برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رگرسیون تصادفی

نویسندگان

چکیده مقاله:

مؤلفه‌های (کو) واریانس شیر، چربی و پروتئین تولیدی نخستین دوره شیردهی 11368 رأس گاو شیری هلشتاین ایران با استفاده از مدل های روز آزمون رگرسیون تصادفی و روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) برآورد شدند. در این مطالعه برای کل دوره شیردهی واریانس های باقی مانده همگن فرض شدند. محدوده وراثت پذیری 305 روز صفات تولیدی 25/0 تا 31/0برآورد شد و بیشترین همبستگی ژنتیکی بین روزهای مختلف دوره شیردهی برای پروتئین مشاهده شد. یکی از فاکتورهای کلیدی تعیین کننده مقدار کل شیر تولیدی در طی یک دوره شیردهی، تداوم شیردهی است. تداوم شیردهی در گاوهای شیرده یک صفت اقتصادی وراثت پذیر و یک مشخصه مهم منحنی شیردهی می باشد. در این تحقیق از پنج معادله متفاوت محاسبه تداوم شامل: 1) P1، تفاوت ارزش های اصلاحی بین روز 290 و 90؛ 2) P2، تفاوت ارزش های اصلاحی بین روزهای 1 تا 100 از روزهای 101 تا 200؛ 3) P3، اختلاف متوسط ارزش اصلاحی برآورد شده برای روزهای 255 تا 305 از روزهای 50 تا 70؛ 4) P4، مجموع اختلاف ارزش های اصلاحی برای روزهای 61 تا 280 از روز 60 ؛ 5) P5، مجموع اختلاف ارزش های اصلاحی برای روزهای 60 تا 279 از روز 280 استفاده شد. وراثت پذیری ها به عنوان تابعی از زمان محاسبه شدند. وراثت پذیری های تداوم پروتئین (31/0-06/0) کمی بالاتر از این مقادیر برای تداوم شیر (28/0-07/0) و چربی (25/0-03/0) تولیدی برآورد شد، همچنین همبستگی‌های ژنتیکی بین تداوم و 305 روز تولید برای پروتئین و شیر کمی بالاتر از آن برای چربی برآورد شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رگرسیون تصادفی

مؤلفه های (کو) واریانس شیر، چربی و پروتئین تولیدی نخستین دوره شیردهی 11368 رأس گاو شیری هلشتاین ایران با استفاده از مدل های روز آزمون رگرسیون تصادفی و روش حداکثر درستنمایی محدود شده (reml) برآورد شدند. در این مطالعه برای کل دوره شیردهی واریانس های باقی مانده همگن فرض شدند. محدوده وراثت پذیری 305 روز صفات تولیدی 25/0 تا 31/0برآورد شد و بیشترین همبستگی ژنتیکی بین روزهای مختلف دوره شیردهی برای پرو...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق، از رکورد¬های متعلق به 64220 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در دوره اول شیرواری استفاده گردید. داده¬های مذکور مربوط به 749 گله بوده که طی سال¬های 1375 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع-آوری شده بود. صفات مورد بررسی شامل صفات تولیدی (تولید شیر 305 روز، درصد چربی شیر 305 روز، درصد پروتئین شیر 305 روز و طول دوره شیردهی) و صفات تولید مثلی (طول دوره خشکی، سن هنگام او...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

هدف این پژوهش، برآورد پارامترهای ژنتیکی معیارهای تداوم شیردهی و تولید شیر 100 و 305 روز در گاوهای هلشتاین ایران بود. از رکوردهای روز-آزمون تولید شیر گردآوری شده بین سال های 1380 تا 1391 به وسیله مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور، استفاده شد. داده های استفاده شده شامل 4211763 رکورد روز-آزمون تولید شیر 543749 گاو زایش اول، 3281202 رکورد روز-آزمون تولید شیر 426113 گاو زایش دوم، و 22256...

مقایسه دو مدل رگرسیون تصادفی تک صفتی و چند صفتی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای شیری هلشتاین

  In this research test-day records of milk, fat and protein yields of first lactation of 11368 Holstein cows were used to comparison of estimated genetic parameters by restricted maximum likelihood method based on single trait and multiple trait random regression models. These data were collected from 133 herds during 2001 to 2010 by Cattle Breeding and Dairy Product Improvement Center. Herita...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق، از رکورد¬های متعلق به 64220 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در دوره اول شیرواری استفاده گردید. داده¬های مذکور مربوط به 749 گله بوده که طی سال¬های 1375 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع-آوری شده بود. صفات مورد بررسی شامل صفات تولیدی (تولید شیر 305 روز، درصد چربی شیر 305 روز، درصد پروتئین شیر 305 روز و طول دوره شیردهی) و صفات تولید مثلی (طول دوره خشکی، سن هنگام او...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و باروری گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات مربوط به 15 گله از سراسر کشورکه به مدت 24 سال (1359- 1383) توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید. برآورد ها با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و در قالب مدل حیوانی و با استفاده از نرم افزارهای DFREML و MATVEC انجام شدند. برآورد وراثت پذیری صفات تولیدی متوسط و در دامنه 15/0 (...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 3

صفحات  51- 64

تاریخ انتشار 2013-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023