سارا بهشتی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

[ 1 ] - تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، ویژگی­های لاشه، کیفیت گوشت و بعضی فراسنجه های خونی جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی نر راس (308)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند. تیمار­های آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سطوح مختلف 5/1، 2، 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا و آ...

[ 2 ] - تأثیر غلظت های مختلف عصاره گل راعی بر عملکرد، فراسنجه‌های خون و کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه های گوشتی

این پژوهش، به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف عصاره­ گل­راعی و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، فراسنجه­های خون و کیفیت گوشت در جوجه­های گوشتی انجام شد. در این پژوهش از 180 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 استفاده شد. پژوهش طی شش هفته و در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار در هر تیمار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سه سطح عصاره گل...

[ 3 ] - بررسی اثرات سطوح پودر دارچین با آنتی‌بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد رشد و برخی از خصوصیات ریخت‌شناسی ژژونوم جوجه‌های گوشتی

زمینهمطالعاتی:پوست درخت دارچین  (Cinnamomum zeylanicum)به دلیل داشتن ماده موثر سینامالدهید دارای اثرات آنتی‌اکسیدانی و ضد‌میکروبی است که می‌تواند در تغذیه جوجه‌های گوشتی مفید باشد. هدف: این آزمایش به منظور بررسی اثرات افزودن سطوح مختلف پودر دارچین به جیرۀ غذایی با آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد و خصوصیات ریخت‌شناسی ژژنوم جوجه‌های گوشتی انجام شد.روشکار: آزمایش با 384 ق...