امیر رشیدی

استاد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه کردستان

[ 1 ] - تجزیه‌وتحلیل ژنتیکی تولید موهر در بز مرخز با مدل سیتوپلاسمی

در این پژوهش توارث سیتوپلاسمی وزن بیدۀ یک‌سالگی در بز نژاد مرخز با استفاده از روش آماری بیزی بررسی شد. برای برآورد فراسنجه (پارامتر)های ژنتیکی از رکوردهای گردآوری‌شده در سال‌های 1390-1371 در ایستگاه پژوهشی اصلاح نژاد بز مرخز در سنندج استفاده شد. برای بررسی اثر عامل‌های محیطی بر داده‌های این صفت از رویۀ GLM نرم‌افزار آماری SAS و برای برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی از نرم‌افزار Gibbs1f90، بر پایۀ مدل ...

[ 2 ] - برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

در این پژوهش، برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات موجود در مرکز اصلاح نژاد دام کشور که در طی سال‌های 1366 تا 1383 تهیه شده بود، استفاده شد. برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از رکوردهای دوره شیردهی اول و روش حداکثر درست نمایی محدود شده با الگوریتم AIREML صورت گرفت. ارزیابی ژنتیکی و پیش بینی ارزش‌های اصلاحی حیوانات با استف...

[ 3 ] - برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی

در این پژوهش از داده‌های 2332 بره حاصل از 815 میش و 61 قوچ که در طی سال‌های 1372 تا 1383 در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کرمانی جمع آوری شده بود، برای برآورد روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی وزن تولد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی استفاده شد. وراثت پذیری صفات در تجزیه تک صفتی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده بی نیاز از مشتق‌گیری و برازش شش مدل حیوانی مختلف با افزودن و حذف آثار ژ...

[ 4 ] - Genetic parameter estimates of body weight traits in Iran-Black sheep

The objective of the current study was to estimate the genetic parameters for body weight traits at different ages in Iran-Black sheep. Data collected during a 24-year period (1984-2008) on body weight were used to model the growth trajectory and estimate genetic parameters. Studied traits were birth weight (BW), weaning weight at 3 months of age (WW), 6 months weight (6MW), 9 months weight (9M...

[ 5 ] - برآورد پسروی ناشی از هم‌خونی در صفات مرتبط با رشد در بزغاله‌های مرخز

چکیده سابقه و هدف: بز مرخز یک نژاد چند منظوره است که بیشتر به منظور تولید موهر پرورش داده می‌شود. تعداد این نژاد در سال‌های اخیر کاهش شدیدی داشته است که این کاهش احتمال ایجاد هم‌خونی را افزایش می‌دهد. بر اساس تعریف، آمیزش بین افرادی که رابطه خویشاوندی آنها بیشتر از متوسط جمعیت است هم‌خونی گفته می‌شود. هم‎خونی باعث افزایش واریانس ژنتیکی بین فامیل‌ها، کاهش واریانس ژنتیکی داخل یک فامیل، افزایش همو...

[ 6 ] - بررسی روند همخونی و تاثیر آن بر صفات تولیدی مرتبط با رشد در گوسفندان زندی

هدف از این مطالعه برآورد ضرایب همخونی و بررسی اثرات آن بر صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 6 ماهگی، وزن 9 ماهگی و وزن یک‌سالگی در گوسفند زندی است. داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ثبت شده 6140 راس بره بود که طی سال‌های 1370 تا 1390 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند زندی تهران جمع‌آوری شده بود. 32/36 درصد از کل حیوانات همخون بودند. میانگین ضریب همخونی کل جمعیت و جمعیت همخون 22/1 و 61/3 درصد ...

[ 8 ] - مدل‌سازی شبکۀ‌ ژنی و کاوشگری در برخی از بافت‌های گونۀ گاو با استفاده از داده‌های ریزآرایۀ DNA

هدف از این پژوهش، شناسایی ژن‌ها و کاوشگرهای هاب ناشی از ایجاد شبکه‌های بیزی در داده­های بیان ژن  و کاوشگری در بافت‌های مختلف گونۀ گاو با استفاده از داده‌های ریزآرایۀ DNA بود. با استفاده از داده­های خام بیان ژن و کاوشگری در هر بافت، ژن‌ها و کاوشگرهایی که عامل بیشترین میزان واریانس بیان ژن بودند، شناسایی‌شده و سپس شبکۀ بیزی، برای آن‌ها برازش داده شد. ژن­ها و کاوشگرهای هاب با استفاده از نسبت فراسن...

[ 9 ] - Inbreeding effects on lamb pre-weaning growth traits and survival in three Iranian sheep breeds

The present study was performed to study the effect of inbreeding on the pre-weaning growth traits including the birth weight (BW), weaning weight (WW), average daily gain (ADG), Kleiber ratio (KR) and lamb survival from birth to weaning (SUR) in Baluchi, Iran-Black and Zandi sheep. Significant positive inbreeding trends were found only for Baluchi and Iran-Black breeds as 0.038 and 0.278, resp...

[ 10 ] - ارزیابی استراتژی‌های اصلاح‌نژاد در مرغان بومی مازندران با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای

هدف از پژوهش کنونی مقایسه استراتژی‌های اصلاح نژاد در گله­ مرغ بومی مازندران به کمک شبیه­سازی رایانه‌ای بود. صفات شبیه‌سازی­شده، وزن بدن در زمان تولد (BW1)، هشت هفتگی (BW8)، دوازده هفتگی (BW12)، زمان بلوغ جنسی (BWM)، سن بلوغ جنسی (AFE)، وزن اولین تخم­ (EWM)، میانگین وزن تخم­مرغ در هفته­های 28 تا 32 (EW28-32) و تعداد تخم­مرغ (EN) بودند. در استراتژی اول خروس­ها بر اساس ارزش اصلاحی صفت BW12 و مرغ­ه...

[ 11 ] - استخراج رابطه علّی- معلولی ترانسکریپتومی در بافت غدد پستانی گاو شیری با استفاده از شبکه بیزی

هدف از این مطالعه، شناسایی ژن‌های تنظیمی مؤثر در بروز بیماری ورم پستان در گاو شیری با استفاده از داده-های ریزآرایهDNA بود. بدین منظور فایل بیان ژنی با بیشترین تعداد آرایه و متعلق به پلت‌فرم افی‌متریکس GPL1221 با شماره دسترسی GSE24560از پایگاه GEO استخراج شد. برای آزمون کنترل کیفیت داده از بسته‌یArrayQualityMetrics و برای پیش‌پردازش داده‌ها از تابع Threestep بسته‌ی AffyPLM در محیط R استفاده شد. ...

[ 12 ] - Comparison of Introgression and Synthetic Breed Strategies for Litter Size Trait in Sheep using Computer Simulation

The objective of this study was to compare introgression and synthetic breed strategies for litter size trait improvement in sheep using computer simulation. For this purpose, a trait with heritability of 0.1, consisting of two chromosomes was simulated. On chromosome 1, a single QTL as the major gene was created that accounted for 40% of the total genetic variance. The effect of favorable and ...

[ 13 ] - ارزیابی روش‌های انتخاب سنتی و ژنومیک برای انتقال و تثبیت یک ژن عمده در گوسفند بوسیله شبیه سازی

هدف از این مطالعه بررسی انتقال یک ژن عمده با روش‌های سنتی (Classic)، ژنومیک (Genomic)، سنتی با انتخاب به کمک ژن (GasClassic) و ژنومیک با انتخاب به کمک ژن (GasGenomic) برای بهبود صفت چندقلوزایی با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای در یک جمعیت گوسفند بود. بدین منظور صفتی با وراثت‌پذیری 1/0 شامل دو کروموزم که هر یک به طول صد سانتی مورگان بود، شبیه سازی شد. بر روی هر کروموزم 10000 SNPو 100QTL به صورت ...

[ 14 ] - The Effects of Crossbreeding on Meat Fatty Acids Profile in Qazvinian Native Goats

The study was conducted to investigate the fatty acid profile of intramuscular fat in longissimus lumborum (LL) of three genotypic groups: Qazvinian native (Q, n=10), crossbred Qazvinian native × Saanen breed (QS, n=10) and backcrossed Qazvinian native × Saanen breed (QSS, n=9) male kids.All of kids were weaned at 75-days-old and then fed with a diet consisted of concentrate (70%) and alfalfa h...