تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک و ویژگی‌های ریختشناختی رودة جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

  • اکرم شبانی دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
  • داریوش داودی استادیار بخش تحقیقات نانوتکنولوژی پژوهشکدة بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
  • سعید حسنی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
  • سیدرضا هاشمی استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
  • مینا اسمعیلی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
چکیده مقاله:

این آزمایش به‌منظور ارزیابی تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناختی روده و جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک (ایلئوم) در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از 375 قطعه جوجة گوشتی یک‌روزه در پنج تیمار و پنج تکرار انجام شد. تیمارها شامل 1) جیرة پایه، 2) جیرة پایة مکمل‌شده با 1 درصد زئولیت و 3، 4 و 5) شامل جیرة پایة مکمل‌شده با 1 درصد زئولیت پوشش داده‌شده با سه سطح مختلف از نانو ذرات نقره (25/0، 5/0 و 75/0 درصد) بودند. نتایج نشان داد، استفاده از نانو ذرات نقره در همة سطوح و تیمار مکمل‌شده با 1 درصد زئولیت سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی نسبت به جیرة پایه در دورة پایانی شد (05/0>P). جیره­های حاوی نانو ذرات نقره در سطح 5/0 و 75/0 درصد نسبت به جیرة پایه سبب افزایش معنی­دار ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت شدند (05/0>P). استفاده از تیمارهای نانو نقره سبب کاهش عمق کریپت نسبت به جیرة پایه شد (05/0>P). همچنین استفاده از زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در سطح 5/0 و 75/0 درصد باعث کاهش معنی­دار باکتری­های کلی­فرم نسبت به جیرة پایه و جیرة پایة مکمل‌شده با 1درصد زئولیت در 21 روزگی شد (05/0>P). نتایج آزمایش‌ها نشان داد، زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره ضمن بهبود ضریب تبدیل غذایی و ویژگی‌های روده، سبب کاهش باکتری­های کلی­فرم جوجه­های گوشتی شده و می­تواند به‌عنوان محرک رشد و سلامت مورد توجه قرار بگیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش روده کوچک و ویژگی های ریختشناختی روده جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور ارزیابی تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، ریخت شناختی روده و جمعیت میکروبی آخرین بخش روده کوچک (ایلئوم) در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از 375 قطعه جوجه گوشتی یک روزه در پنج تیمار و پنج تکرار انجام شد. تیمارها شامل 1) جیره پایه، 2) جیره پایه مکمل شده با 1 درصد زئولیت و 3، 4 و 5) شامل جیره پایه مکمل شده با 1 درصد زئولیت پوشش داده شده با...

متن کامل

تاثیر افزودن آویشن شیرازی ( )Zataria multifloraدر جیره بر ویژگیهای بافت شناسی مخاط روده باریک جوجههای گوشتی

ترکیبات جیره غذایی از عوامل موثر در تغییرات مورفولوژی روده میباشند که با ایجاد این تغییرات، سبب تغییر در هضم و جذب مواد مغذی میشوند. دراین پژوهش هیستومورفومتری روده باریک در جوجههای گوشتی در ارتباط با مصرف آویشن شیرازی ( )ZatariaMultiforaمورد مطالعه قرار گرفته و باتغذیه معمولی مقایسه شد. بدین منظور تعداد 50قطعه جوجه گوشتی یک روزه را با استفاده از طرح ک ً املا تصادفی به 5گروه 10تایی تغذیه با نسبت...

متن کامل

بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر پارامترهای عملکرد، کیفیت گوشت و رودة بلدرچین‌های گوشتی

به منظور بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر عملکرد بلدرچین‌های گوشتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل جیرة پایه بدون افزودنی خوراکی یا با 100 میلی‌گرم در کیلوگرم آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین و سطوح مختلف 1/0 و 2/0 درصد پودر و 100 و 200 میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس آویشن بودند. پارامترهای اندازه‌گیری‌شده شامل عملکرد، ک...

متن کامل

اثرات نانو ذرات نقره بر سیستم ایمنی، خصوصیات بیوشیمیایی خون و جمعیت میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی

امروزه استفاده از آنتی بیوتیک‌ها به عنوان محرک رشد محدود شده است. نقره فلزی است که از گذشته‌های دور خواص ضدمیکروبی آن شناخته شده است و گفته می‌شود که با کاهش اندازه ذرات این فلز به مقیاس نانو خواص ضد میکروبی آن به شدت افزایش می‌یابد. هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر نانوذرات نقره بر سیستم ایمنی و لیپیدهای خون و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک فلاوومایسین بود. این...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 47  شماره 4

صفحات  579- 588

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023