برآورد وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات کیفیت تخم مرغ و وزن بدن در مرغان بومی فارس

نویسندگان

  • سامان عباسی کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
  • علیرضا نوشری استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
  • مختار علی عباسی دانشیار، بخش پژوهش‏های ژنتیک و اصلاح نژاد، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر، از اطلاعات صفات کیفیت 2000 تخم‏مرغ مربوط به 746 مرغ بومی در نسل هفدهم و داده‏های وزن مربوط به 17 نسل مرغان بومی مرکز اصلاح نژاد دام فارس برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن و کیفیت تخم‏مرغ استفاده شد. برای هر صفت شش مدل دام یک‌صفتی با تأثیرات تصادفی گوناگون برازش شد. برای صفت وزن بلوغ مدل شامل اثر ژنتیکی افزایشی حیوان و محیطی دائمی مادری، برای وزن 12هفتگی مدل شامل تأثیرات ژنتیکی افزایشی حیوان، ژنتیکی افزایشی مادری، و محیطی دائمی مادری، برای صفات قطر سفیده، وزن زرده، و وزن تخم‏مرغ مدل شامل تأثیرات ژنتیکی افزایشی حیوان و مادر و برای بقیۀ صفات مدل دام ساده شامل اثر ژنتیکی افزایشی حیوان به‌عنوان مدل مناسب تعیین شدند. وراثت‏پذیری صفات کیفیت داخلی تخم‏مرغ از 02/0 (وزن زرده) تا 23/0 (شاخص سفیده) و صفات کیفیت خارجی از 01/0 (وزن تخم‏مرغ) تا 43/0 (مقاومت پوسته) متغیر بود. وراثت‏پذیری وزن 8‏هفتگی، 12هفتگی، و وزن بلوغ به‏ترتیب 22/0، 31/0 و 56/0 برآورد شد. ضرایب همبستگی ژنتیکی صفات کیفیت تخم‏مرغ با وزن بدن از 79/0- تا 80/0 برآورد شد. براساس نتایج مطالعۀ حاضر، انتخاب براساس وزن در 8‏هفتگی و 12هفتگی می‏تواند سبب افزایش وزن تخم‏مرغ، عرض تخم‏مرغ، و شاخص شکل تخم‏مرغ شود. انتخاب براساس وزن بدن در 12هفتگی باعث افزایش وزن سفیده و قطر زرده نیز خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت داخلی تخم مرغان بومی آذربایجان

برای برآورد فراسنجه­های ژنتیکی و فنوتیپی صفات مربوط به کیفیت داخلی تخم ­مرغ از اطلاعات نسل چهاردهم مرغ­های بومی آذربایجان غربی استفاده شد. برای این منظور، عملکرد 960 قطعه مرغ و کیفیت داخلی 2000 تخم­مرغ مربوط به مرغ­های بومی آذربایجان جمع­ آوری گردید. فراسنجه­های ژنتیکی و فنوتیپی به وسیله­ی مدل حیوانی تک و شش صفته از طریق روش حداکثر درست نمایی محدود شده برآورد شدند. میانگین برای صفات واحد هاو، ا...

متن کامل

فراسنجه های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید تخم مرغ در مرغان بومی و آمیخته های آنها با نژادهای خارجی

This experiment was conducted to study egg production traits in a flock of native fowl from Isfahan region and their crosses with three improved exotic breeds. Sexual maturity (SM), weight of the first egg (WFE), number of eggs (EP), egg weight (EW), feed intake (FI), and feed conversion ratio (FCR) were recorded individually during laying period up to 52 weeks of age. There were no significant...

متن کامل

فراسنجه های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید تخم مرغ در مرغان بومی و آمیخته های آنها با نژادهای خارجی

This experiment was conducted to study egg production traits in a flock of native fowl from Isfahan region and their crosses with three improved exotic breeds. Sexual maturity (SM), weight of the first egg (WFE), number of eggs (EP), egg weight (EW), feed intake (FI), and feed conversion ratio (FCR) were recorded individually during laying period up to 52 weeks of age. There were no significant...

متن کامل

برآورد فراسنجه های ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت داخلی تخم مرغان بومی آذربایجان

برای برآورد فراسنجه­های ژنتیکی و فنوتیپی صفات مربوط به کیفیت داخلی تخم ­مرغ از اطلاعات نسل چهاردهم مرغ­های بومی آذربایجان غربی استفاده شد. برای این منظور، عملکرد 960 قطعه مرغ و کیفیت داخلی 2000 تخم­مرغ مربوط به مرغ­های بومی آذربایجان جمع­ آوری گردید. فراسنجه­های ژنتیکی و فنوتیپی به وسیله­ی مدل حیوانی تک و شش صفته از طریق روش حداکثر درست نمایی محدود شده برآورد شدند. میانگین برای صفات واحد هاو، ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 2

صفحات  391- 401

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023