محمد حسن فتحی

دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

[ 1 ] - بررسی تأثیر کودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگ

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سیلوکردن و کاربرد کودهای نیتروژن و فسفربر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجریه‌پذیری شکمبه‌ای مادة خشک گیاه گلرنگ Carthamustinctorius L.)) انجام گرفت. گیاه گلرنگ در آذرماه 1388 کشت گردید و در اواخر خرداد 1389 در مرحلة گلدهی برداشت شد، با استفاده از دستگاه خردکن به قطعات 5-3 سانتی‌متری تبدیل و بخشی از آن در سیلوهای آزمایشی برای مدت 60 روز ذخیره شد. تیمارهای سیلویی آزما...

[ 2 ] - اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانی رت‌های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز

Ø مقدمه: فعالیت شدید بدنی منجر به افزایش رادیکالهای آزاد  حاوی اکسیژن شده و در مجموع ممکن است ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن را تضعیف کند که این موضوع با ورزش منظم و مصرف آنتی اکسیدانها از طریق افزایش دفاع آنتی اکسیدانی قابل بهبود است. هدف  تحقیق حاضر بررسی  اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوست انار بر کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از فعالیت شدید بدنی بود. Ø مواد و روش­ها: در این مطالعه ت...

[ 3 ] - ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره بره های پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز

ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره بره های پرواری بلوچی و آزمون تولید گازچکیدهسابقه و هدف: ضایعات ماکارونی از نظر اقتصادی نسبت به دانه جو 40 تا 50 درصد ارزان تر است. از طرفی ضایعات ماکارونی و دانه جو ترکیب شیمیایی تقریبا مشابهی دارند. بنابراین هدف آزمایش حاضر جایگزینی دانه جو با ضایعات ماکارونی در جیره بره های پرواری بود.مواد و روش ها: به منظور بررسی اثر جایگزینی ضایعات ماکارون...

[ 4 ] - تغذیه سیلوی تفاله دانه انار بر متابولیت های خونی، صفات لاشه و عملکرد تولیدی بزغاله های پرواری

از تولید صنعتی فرآورده‌های انار شامل آب، رب و کنسانتره مقادیر قابل توجهی تفاله دانه انار به صورت ضایعات باقی می‌ماند که حاوی مقدار مناسبی چربی و پروتئین می‌باشد، بدین منظور در این تحقیق از تفاله دانه انار سیلو شده با و بدون اوره در جیره بزهای آمیخته خراسان جنوبی استفاده شد و تاثیر آن بر رشد و افزایش وزن، اجزاء مختلف لاشه، صفات موثر بر کیفیت لاشه و متابولیت‌های خونی مورد بررسی قرار گرفت. وزن لا...

[ 5 ] - The Study of Physicochemical Properties and Nutrient Composition of Mari Olive Leaf Cultivated in Iran

Background and Objectives: According to recent research, olive leaf (OL) has demonstrated significant properties, including antibacterial, antiviral, anticancer, gastro protective and cardio protective properties. The aim of this study was to investigate the chemical composition, and fatty acid composition (FAC) of OL of Marry variety cultivated in Jiroft province of Iran. This study also attem...