حسن احمدوند

[ 1 ] - ارتبـاط یائسـگی با ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، آنـزیم‌های سـوپر اکسیداز و کاتالاز

زمینه و هدف: استروژن نقش مهمی در جمع‌آوری رادیکال آزاد دارد. قطع ترشح استروژن در یائسگی به‌عنوان منبع افزایش گونه‌های فعال اکسیژن در نظر گرفته می‌شود. به‌علت کاهش استروژن، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در این فاز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در زنان یائسه است. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع شاهد موردی روی 75 زن یائسه...

[ 2 ] - بررسی مقادیر سرمی گلوتاتیون، پاراکسوناز و میلوپراکسیداز در زنان مبتلا به دیابت بارداری در مقایسه با زنان باردار سالم در شهر خرم‌آباد طی سال‌های 94-1393

مقدمه: استرس اکسیداتیو نقش مهمی را در پیشرفت دیابت بارداری دارد. تولید بیش از حد گونه­های فعال اکسیژن می­تواند منجر به آسیب­های جدی سلولی گردد که این امر می‌تواند نتایج جدی برای مادر و جنین داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی سطوح سرمی گلوتاتیون، پاراکسوناز و میلوپراکسیداز در دیابت بارداری در مقایسه با بارداری سالم انجام شد. روش کار: این مطالعه مورد - شاهدی در سال‌های 94-1393 بر روی 30 زن مبتل...

[ 3 ] - بررسی میزان سطوح سرمی هموسیستئین، آدیپونکتین و اسید اوریک در مبتلایان به دیابت بارداری در مقایسه با بارداری سالم

مقدمه: اطلاعات کم و ضد‌و‌نقیضی در رابطه با ارتباط سطوح سرمی هموسیستئین، نسبت آدیپونکتین به هموسیستئین و اسید اوریک با شاخص‌های مقاومت به انسولین در دیابت بارداری گزارش شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی سطوح سرمی هموسیستئین، آدیپونکتین، نسبت آدیپونکتین به هموسیستئین و اسید اوریک و ارتباط آن‌ها با شاخص‌های مقاومت به انسولین در دیابت بارداری در مقایسه با بارداری سالم انجام شد. روش‌کار: این مطا...

[ 4 ] - Hepatoprotective and Hypolipidemic Effects of Satureja Khuzestanica Essential Oil in Alloxan-induced Type 1 Diabetic Rats

In the present study, we examined the antioxidative activities of Satureja khuzestanica essential oil (SKE) and possible protective effect of SKE on lipid profile, atherogenic index and liver enzyme markers in Alloxan-induced Type 1 diabetic rats. Thirty male rats were randomly divided into three groups; group one as control, group two diabetic untreatment, and group three treatments with SKE b...

[ 5 ] - Hepatoprotective and Hypolipidemic Effects of Satureja Khuzestanica Essential Oil in Alloxan-induced Type 1 Diabetic Rats

In the present study, we examined the antioxidative activities of Satureja khuzestanica essential oil (SKE) and possible protective effect of SKE on lipid profile, atherogenic index and liver enzyme markers in Alloxan-induced Type 1 diabetic rats. Thirty male rats were randomly divided into three groups; group one as control, group two diabetic untreatment, and group three treatments with SKE b...

[ 6 ] - بررسی تأثیر پیش‌درمانی با اکسیژن بر مهار نفروتوکسیسیتی حاد القا شده به وسیله جنتامایسین در رت

Introduction: The toxicity of gentamycin in the kidney seems to be related to the generation of reactive oxygen species (ROS). There is evidence that pretreatment with oxygen increases the rate and activity of antioxidant enzymes. Methods: In this experimental study, forty eight female rats (Sprague Dawlley) were divided into 6 groups randomly (8 in each) as follows: group 1 was the control an...

[ 7 ] - اثر اسید رزمارینیک بر کاهش اکسیداسیون LDL در محیط برون تنی

چکیده مقدمه: اکسیداسیون چربی‌ها ازجمله LDL نقش مهمی در ایجاد آترواسکلروز دارد. مواد اکسیدان موجود در مواد غذایی با اکسیداسیون LDL منجر به ایجاد و پیشرفت آترواسکلروز می‌شود و مواد آنتی‌اکسیدان در جیره غذایی مانند ویتامین Eو اسید رزمارینیک می‌تواند با مهار اکسیداسیون LDL از ایجاد و پیشرفت آترواسکلروز جلوگیری کند. هدف: بررسی اثر اسید رزمارینیک بر اکسیداسیون LDL سرم ناشی از سولفات مس به صورت برون ت...

[ 8 ] - اثر مهاری عصاره هیدروالکلی پوست گردو بر کاهش اکسیداسیون لیپوپروتئین با چگالی کم در محیط آزمایشگاهی

چکیده: مقدمه: اکسیداسیون لیپیدها و از جمله لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) نقش مهمی در ایجاد آترواسکلروز دارد. بااستفاده از مواد آنتی-اکسیدان از قبیل ویتامین E و عصاره هیدروالکلی پوست گردو در جیره غذایی می‌توان از اکسیداسیون LDL جلوگیری کرد و بدین ترتیب مانع ایجاد و پیشرفت آترواسکلروز شد. در مطالعه حاضر، اثرات عصاره هیدروالکلی پوست گردو بر اکسیداسیون LDL سرم ناشی از سولفات مس در محیط آزمایشگاهی ب...

[ 9 ] - بررسی و مقایسه خواص آنتی اکسیدانی، فنل های کل و فلاونوئیدهای گلبرگ زعفران (.Crocus sativus L) کاشته شده در مناطق مختلف استان لرستان

زعفران یکی از ارزشمندترین محصولات غذایی و دارویی است که از نظر کشاورزی و اقتصادی در ایران و جهان از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. امروزه عوامل مخرب محیطی باعث می‌شوند که بدن انسان نتواند با رادیکال‌های آزاد که طی عمل تنفس تولید می‌شوند مبارزه کند. در نتیجه سلول‌های بدن توسط رادیکال‌های آزاد تخریب شده و منجر به پیری زودرس و بیماری‌هایی مانند سرطان و تصلب شرائین می‌شوند. با توجه به محدود بودن کش...

[ 10 ] - اثرات سلنیت سدیم بر نیم رخ چربی سرم و شاخص های آتروژنی سرم در موش های صحرایی نر دیابتیک

Background: The prevalence of diabetes is rising in the world. The aim of this study was to determine the possible protective effect of sodium selenite on serum lipid profile and atherogenic indexes in Alloxan-induced Type 1 diabetic rats. Materials and Methods: Forty Sprage-dawley male rats were divided into four groups randomly group one, as control, group two, sham (control treated with sodi...

[ 11 ] - اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز سرم افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری

Background : Oxidative stress plays an important role in the pathogenesis of some diseases such as lung cancer, chronic obstructive pulmonary diseases and atheroscleorosis. Smoking may enhance oxidative stress through the production of reactive oxygen radicals in smoke and weakens the antioxidant defense system.The present study was conducted to determine the effect of cigarette smoking on supe...

[ 12 ] - اثرات مهاری ساچوریا خوزستانیکا (Satureja khozestanika) بر اکسیداسیون LDLسرم تحت اثر سولفات مس در محیط برون‌تنی

Background : Oxidation of lipids such as low-density lipoprotein (LDL) has been strongly suggested as a key factor in the pathogenesis of atherosclerosis. Thus the inclusion of some anti-oxidant compounds such as vitamin E and Satureja Khozistanica Essential oil (SKE) in daily dietary food stuff may inhibit the production of oxidized LDL and may decrease both the development and the progress...

[ 13 ] - ویژگی های آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسانس برگ گیاه ویتکس (Vitex pseudo-negundo)

Background : Antioxidants are compounds that protect the body against damage caused by oxidative stress that induce by free radicals. The aim of present work is to compare the various antioxidative activities of leaves hydroalcholic extract and essential oil of Vitex pseudo-negundo. Materials and Methods: In this experimental study, leaves hydroalcholic extract and essential oil of Vitex pse...

[ 14 ] - اثرات کوآنزیم Q10 بر میزان لیپیدهای سرم در موش‌های صحرایی نر دیابتی

The prevalence of diabets in the world is rapidly rising. Currently over 180 million persons worldwide have diabets and this number is expected to be doubled in the year 2030. In diabets stress oxidative markrs are increased. Coenzyme Q10 as a potent antioxidant can decrease lipid peroxidation and deplete free radicals. The persent study investigated the effects of coenzyme Q10 on serum lipid p...

[ 15 ] - Tumor necrosis factor- α, adiponectin and their ratio in gestational diabetes mellitus

Background: It has been suggested that inflammation might be implicated in the gestational diabetes mellitus (GDM) complications, including insulin resistance. The aims of the current study were to explore maternal circulating values of TNF-α, adiponectin and the adiponectin/TNF-α ratio in women with GDM compared with normal pregnancy and their relationships with metabolic syndrome ...

[ 16 ] - Antioxidant properties of hydro-alcoholic extract and extract of nepeta crispa in Lorestan province

Introduction: Antioxidants protect body against the oxidative stress caused by free radicals. This study aims at comparing the antioxidant properties of hydro-alcoholic extract and extract of Nepeta crispa (from its shoot part). Methods: The study was carried out in Lorestan University of Medical Sciences in 2012. Both hydro-alcoholic extract and essence of Nepeta crispa were prepared and an...

[ 17 ] - Protective Effects of Withania somnifera Root on Inflammatory Markers and Insulin Resistance in Fructose-Fed Rats

Background: We investigated the effects of Withania somnifera root (WS) on insulin resistance, tumor necrosis factor α (TNF-α), and interleukin-6 (IL-6) in fructose-fed rats. Methods: Forty-eight Wistar-Albino male rats were randomly divided into four groups (n=12); Group I as control, Group II as sham-treated with WS by 62.5mg/g per diet, Group III fructose-fed rats received 10%...

[ 18 ] - Amelioration of Altered Serum, Liver, and Kidney Antioxidant Enzymes Activities by Sodium Selenite in Alloxan-Induced Diabetic Rats

Background: The aim of this study was to evaluate the possible protective effect of sodium selenite on serum, liver, and kidney antioxidant enzymes activities in alloxan-induced type 1 diabetic rats. Methods: Forty Sprague-Dawley male rats were randomly divided into four groups; Group one as control, Group two as sham-treated with sodium selenite by 1 mg/kg intraperitoneal (i.p.) injections ...

[ 19 ] - اثر ایزوترتینوئین بر میزان لیپید و فعالیت گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز سرم در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس

زمینه و هدف: داروی ایزوترتینوئین یک داروی معمول در درمان آکنه ولگاریس است. در این مطالعه اثر داروی ایزوترتینوئین بر میزان لیپیدهای سرم وآنزیم های شاخص کبدی در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس مورد ارزیابی قرار گرفت. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، از بین بیماران مراجعه کننده به پزشک متخصص پوست، 44 بیمار مبتلا به آکنه متوسط و شدید با میانگین سنی 0/6 ± 6/23 سال که با درمان های معمول بهبود...

[ 20 ] - خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسانس روغنی گیاه درمنه (emisa persicaArt): مقاله کوتاه

Background and Aim: Consumption of plant derived antioxidant compounds contributes to reducing risks of certain chronic and degenerative diseases. The present study aimed at comparing various antioxidative activities hydroalcholic of flaver extract (DKME) and essential oil of Artemisa persica in Lorestan province in 2012. Materials and Methods: The present experimental study was carried out in ...

[ 21 ] - Effects of L- glutamine on oxidative stress in gentamicin induced hepatotoxicity rats

Introduction: Liver is a vital organ and one of its functions is to release the harmful materials from the body. Gentamicin is an aminoglycoside used to treat gram-negative bacteria infections, though it causes renal and liver injuries. Antioxidants play effective roles in decreasing gentamicin-induced liver injuries. L-glutamine has antioxidant properties and is used to decrea...

[ 22 ] - تتاثیر گیاه نیمه انگلی چشم بلبلی (Loranthus grewinkii Boiss & Buhse) بر برخی ترکیبات بیوشیمیایی برگ درختان بادام زاگرسی Amygdalus haussknechtii Bornm (مطالعه موردی: جنگل‌های زاگرس جنوبی)

گیاه نیمه‌انگلی چشم بلبلی گونه‌ای خسارت‌زا است که جز گونه‌های برگدار بوده و در جنگل‌های زاگرس روی درختان زیست می‌کند. این گیاه جهت تأمین بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز برای انجام فتوسنتز، نیازمند گیاه میزبان خود است تا آب و عناصر غذایی مورد نیاز خود را از آن به دست آورد به همین دلیل سبب تغییر در ترکیبات بیوشیمیایی در درختان میزبان‌ خود می‌شوند. در پژوهش حاضر بررسی تاثیر گیاه نیمه انگلی چشم بلبلی...

[ 23 ] - Anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of hyperbaric oxygen preconditioning in a rat model of cisplatin-induced peripheral neuropathy

Objective(s): Cisplatin-induced peripheral neuropathy is a debilitating side effect in patients receiving this drug.  Recent studies suggest hyperbaric oxygen (HBO) therapy as a new treatment approach for models of neural injury. The aim of the current study was to determine the protective effects of HBO preconditioning against peripheral neuropathy induced by Cisplati...

[ 24 ] - Ameliorative effects of histidine on oxidative stress, tumor necrosis factor alpha (TNF-α), and renal histological alterations in streptozotocin/nicotinamide-induced type 2 diabetic rats

Objective(s): The present study sought to evaluate the beneficial effects of histidine (His) on oxidative stress, tumor necrosis factor alpha (TNF-α), renal histological alterations and anti-oxidant enzymes gene expressions in type 2 diabetic rats.Materials and Methods: Streptozotocin/nicotinamide (STZ/NA) induced diabetic rats were used...

[ 25 ] - Effect of Troxerutin on Oxidative Stress Induced by Sciatic Nerve Ischemia-reperfusion Injury in Rats

Background:Troxerutin has antioxidant and anti-inflammatory properties and in this study, its antioxidant effect on the reduction of oxidative stress induced by ischemia-reperfusion sciatic nerve injury was investigated. Methods:In this study, 64 male rats were randomly divided into 8 groups as follows: 1- IR2: ischemia (3 hours) and reperfusion (2 days), 2- T...