تجزیه‌وتحلیل ژنتیکی تولید موهر در بز مرخز با مدل سیتوپلاسمی

نویسندگان

  • امیر رشیدی استاد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه کردستان
  • جمال فیاضی دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
  • عمران رستمی کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام و دانش‌آموختۀ دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
چکیده مقاله:

در این پژوهش توارث سیتوپلاسمی وزن بیدۀ یک‌سالگی در بز نژاد مرخز با استفاده از روش آماری بیزی بررسی شد. برای برآورد فراسنجه (پارامتر)های ژنتیکی از رکوردهای گردآوری‌شده در سال‌های 1390-1371 در ایستگاه پژوهشی اصلاح نژاد بز مرخز در سنندج استفاده شد. برای بررسی اثر عامل‌های محیطی بر داده‌های این صفت از رویۀ GLM نرم‌افزار آماری SAS و برای برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی از نرم‌افزار Gibbs1f90، بر پایۀ مدل دام از رویۀ نمونه‌گیری گیبس، استفاده شد. عامل‌هایی مانند سال تولد، جنس و سن مادر به‌عنوان اثر ثابت و سن دام و وزن بدن در هنگام رکورد برداری به‌عنوان متغیرهای کمکی در مدل گنجانده  شدند. بنابر نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش، بهترین مدل انتخاب‌شده برای صفت وزن بیده، مدل دربرگیرندۀ اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم، ژنتیکی افزایشی مادری، محیط دائمی مادری و اثر ژنتیکی سیتوپلاسمی با در نظر گرفتن کوواریانس بین اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری بود. درصد واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم، ژنتیکی افزایشی مادری، محیط دائمی مادری و ژنتیکی سیتوپلاسمی به ترتیب 27/19، 6/6، 03/3 و 82/1 از کل واریانس برآورد شد. نقش اثر سیتوپلاسمی با توجه به معنی­دار بودن برای ورود به مدل از یک‌سو و کم بودن میزان واریانس آن از سوی دیگر، به­عنوان تصحیح­کننده اهمیت دارد، ولی نمی­تواند به­عنوان معیار انتخاب لحاظ شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خصوصیات ژنتیکی بز مرخز براساس توالی ژن سیتوکروم b

حفظ تنوع ژنتیکی در جمعیت بز مرخز به عنوان سرمایه ملی بسیار حائز اهمیت است. بررسی توالی نوکلئوتیدی ناحیه سیتوکروم b میتوکندری در درون جمعیت‌ها می‌تواند شاخص مناسبی از میزان تنوع موجود در جمعیت مورد مطالعه باشد. هدف از این پژوهش، بررسی ژنتیکی و فیلوژنتیکی توالی نوکلئوتیدی ناحیه سیتوکروم b ژنوم میتوکندری بز مرخز است. بدین منظور از 40 رأس بز مرخز نمونه خون جمع‌آوری گردید. پس از استخراج DNA، تکثیر ق...

متن کامل

شناسایی qtl های صفات موهر و چندقلوزایی در بز مرخز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

جایگاه کنترل کننده صفات کمی (qtl) به ناحیه¬ای از ژنوم اطلاق می¬شود که بخشی از واریانس فنوتیپی صفات کمّی را توجیه کند. با شناسایی qtl¬ها و استفاده از آنها انتظار می¬رود که برنامه¬های اصلاح نژاد با دقت بیشتری انجام گردد. بز مرخز یکی از ذخایر ژنتیکی با ارزش کشور محسوب می¬شود که تاکنون تحقیقی در زمینه مکان¬یابی صفات این نژاد گزارش نشده است. با توجه به اینکه در تحقیقات پیشین چندین qtl موثر بر صفات مو...

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی خصوصیات ژنتیکی بز مرخز براساس توالی ژن سیتوکروم b

حفظ تنوع ژنتیکی در جمعیت بز مرخز به عنوان سرمایه ملی بسیار حائز اهمیت است. بررسی توالی نوکلئوتیدی ناحیه سیتوکروم b میتوکندری در درون جمعیت ها می تواند شاخص مناسبی از میزان تنوع موجود در جمعیت مورد مطالعه باشد. هدف از این پژوهش، بررسی ژنتیکی و فیلوژنتیکی توالی نوکلئوتیدی ناحیه سیتوکروم b ژنوم میتوکندری بز مرخز است. بدین منظور از 40 رأس بز مرخز نمونه خون جمع آوری گردید. پس از استخراج dna، تکثیر ق...

متن کامل

برآورد پارامتر های ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی در بز مرخز

  Genetic and phenotypic parameters for body and yearling fleece weigh traits were estimated based on 4008 records. Records gathered across year 1993 to 2007 in the Markhoz goat research stations in Saghez and Sanandaj. Parameters were estimated using univariate and bivariate animal model with restricted maximum like lihood ASREML software. Mean (standard error of means) of birth weight (BW), w...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 49  شماره 1

صفحات  55- 62

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023