، آزمایشی با استفاده از 160 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 با 4 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. یک جیره پایه به عنوان شاهد و سطوح 5/2، 5 و 5/7 درصد تفاله زرشک به همراه جیره پایه (متعادل از نظر انرژی و پروتئین) به عنوان تیمارهای آزمایشی در نظر گرفته شدند. توزین ...

[ 3 ] - تأثیر جدایه انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و پروبیوتیک لاکتوفید بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، ریخت شناسی ژئوژنوم و جمعیت میکروبی روده بلدرچین ژاپنی

هدف این آزمایش بررسی افزودن جدایه باکتری انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارش سبزقبا و پروبیوتیک تجاری لاکتوفید بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمیائی خون و ریخت شناسی روده و جمعیت میکروبی روده بلدرچین ژاپنی بود. برای این منظور تعداد 385 جوجه یک روزه بطور تصادفی در 35 پن و 7 تیمار و در قالب طرح کاملا تصادفی توزیع شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد و پروبیوتیک لاکتوفید و باکتری انتروکوکوس فاسیوم د...

[ 4 ] - اثر پودر میوه‌ی کهورک بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سامانه ایمنی و ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

هدف این تحقیق بررسی اثر پودر میوه‌ی کهورک بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمیائی خون، سامانه‌ ایمنی و ضد‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی بود. در این آزمایش از تعداد 250 قطعه جوجه یک روزه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد منفی (بدون تنش)، شاهد مثبت (تنش گرمایی) و سطوح یک، سه و پنج درص...

[ 5 ] - اثر شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر عملکرد، پاسخ ایمنی هومورال، نیمرخ لیپیدی و وضعیت ضداکسیدانی پلاسما در جوجه‌های گوشتی

این آزمایش جهت ارزیابی اثر شاهدانه بر عملکرد، پاسخ ایمنی، نیمرخ لیپیدی و فعالیت ضداکسیدانی پلاسما در جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 250 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه (سویه راس308) به طور تصادفی در 5 تیمار با 5 تکرار ( 10 قطعه جوجه به ازای هر قفس) تقسیم شدند. تیمارها عبارت بودند از: 1) جیره شاهد یا فاقد شاهدانه (H0) 2) جیره حاوی 5 درصد شاهدانه (H5) 3) جیره حاوی 10 درصد شاهدانه (H10) 4) جیره حاوی 15 ...

[ 6 ] - اثر سطوح ضایعات میوه کامل سنجد و آنزیم بر عملکرد رشد، سامانه ایمنی و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیائی خون جوجه‎های گوشتی

آزمایشی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ضایعات میوه کامل سنجد با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد، سامانه ایمنی و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیائی خون جوجه‎های گوشتی اجرا شد. تعداد 288 قطعه جوجه خروس یکروزه انتخاب و به طور تصادفی بین 8 تیمار و 4 تکرار توزیع شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به روش آزمایش فاکتوریل 2×4 شامل 4 سطح سنجد (0، 75/0، 5/1 و 3% سنجد) و 2 سطح آنزیم (0 و 05/0% آنزیم) انجام شد. نت...

[ 7 ] - اثر سطوح پودر ضایعات عناب بر صفات عملکردی، لیپیدهای خونی و فعالیت آنزیم‌های کبدی جوجه‌های گوشتی

آزمایشی به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ضایعات میوه عناب بر صفات عملکردی، اجزاء لاشه و برخی فراسنجه­های خونی جوجه‌های گوشتی انجام شد. 320 قطعه جوجه­ نر راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل2×4 شامل سطوح مولتی آنزیم ناتوزیم­پلاس (صفر و 2 گرم در کیلوگرم) و عناب (صفر، 25، 50 و 75 گرم در کیلوگرم) حاوی 8 تیمار و 4 تکرار به تعداد 10پرنده در هر تکرار توزیع شدند. جوجه‌ها تا 10 روزگی با جیر...

[ 8 ] - تاثیر سطوح مختلف اسید بوتیریک گلیسرید و پری‌بیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و لیپیدهای سرم خون مرغ های تخم‌گذار

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف اسید بوتیریک گلیسرید و پری‌بیوتیک بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و لیپیدهای سرم خون مرغ­های تخم­گذار آزمایشی به صورت فاکتوریل 2×4 شامل چهار سطح اسید بوتیریک گلیسرید (0، 15/0، 30/0، 45/0) و دو سطح پری‌بیوتیک (0، 15/0) در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد 192 قطعه مرغ تخم­گذار سویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی های-لاین (36W-) از سن 33 تا 47 هفتگی در 8 تیمار با 3 تکرار (با 8 قطعه...

[ 9 ] - بررسی اثرات پودر زردچوبه، تفاله گوجه فرنگی و منبع چربی بر غلظت لیپیدهای خونی، فعالیت آنزیمی، فراسنجه های خون شناسی و سامانه ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

این آزمایش، تأثیر افزودن پودر زردچوبه، تفاله گوجه­فرنگی و روغن‌های کانولا، سویا و پیه حیوانی بر غلظت لیپیدهای خونی، فراسنجه­های خون شناسی و وضعیت ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی را بررسی نمود. به این منظور، تعداد 504 قطعه جوجه یک­روزه سویه راس در 12 تیمار، 3 تکرار  و 14 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شد. این آزمایش به­صورت فاکتوریل 2×2×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه نوع چربی (سویا، کانو...

[ 10 ] - تأثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی چالش‌یافته با آفلاتوکسین

هدف از این آزمایش، بررسی تأثیر بنتونیت سدیم پیلارد (PB) ‌بر عملکرد، وزن نسبی اجزاء لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی چالش‌یافته با آفلاتوکسینبود. بدین منظور از 128 قطعه جوجه‌خروس یک‌روزه راس 308 در یک طرح کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و هشت پرنده در هر تکرار به مدت 35 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد منفی (C)، شاهد مثبت (جیرۀ پایه + آفلاتوکسینAFB1) و دو سطح 25...

[ 11 ] - اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی

هدف این تحقیق، ارزیابی اثر افزودنعصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفرانبر عملکرد، وزن نسبی اجزای لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی بود. بدین منظور، تعداد 72قطعه جوجه بلدرچین یک روزه بطور تصادفی در 12 پن آزمایشی و سه تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 350 و 700 میلی‌لیتر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران و شاهد بود. در 42 روزگی، دو قطعه پرنده از هر پن انتخاب و ک...

[ 12 ] - اثرجایگزینی منبع پروتئینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه درجیره بعد از تولک بری مرغ‌های تخم‌گذار

به منظور بررسی جایگزینی منبع پروتئینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار در دوره پس از تولک، از 200 قطعه مرغ لگهورن از هیبرید های‌لاین 36- w در سن 102 هفته استفاده گردید. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار آزمایشی و پنج تکرار و تعداد هشت قطعه مرغ درهرتکرارانجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 100 درصدی منبع پروتئینی از کنج...

[ 13 ] - تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی و ارزش غذایی پوسته و تفاله دانه انار با استفاده از خروس‌های بالغ

در پژوهش حاضر، انرژی قابل متابولیسم پوسته انار و تفاله دانه انار جمع‌آوری شده از سه کارخانه با استفاده از خروس‌های بالغ در دو آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی حاوی 4 تیمار با 4 تکرار (یک قطعه در هر تکرار) تعیین گردید. در این آزمایش تعداد 3 نمونه پوسته و تفاله دانه انار از سه کارخانه به روش خوراک دادن اختیاری مورد تغذیه خروس‌ها قرار گرفت. در این آزمایش از تعداد 16 خروس بالغ لگهورن 35 هفته استفاده...

[ 14 ] - اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی چالش یافته با آفلاتوکسین ب1

هدف از این تحقیق بررسی اثر افزودن عصاره هیدروالکلی زعفران بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین چالش یافته با آفلاتوکسین ب 1 بود. بدین منظور تعداد 168 قطعه جوجه بلدرچین یکروزه بطور تصادفی در 28 پن در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. گروه‌های آزمایشی شامل سطوح 0، 3 و 6 میلی‌گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین ب 1، ‌گروه‌ حاوی 3 میلی‌گرم آفلاتوکسین ب 1 با 350 میلی‌گرم عصاره هیدرو...

[ 15 ] - بررسی اثر محافظتی ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم‌مرغ (IgY) علیه آفلاتوکسین بر فراسنجه‌های خونی، مورفومتری ایلئوم و هیستوپاتولوژی سلول‌های کبد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1

زمینه و هدف: این تحقیق به منظور بررسی اثر محافظتی ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم‌مرغ (IgY) علیه آفلاتوکسین بر کاهش عوارض آفلاتوکسین از طریق افزودن به آب آشامیدنی ۱۹۲ قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس ۳۰۸ از سن ۱ تا ۴۲ روزگی انجام شد.  مواد و روش‌ها: آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار، ۴ تکرار و ۸ مشاهده (جوجه) بود. ابتدا با تزریق کنژوگه آفلاتوکسین B۱- آلبومین سرم گاوی به مرغان تخمگذار ز...

[ 16 ] - اثر سطح و اندازه ذرات پلی‌ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی

هدف از این تحقیق، بررسی سطح، اندازه ذرات و منبع پلی‌ساکاریدهای نامحلول (پوسته ‌برنج و پوسته ‌یولاف) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت‌شناسی روده جوجه‌ گوشتی نر یک روزه به مدت 42 روز بود. در این آزمایش از 360 قطعه جوجه گوشتی نرسویه راس (308) در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار، چهار تکرار و 10 جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل شاهد، دو نوع منبع فیبر (پوسته برنج و پوسته یولاف) نامحلول با دو...

[ 17 ] - ارزیابی عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با عصاره آبی پوسته سبز دو رقم پسته کله قوچی و فندقی

In order to investigate the effects of Aqueous extract of phenolic compounds in green hulls of two varieties Pistachios green hull Kaleghochi and Fandoghi on performance and carcass characteristics, blood biochemical parameters and immune response of broiler, a total of 220 male day old chicks (Ross 308) were allocated to 20 experimental units in a completely randomized design with five treatme...

[ 18 ] - تعیین ترکیب اسیدهای چرب و شاخص‌های آتروژنسیتی و ترومبوژنسیتی گوشت و پیه گاو، در استان خراسان جنوبی

Background and Aim: Animal solid lipids contain considerable saturated and trans acids fats which are the risk factors for lipidemia and as a result, predispose men to cardiovascular diseases. Thus, the present study aimed at.determining the fatty acid profiles of tallow and meat of the cattle in different places of South Khorasan Province and assessing their decisive effects. on the occurrence...

[ 19 ] - ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب سیس و ترانس کوهان و گوشت شتر در شهرستان‌های بیرجند و نهبندان

Background and Aim: Studies in the recent decade indicate that a high percent of cis and trans –fatty acids and omega 6 in man’s food sources increase the incidence of cardiovascular and atherosclerosis diseases One of animal protein sources used in human diet is the camel meat. Therefore, fatty acid profiles of the camel hump and meat in Birjand and Nehbandan cities, as two main camel meat sou...

[ 20 ] - ارزیابی عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با آب‌پنیر و پروبیوتیک

آب پنیر از جمله ضایعات صنایع لبنی است که سالیانه حجم زیادی از آن دور ریخته می‌شود و آلودگی محیط زیست را در پی دارد از همین رو، توجه به این منبع غنی از باکتری‌های مفید می‌تواند کمک بزرگی را به کاهش آلودگی محیطی و استفاده در صنعت دام و طیور را به همره داشته باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثرات آب‌پنیر و پرو‌بیوتیک تجاری برعملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام شد...

[ 21 ] - اثر پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت شناسی ایلئوم جوجه‌های گوشتی

به‌منظور مطالعه اثر پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم روابیو بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت‌شناسی ایلئوم روده جوجه‌های گوشتی، تعداد320 قطعه جوجه یک‌ روزه نر راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با آزمایش فاکتوریل 4×2 با هشت تیمار، چهار تکرار و ۱۰ قطعه پرنده در هر تکرار توزیع شد. تیمارها شامل چهار سطح ضایعات عناب (صفر، چهار، هفت و10 درصد) و دو سطح مولتی آنزیم (صفر و ۱/0 درصد) بودند. نتایج نشان...

[ 22 ] - ارزیابی شاخص تولید، راندمان انرژی و پروتئین، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح و اندازه ذرات مختلف پلی‌ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف

هدف از این تحقیق، بررسی سطح و اندازه ذرات پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف بر شاخص تولید، راندمان مصرف انرژی و پروتئین، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی در جوجه‌ گوشتی نر یک روزه به مدت 42 روز بود. در این آزمایش از 360 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس (308) در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار، چهار تکرار و 10 جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل شاهد، دو منبع پل...

[ 23 ] - ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر رشد، پاسخ ایمنی همورال، صفات بیوشیمیایی خون و وضعیت پاداکسندگی جوجه‌های گوشتی

هدف از این پژوهش ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر شاخص­های عملکرد رشد، وزن نسبی اجزای لاشه، پاسخ ایمنی و وضعیت پاداکسندگی جوجه­های گوشتی بود. برای این منظور آزمایشی در بهار 1396  در مرغداری تحقیقاتی دانشگاه بیرجند انجام شد. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی با پنج تکرار (پن) و 10 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح صفر، 300، 500 و 700 میلی­گرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ...

[ 24 ] - Effects of Olive Leaves Extract and Olive Oil on Growth Performance, Nutrient Digestibility and Ileum Morphology of Japanese Quails

 The present study was conducted to determine the effects of olive extract leaf and olive oil on growth performance, nutrient digestibility, carcass characteristics and intestinal morphology in Japanese quail. A total of 528 Japanese quail chicks 1-days-old were allocated to 6 treatments group with 4 replicates each containing 22 birds. This study was performed in a 2×3 factorial experiment wit...