محمد مهدی غلام بابائیان

دانشگاه کردستان

[ 1 ] - بررسی روند همخونی و تاثیر آن بر صفات تولیدی مرتبط با رشد در گوسفندان زندی

هدف از این مطالعه برآورد ضرایب همخونی و بررسی اثرات آن بر صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 6 ماهگی، وزن 9 ماهگی و وزن یک‌سالگی در گوسفند زندی است. داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ثبت شده 6140 راس بره بود که طی سال‌های 1370 تا 1390 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند زندی تهران جمع‌آوری شده بود. 32/36 درصد از کل حیوانات همخون بودند. میانگین ضریب همخونی کل جمعیت و جمعیت همخون 22/1 و 61/3 درصد ...

نویسندگان همکار