زربخت انصاری پیرسرائی

استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

[ 1 ] - تأثیر غلظت های مختلف عصاره گل راعی بر عملکرد، فراسنجه‌های خون و کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه های گوشتی

این پژوهش، به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف عصاره­ گل­راعی و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، فراسنجه­های خون و کیفیت گوشت در جوجه­های گوشتی انجام شد. در این پژوهش از 180 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 استفاده شد. پژوهش طی شش هفته و در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار در هر تیمار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سه سطح عصاره گل...

[ 2 ] - تأثیرات تغذیۀ سطوح بالای ال-آرژنین در دورۀ آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

هدف از مطالعۀ حاضر تعیین تأثیرات سطوح بالای ال-آرژنین بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و کیفیت گوشت لاشه در جوجۀ مرغ‌های گوشتی سویۀ راس در دورۀ آغازین بود. در این پژوهش 192 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 جیرۀ غذایی (100، 153، 168 و 183 درصد آرژنین قابل‌هضم بر اساس توصیۀ کاتالوگ راس) و 4 تکرار از 1 تا 10 روزگی تغذیه شدند. در روز دهم آزمایش، وزن جوجه‌ها و مصرف خوراک آن‌ها، ا...

[ 3 ] - تأثیر ال-آرژنین بر رشد، رودۀ کوچک و سامانۀ ایمنی در جوجه‌‌های گوشتی در دورۀ آغازین پرورش

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سطوح بالای اسید آمینۀ ال-آرژنین در دورة آغازین پرورش بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی روده و سامانۀ ایمنی در جوجة مرغ‌های گوشتی سویة راس بود. در این پژوهش 192 قطعه جوجه‌مرغ گوشتی 1‌روزه سویة راس در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیرة غذایی تغذیه شدند که هر جیرة غذایی شامل چهار تکرار و هر تکرار برای دوازده قطعه جوجه بود. جیره‌های غذایی دارای 100 درصد، 153 درصد، 168 درصد و 1...

[ 4 ] - تأثیرسینبیوتیک بر فراسنجه‌های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم‌مرغ و قدرت جوجه‌درآوری در مرغ‌های مادر گوشتی

زمینه مطالعه: ‌افزودن آنتی بیوتیک‌ها به خوراک دام وطیور منجر به کاهش یا حذف جمعیت‌های باکتریایی از دستگاه گوارش آنها می شود،یک جایگزین مناسب، استفاده از باکتری‌های مفید و یا کربوهیدرات‌های غیر قابل هضم در خوراک است که سبب افزایش باکتری‌های مفید و کاهش باکتری‌های مضر در دستگاه گوارش می‌گردد . هدف: هدف از انجام این مطالعه، تعیین سطح مناسب سینبیوتیک برای مرغ‌های مادر گوشتی‌ ‌بود.‌ ‌روش‌کار: از طرح...

[ 5 ] - تعیین حساسیت بزهای سانن، آلپاین، مهابادی و بومی سمنان به طول دور‌ه‌ی نوری با استفاده از هورمون‌های تیروئیدی

سابقه و هدف: هورمون‌های تیروئیدی بر عملکرد تولید مثلی حیوانات، بخصوص پاسخ به طول دوره‌ی نوری، موثرند. در گونه‌های مختلف جانوری تغییرات غلظت سرمی این هورمون‌ها در طی سال دیده شده است. با توجه به داده‌های موجود میتوان با تعیین میزان تغییرات غلظت سرمیِ این هورمون‌ها میزان حساسیت به فصل را درگونه‌ها و نژادهای دامی پیش‌بینی نمود. این تحقیق با هدف مقایسه میزان حساسیت به فصل بزهای سانن وآلپاین با نژاده...

[ 6 ] - تأثیر ژله رویال، ویتامین C و ویتامین E بر بیان ژن‌های کد کننده‌ی آنزیم‌های آنتی اکسیدان در بلوغ برون تنی اووسایت بز

The purpose of this study was to compare the antioxidant ability of royal jelly, vitamin E and vitamin C as additives to the maturation media on in vitro maturation of goat oocyte. To prepare goat oocytes, ovaries collected from local slaughterhouse were transported to the laboratory into the flask containing warm saline (30-34oC( in less than an hour. Cumulus oocyte complexs were removed from ...

[ 7 ] - Effect of Conjugated Linoleic Acid On Gene Expressions Involved in Lipid Metabolism in In Vitro Matured Sheep Oocytes

The aim of this study was to investigate the effect of different concentrations of conjugated linoleic acid (CLA) on in vitro maturation (IVM) and lipid metabolism-related genes in oocytes. In vitro maturation of oocyte was performed in the presence of control (0.0), 50, 100, and 200 µM CLA. Nuclear status and mRNA abundance of selected genes were evaluated following 24 h of IVM. Following the ...

[ 8 ] - Comparing First Service Conception Rate Before and After Milking in Holstein Cows

    The objective of this study was to comparing first service conception rate before and after milking and changes in metabolite and hormones during four times realted to milking in lactating dairy cow. High producing Holstein cows (> 30 Kg/d and BCS) were randomlly selected and assigned into two groups: 1- insemination before morning milking (0700 a.m, n = 150) and 2- insemination after morni...

[ 9 ] - The Effects of Different Fish Oil Levels on Productive and Reproductive Performance and Blood Attributes In Female Chukar Partridges (Alectoris Chukar)

The effects of different levels of fish oil on productive and reproductive performance as well as serum biochemical indices in female Chukar partridges were evaluated. Thirty-six 1.5-year-old laying Chukar partridges and 12 age-matched males (female: male ratio of 3:1) were divided to four experimental groups (three replicates of three birds each) in a completely randomized, to orally receive 0...