بهروز دستار

استاد دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

[ 1 ] - تأثیر ضایعات ماهی تخمیری در تغذیه جوجه های گوشتی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه های خون

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر ضایعات ماهی تخمیری در تغذیه جوجه‌های گوشتی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه‌های خون انجام شد. تخمیر هر کیلوگرم ضایعات ماهی با 15 درصد ملاس و 5 درصد کشت آغازگر (حاوی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و قارچ آسپرژیلوس اوریزا) صورت پذیرفت. پس از 15 روز تخمیر، pH و جمعیت باکتری‌های اسید لاکتیک به ترتیب از 12/6 و 99/6 در ضایعات ماهی به 91/3 و 88/11 در ضایعات ماهی ت...

[ 2 ] - تأثیر جیره های حاوی ضایعات ماهی تخمیری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر جیره‌های حاوی ضایعات ماهی تخمیری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر سویه کاب 500 در قالب طرح کاملاً تصادفی به 5 تیمار آزمایشی با 4 تکرار (12 قطعه جوجه در هر تکرار) اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایش شامل جایگزینی 0، 3، 6، 9 و 12 درصد ضایعات ماهی تخمیری با کنجاله سویا در جیره غذایی بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش وز...

[ 3 ] - تأثیر تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر کاهش جمعیت سالمونلا در جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر کاهش جمعیت سالمونلا در جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی سویه کاب 500 در قالب طرح کاملاً تصادفی به 6 تیمار آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار با 10 جوجه اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد منفی (بدون چالش با سالمونلا)، شاهد مثبت (چالش یافته با سالمونلا) و تیمارهای حاوی 50 و یا 100 درصد جایگزینی کنجاله کلزای خام و یا ...

[ 4 ] - کاهش گلوکوزینولات ها در کنجاله کلزا به روش تخمیر حالت جامد و اثرات آن بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی کاهش گلوکوزینولات­ها در کنجاله کلزا به روش تخمیر حالت جامد و اثرات آن بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش انجام شد. تخمیر کنجاله کلزا با کشت مخلوط مایع حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، باسیلوس سابتیلیس و آسپرژیلوس نایجر در نسبت 1 به 2/1 انجام شد. پس از 25 روز تخمیر، مقدار گلوکوزینولات­ها از 21/12 به 93/3 میکرومول در گرم کنجاله کاهش یافت. تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی سویه ...

[ 5 ] - بررسی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال در زنبورهای کارگر ایرانی (Apis mellifera meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین

زنبور عسل به طیف وسیعی از مواد مغذی، به منظور تأمین نیازهای تغذیه­ای خود جهت رشد و نمو، نیاز دارد. نیازهای ویتامینیزنبور عسل به خوبی شناخته نشده است. به همین منظور برای بررسی اثر تغذیه­ای تیامین (ویتامین1B) بر رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال زنبوران کارگر نژاد ایرانی(Apis mellifera meda)  در فصول مختلف سال، آزمایشی سه مرحله­ای تحت شرایط طبیعی در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام شد. در این آزمایش 2...

[ 6 ] - تأثیر کنجاله سویای تخمیر شده با آسپرژیلوس اوریزا و سطح پروتئین جیره بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر کنجاله سویای تخمیر شده با آسپرژیلوس اوریزا و سطح پروتئین جیره بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه­های گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 شامل 2 شکل کنجاله سویا (معمولی و تخمیری) و 2 سطح پروتئین (پروتئین بالا و پایین) انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 به 4 تیمار آزمایشی با 5 تکرار و هر تکرار با 12 جوجه اختصاص داده شد. نتایج...

[ 7 ] - اثر عصاره های گیاهی چای سبز، اکیناسه و رزماری بر طول دوره ماندگاری گوشت ران جوجه های گوشتی

اثر  چای سبز[1]، اکیناسه پرپورا[1]، رزماری[1] بر کیفیت گوشت و وقوع فساد یا طول دوره ماندگاری گوشت ران جوجه­های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، ران تازه مرغ در محلول 1/0%  عصاره هیدروالکلی از گیاهان چای سبز، اکیناسه و رزماری به مدت 15 دقیقه قرار گرفت و سپس به مدت 6 ماه در فریزر (C°20-) نگهداری شد. نمونه گیری پس از 1، 30، 60، 90، 120، 150 و 180 روز نگهداری در فریزر انجام شد. همزمان از ا...

[ 8 ] - تأثیر حذف مکمل ویتامینی در جیره های با سطح متفاوت انرژی بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی در مواجه با تنش گرمایی

این آزمایش به منظور بررسی اثر حذف مکمل ویتامینی در جیره­های با مقادیر متفاوت انرژی بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه­های گوشتی در مواجه با تنش گرمایی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 شامل 2 سطح انرژی (کم انرژی و پر انرژی) و 3 زمان حذف مکمل ویتامینی (28، 35 و 42 روزگی) انجام شد. تعداد 336 جوجه گوشتی سویه راس 308 (جنس نر) به 6 تیمار آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار با 14 جوجه اختصاص داده شد....

[ 9 ] - اثر محدودیت کمی خوراک و تغذیه وعده ای بر عملکرد، ترکیبات لاشه و عارضه آسیت در جوجه های گوشتی

این آزمایش برای مقایسه اثر محدودیت کمی خوراک و تغذیه وعده­ای بر عملکرد، ترکیبات لاشه و عارضه آسیت در جوجه خروس­­های گوشتی سویه راس 308 صورت گرفت. در این تحقیق پنج برنامه محدودیت غذایی شامل: 1) تغذیه به صورت آزاد ( گروه شاهد)، 2) تغذیه نیاز نگهداری از 14-7 روزگی، 3) تغذیه50% نیاز رشد از 14-7 روزگی، 4) تغذیه وعده­ای از 14-7 روزگی و 5) تغذیه وعده­ای از 21-7 روزگی استفاده شد. 300  قطعه جوجه خروس­ گ...

[ 10 ] - بررسی تأثیر پوشش‌دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر عملکرد و بازده استفاده ‌از انرژی ‌و پروتئین در جوجه‌های گوشتی

برای ارزیابی تأثیر پوشش­دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر خصوصیات عملکردی و وزن اندام­های­ کبد، طحال و بورس فابریسیوس در جوجه­های گوشتی، آزمایشی با استفاده از 375 قطعه جوجه سویه کاب در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار و 15 جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه و جیره پایه حاوی یک درصد زئولیت پوشش داده شده با سطوح مختلف نانوذرات نقره (صفر، 25، 50 و 75 قسمت در میلیو...

[ 11 ] - Effects of Lactobacillus-Based Probiotic on Performance, Gut Microflora, Hematology and Intestinal Morphology in Young Broiler Chickens Challenged with Salmonella Typhimurium

This experiment was conducted to compare the effects of multi-strain probiotic inclusion levels on performance, intestinal morphology, gut microflora and hematological changes in Salmonella typhimurium (ST) infected broiler chickens. A total of 120 day old Ross 308 broiler chickens were distributed into 20 floor pens and reared for 10 days under 5 experimental treatments including a corn-soy ba...

[ 13 ] - مقایسه جایگزینی جو با مقادیر مختلف تفاله زیتون بر عملکرد و قابلیت هضم در بره‌ها و بزغاله‌های پرواری

چکیده سابقه و هدف: با توجه به این که در حدود 70 تا 75 درصد (در کشورهای توسعه­یافته در حدود 50-60 درصد) از کل هزینه­های تولیدات دامی مربوط به خوراک است، در این رابطه استفاده از محصولات فرعی صنایع کشاورزی و تبدیلی، از مدت­ها قبل مورد توجه بوده­است تفاله زیتون یکی از این محصولات جنبی است که به عنوان منبع تأمین کننده انرژی در تغذیه گوسفند و بز مورد استفاده قرار می­گیرد. مقایسات کمی در خصوص عملکرد ...

[ 14 ] - ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت بر سودآوری در بره‌های پرواری نژاد افشاری

در پرواربندی گوسفند، جو به عنوان یک غله بومی تنها منبع تأمین نشاسته در جیره است. اما با توجه به سریع التجزیه بودن جو در شکمبه و ایجاد مشکلاتی مانند اسیدوز و در نتیجه افت عملکرد دام، جایگزینی این غله با غله دیگری مانند ذرت که در شکمبه از سرعت تجزیه پایین‌تری برخوردار است، لازم به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، تغییر در ترکیب جیره علاوه بر آثار و پیامدهای تغذیه‌ای، از لحاظ مالی و اقتصادی نیز آثاری را ب...

[ 15 ] - تأثیر محدودیت غذایی بر وزن بدن، میزان لیپیدها و نیتریک اکساید سرم خون در جوجه های گوشتی

برنامه‌های اصلاح نژادی موجب افزایش سرعت رشد جوجه‌های گوشتی در چند دهۀ گذشته شده است. متاسفانه این افزایش سرعت رشد همراه با افزایش بیماری‌های قلبی عروقی از جمله آسیت و عارضه مرگ ناگهانی می‌باشد. به منظور کاهش این عوارض از محدودیت غذایی استفاده می‌شود. در آزمایش حاضر تاثیر محدودیت غذایی بر وزن بدن، میزان لیپیدها و نیتریک اکساید سرم خون در جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. جوجه‌های گوشتی از سن ...

[ 16 ] - اثر تفاله زیتون بر عملکرد، فراسنجه‌های شکمبه‌ای، آنزیم‌های فیبرولیتیک و سنتز پروتئین میکروبی در بزغاله‌های نجدی

اثر تغذیه تفاله زیتون بر عملکرد، فراسنجه­های شکمبه­ای، فعالیت آنزیم­های فیبرولیتیک و سنتز پروتئین میکروبی با استفاده از 15 رأس بزغاله پرواری نجدی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه جیره و پنج تکرار انجام شد. بزغاله­ها از سن سه ماهگی به صورت انفرادی در قفس­های جداگانه به مدت 84 روز (15 روز عادت پذیری) نگهداری شدند. جیره­ها از نظر محتوی پروتئین و انرژی برابر بودند. تیمار­های آزمایش شامل سطوح صفر، ...

[ 17 ] - تاثیر سطوح مختلف جو جوانه‌زده بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف

این آزمایش به منظور بررسی اثر جو جوانه‌زده بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف انجام شد. تعداد 6 جیره غذایی شامل جیره ذرت (جیره بر پایه ذرت)، جیره جو (جیره بر پایه جو)، جیره حاوی آنزیم (جیره جو بعلاوه آنزیم سافیزیم) و جیره‌های جو جوانه‌زده 33، 66 و 100 درصد (در آنها جو جوانه‌زده در سطوح 33، 66 و 100 درصد جایگزین جو در جیره جو بود) به مدت 10 هفته در اختیار ...

[ 18 ] - بررسی تأثیر الگوهای مختلف تغذیه پروتئین بر عملکرد رشد و اجزای لاشه جوجه‌های گوشتی سویه تجاری کاب

 اثر الگو­های مختلف تغذیه پروتئین، برعملکرد رشد، اجزای لاشه و محتوای نیتروژن بستر جوجه­هـای گوشـتی سـویه­ی تجـاری کاب 500 با استفاده از 800 جوجه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، پنج تکرار و 40 پرنده در هر تکرار بررسی شد. تیمار­های آزمایشی شامل چهار الگوی تغذیه پروتئین (بر اساس راهنمای پرورش سویه کاب، احتیاجات توصیه شده توسط NRC، 90 درصد مقدار پروتئین توصیه شـده NRC و الگوی تغذیه مرحلـه­ا...

[ 19 ] - تأثیر تغذیه کنجاله پنبه دانه تخمیر شده بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پروفایل چربی سرم خون جوجه های گوشتی

تأثیر تغذیه کنجاله پنبه­دانه تخمیر شده بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پروفایل چربی سرم خون با استفاده از 300 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار و با 12 پرنده در هر تکرار بررسی شد. کنجاله پنبه­دانه با کشت مخلوط مایع حاوی باسیلوس سابتیلیس، آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس اوریزا به نسبت یک به 2/1 تخمیر شد. پس از هفت روز تخمیر، مقدار گوسیپول آزاد از 33/584 به 68...

[ 20 ] - ارزیابی اقتصادی تغییر نوع انرژی قابل متابولیسم و منبع برآوردی داده های اسید آمینه کل در جیره نویسی کاربردی جوجه های گوشتی

اثر نوع بیان انرژی و الگوی اسید آمینه کل در جیره­نویسی بر بازدهی اقتصادی جوجه­هـای گوشتی سویه تجاری راس 308 با استفاده از شش تیمار، سه تکرار و تعداد 10 قطعه جوجه­ گوشتی (مخلوط دو جنس) در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 3×2 انجام شد. گروه­های آزمایشی شامل دو نوع انرژی قابل­متابولیسم (AMEn و TMEn) و سه الگوی اسید آمینه (ان ­آر سی، ایوانیک و آجینوموتو) در دوره­های آغازین ...

[ 21 ] - مقایسه اثر کنجاله کنجد خام و فرآوری شده به روش تخمیر حالت جامد بر عملکرد، خصوصیات لاشه و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی

مصرف کنجاله‌ی کنجد در خوراک طیور بدلیل داشتن فاکتور ضدتغذیه‌ای اسید فایتیک و عدم ترشح فیتاز در دستگاه گوارش، محدود می‌باشد. بدین منظور می‏توان از مکمل‏های آنزیمی یا میکروارگانیسم‏ها برای تجزیه فیتات استفاده نمود. هدف از این آزمایش، مقایسه اثر کنجاله‌ کنجد خام و فرآوری‏شده به روش تخمیر حالت جامد بر عملکرد، خصوصیات لاشه و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی بود. تخمیر کنجاله کنجد با مایع حاوی لاکتوباسی...

[ 22 ] - تأثیر نوع انرژی قابل متابولیسم و منبع برآوردی داده‌های اسیدآمینه‌ی کل در جیره‌نویسی‌کاربردی بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی

اثر نوع بیان انرژی و الگوی اسیدآمینه کل، بر عملکرد رشد، اجزای لاشه و کیفیت بستر جوجه‌هـای گوشـتی سـویه‌ی تجـاری راس- 308 با استفاده از شش تیمار، سه تکرار و تعداد 10 قطعه جوجه‌ی گوشتی (مخلوط دو جنس) در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 انجام شد. تیمار‌های آزمایشی شامل دو نوع انرژی قابل متابولیسم (AMEn و TMEn) و سه نوع الگوی اسید آمینه (NRC، ایوانیک و آجینوموتو) در دوره‌های ...

[ 23 ] - تأثیر سطوح مختلف سیاه دانه و پروتئین جیره بر عملکرد، ترکیب لاشه و فراسنجه ‏های خونی جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف سیاه دانه در دو سطح پروتئین بر عملکرد، ترکیب لاشه و فراسنجه‏های خونی جوجه‏های گوشتی انجام شد. تعداد 336 قطعه جوجه یکروزه تعیین جنسیت نشده سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 با 6 تیمار (3 سطح سیاه دانه (صفر، 1 و 2 درصد) در دو سطح پروتئین (پروتئین متعادل و کم پروتئین))، 4 تکرار و 14 قطعه جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفتند....

[ 24 ] - بررسی کیفیت آب و رشد بچه ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) تحت تغذیه با جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین در سیستم بیوفلوک

این مطالعه جهت ارزیابی اثرات بیوفلوک روی بهبود کیفیت آب و عملکرد رشد بچه ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با جیره­ های حاوی مقادیر مختلف پروتئین به ­میزان 23، 27، 31 و 35 درصد و تیمار آزمایشی بدون بیوفلوک در یک دوره 8 هفته صورت گرفت. متوسط مقدار اکسیژن (5/33) و( pH (8/05  در تیمارها بررسی شده و در تی...

[ 25 ] - تولید ژله رویال، مقدار تیامین ژله رویال و توسعه غدد هیپوفارنژیال در کلنی‌های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera Meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین

برای بررسی اثر تغذیه‌ای تیامین (ویتامین1B) بر توسعه غدد هیپوفارنژیال، تولید و میزان تیامین ژله رویال کلنی زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera M.) آزمایشی در شرایط طبیعی در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام شد. در این آزمایش 20 کلنی زنبور عسل ایرانی در پنج گروه تغذیه‌ای با چهار تکرار مورد استفاده قرار گرفت. کلنی‌های گروه کنترل با شربت شکر 1:1 و کلنی‌های آزمایشی به روش مشابه ولی با این تفاوت تغذیه ش...

[ 26 ] - بررسی قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی هسته خرمای خام و تخمیری و تأثیر آن‌ها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

دو آزمایش جهت تعیین قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی هسته خرمای خام و تخمیری و تأثیر آن­ها بر عملکرد و برخی صفات خونی  در جوجه­های گوشتی انجام شد. آزمایش اول در قالب طرح کاملاً تصادفی با 72 قطعه جوجه خروس گوشتی با سه تیمار و شش تکرار (چهار جوجه در هر تکرار) انجام شد. تیمارها شامل جیره پایه و دو جیره آزمایشی با جایگزینی هسته خرمای خام و تخمیری به جیره پایه با نسبت 25 درصد بودند. آزمایش دوم به‌صورت فا...

[ 27 ] - تأثیر هسته خرمای تخمیر شده با آسپرژیلوس نایجر و باسیلوس سابتیلیس بر عملکرد، خصوصیت لاشه و جمعیت میکروبی ایلئومی در جوجه‌های گوشتی

هدف از این پژوهش بررسی اثرات تغذیه­ای هسته خرمای تخمیر شده بر عملکرد، صفات لاشهو جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه­های گوشتی بود. این آزمایش  به‌صورت  فاکتوریل 4×2 با یک تیمار شاهد در قالب طرح کاملاً تصادفی با 540 قطعه جوجه یک روزه در 9 تیمار و 5 تکرار (12 جوجه در هر تکرار) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره ذرت –</st...

[ 28 ] - تاثیر تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و ریخت شناسی پرز‌های ایلئوم جوجه‌های گوشتی

به منظور مقایسه تاثیر افزودن تفاله گوجه فرنگی در جیره جوجه‌های گوشتی، دو نوع تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیر شده هر کدام در چهار سطح (5، 10، 15 و 20 درصد) به صورت آزمایش فاکتوریل 2×4 در قالب طرح کاملا تصادفی و یک گروه آزمایشی شاهد با 9 گروه آزمایشی و 3 تکرار استفاده و تاثیر آن‌ها بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و ریخت شناسی پرز‌های ایلئوم جوجه‌ها بررسی شد. نتایج نشان داد تغذیه جوجه‌های گوشتی با تفاله ...

[ 29 ] - مقایسه اثر کنجاله کنجد خام و فرآوری شده به روش تخمیر حالت جامد بر خصوصیات استخوان درشت نی و برخی فراسنجه های خون جوجه های گوشتی

 این آزمایش با هدف مقایسه اثر کنجاله­ کنجد خام و فرآوری شده به ­روش تخمیر حالت جامد  بر خصوصیات استخوان درشت نی و برخی فراسنجه­ های خون انجام شد. تخمیر کنجاله کنجد با کشت مخلوط مایع حاوی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نسبت 1 به 1/2 انجام شد. پس از 28 روز تخمیر، میزان اسید فایتیک و تانن به ­ترتیب از 17/39 و 15/26 به 5/26 و 2/22 میلی­ گرم در گرم کنجاله کاهش یافت. تعداد 315 قطعه جوجه گوشتی راس ...

[ 30 ] - Effects of Different Oil Sources on Performance and Fatty Acid Profile of Breast and Thigh Muscles in Broilers

This experiment was conducted to determine the effect of different vegetable oil types on broiler performance, carcass characteristics and fatty acid profile of breast and thigh meat. For it, a total number of 300 day-old cobb-500 broiler chickens were housed in floor pens for 42 days in a completely randomized design, consisted of 5 treatments (soy, flaxseed, canola, corn and sunflower), with ...

[ 31 ] - Determining the appropriate level of protein in diet of Cyprinus carpio fry based on some parameters of growth, blood and serum biochemistry in biofloc system

The present study was conducted to determine the appropriate level of protein in diet of Cyprinus carpio fry based on biofloc technology. The experiment was designed based on triplicate of four bioflocs treatments (BFT) and one control treatment (CW). 450 specimens of C. carpio fry with mean weight of 17±0.08 g were stocked in 15 fiberglass tanks. Fish were fed in biofloc treatments with diets ...

[ 32 ] - بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کنجد با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد، صفات لاشه و استخوان درشت نی بلدرچین ژاپنی

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کنجاله کنجد مکمل شده با فیتاز بر عملکرد، صفات لاشه و استخوان درشت نی بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2، شامل دو سطح آنزیم فیتاز (صفر و 1/0 گرم در کیلوگرم جیره) و سه سطح جایگزینی کنجاله کنجد (صفر، 25 و50 درصد) انجام گرفت. تعداد 360 قطعه بلدرچین ژاپنی به 6 تیمار آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار با 15 بلدرچین اختصاص داده شد. نتایج ...