ویس کرمی, سعید

دانشکده کشاورزی

[ 1 ] - اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانی رت‌های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز

Ø مقدمه: فعالیت شدید بدنی منجر به افزایش رادیکالهای آزاد  حاوی اکسیژن شده و در مجموع ممکن است ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن را تضعیف کند که این موضوع با ورزش منظم و مصرف آنتی اکسیدانها از طریق افزایش دفاع آنتی اکسیدانی قابل بهبود است. هدف  تحقیق حاضر بررسی  اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوست انار بر کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از فعالیت شدید بدنی بود. Ø مواد و روش­ها: در این مطالعه ت...

[ 2 ] - تأثیر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر میزان نیتریک اکسید و فعالیت آنزیمهای پاراکسوناز و میلوپراکسیداز در رتهای تحت تنش اکسیداتیو ورزش درمانده ساز

Background: free radicals produced as a result of heavy training exercise especially oxygen species (ROS) damage to body tissues Which can be prevent from this by consuming antioxidant substances timely. The aim of this study was to evaluate effect of Pomegranate (Punica Granatum) peel hydro alcoholic on reduced of oxidative stress induced by an exhaustive exercise. Materials and Methods: Th...

[ 3 ] - Ameliorative effects of histidine on oxidative stress, tumor necrosis factor alpha (TNF-α), and renal histological alterations in streptozotocin/nicotinamide-induced type 2 diabetic rats

Objective(s): The present study sought to evaluate the beneficial effects of histidine (His) on oxidative stress, tumor necrosis factor alpha (TNF-α), renal histological alterations and anti-oxidant enzymes gene expressions in type 2 diabetic rats.Materials and Methods: Streptozotocin/nicotinamide (STZ/NA) induced diabetic rats were used...