پرهام مرادی

دانشگاه کردستان - دانشکده مهندسی

[ 1 ] - بهبود عملکرد الگوریتم خوشه‌بندی فازی سی- مینز با وزن‌دهی اتوماتیک و محلی ویژگی‌ها

خوشه‌بندی یکی از راه‌کارهای مهم در تحلیل داده‌هاست. در راه‌کارهای کلاسیکِ خوشه‌بندی معمولاً فرض بر این است که همه ویژگی‌ها از درجه اهمیت یکسانی برخوردارند. این در حالی است که در مجموعه داده‌های واقعی یک سری از ویژگی‌ها اهمیت بیش‌تری نسبت به دیگر ویژگی‌ها دارند. در نتیجه ویژگی‌های مهم تأثیر بیش‌تری در شناسایی خوشه‌های بهینه نسبت به سایر ویژگی‌ها خواهند داشت. در این مقاله، یک الگوریتم خوشه‌بندی فاز...

[ 2 ] - مدل‌سازی شبکۀ‌ ژنی و کاوشگری در برخی از بافت‌های گونۀ گاو با استفاده از داده‌های ریزآرایۀ DNA

هدف از این پژوهش، شناسایی ژن‌ها و کاوشگرهای هاب ناشی از ایجاد شبکه‌های بیزی در داده­های بیان ژن  و کاوشگری در بافت‌های مختلف گونۀ گاو با استفاده از داده‌های ریزآرایۀ DNA بود. با استفاده از داده­های خام بیان ژن و کاوشگری در هر بافت، ژن‌ها و کاوشگرهایی که عامل بیشترین میزان واریانس بیان ژن بودند، شناسایی‌شده و سپس شبکۀ بیزی، برای آن‌ها برازش داده شد. ژن­ها و کاوشگرهای هاب با استفاده از نسبت فراسن...

[ 3 ] - استخراج رابطه علّی- معلولی ترانسکریپتومی در بافت غدد پستانی گاو شیری با استفاده از شبکه بیزی

هدف از این مطالعه، شناسایی ژن‌های تنظیمی مؤثر در بروز بیماری ورم پستان در گاو شیری با استفاده از داده-های ریزآرایهDNA بود. بدین منظور فایل بیان ژنی با بیشترین تعداد آرایه و متعلق به پلت‌فرم افی‌متریکس GPL1221 با شماره دسترسی GSE24560از پایگاه GEO استخراج شد. برای آزمون کنترل کیفیت داده از بسته‌یArrayQualityMetrics و برای پیش‌پردازش داده‌ها از تابع Threestep بسته‌ی AffyPLM در محیط R استفاده شد. ...

[ 4 ] - QoS-based Web Service Recommendation using Popular-dependent Collaborative Filtering

Since, most of the organizations present their services electronically, the number of functionally-equivalent web services is increasing as well as the number of users that employ those web services. Consequently, plenty of information is generated by the users and the web services that lead to the users be in trouble in finding their appropriate web services. Therefore, it is required to provi...

[ 5 ] - ارائة یک روش بهینه‌سازی چندهدفة جدید مبتنی بر الگوریتم MOPSO-SQP به‌منظور هماهنگی رله‌های حفاظتی جریان زیاد در سیستم‌های قدرت

از مسائل مهم در هماهنگی رله‌های حفاظتی، کمینه‌سازی زمان قطع بین رله‌های جریان زیاد اصلی و پشتیبان است. مسئلة هماهنگی رله‌های جریان زیاد به‌دلیل تعداد زیاد متغیرها و ماهیت توابع هدف می‌تواند مسئلة پیچیدة بهینه‌سازی معرفی شود که به ارائة روش بهینه‌سازی کارآمد با دقت و سرعت مطلوب نیاز دارد. با توجه به اینکه برای تحقق اهداف حفاظتی شامل افزایش سرعت عملکرد رله‌ها، سلکتیویته، پشتیبانی، قابلیت اطمینان ...