تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

نویسندگان

  • حمید دلدار استادیار گروه علوم دامی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • زربخت انصاری دانشیار، گروه علوم دامی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • سارا بهشتی دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
  • سلیمه یزدانی دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
  • سید علی جعفرپور استادیارگروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، ویژگی­های لاشه، کیفیت گوشت و بعضی فراسنجه های خونی جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی نر راس (308)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند. تیمار­های آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سطوح مختلف 5/1، 2، 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین (2/0 گرم در کیلوگرم جیره) بودند. خوراک مصرفی، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، برخی از خصوصیات لاشه، فراسنجه­های خونی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گوشت اندازه گیری شدند. در دوره پایانی و کل دوره به ترتیب، جوجه­هایی که تیمارهای2 ، 5/2 و 2 درصد ژل آلوئه­ورا دریافت کرده بودند کمترین مصرف خوراک و در دوره رشد، بیشترین افزایش وزن را از خود نشان دادند. همچنین، ضریب تبدیل در دوره پایانی و کل دوره در تیمار 2 درصد ژل کاهش معنی­داری داشت (05/0>P). بیشترین مقدار وزن نسبی قلب مربوط به تیمار 5/1 درصد ژل بود. در شش هفتگی، تیمار­های نئومایسین، 2 و 5/2 درصد ژل، کمترین غلظت کلسترول پلاسما و LDLرا داشتند (05/0>P). بیشترین ماده خشک در بافت عضله سینه مربوط به تیمار 2 درصد ژل و بیشترین پروتئین مربوط به تیمار­های مکمل شده با ژل آلوئه­ورا و نئومایسین بود (05/0>P). افزودن 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا به جیره به طور معنی­داری ماده خشک و چربی ران را افزایش داد (05/0>P). تیمار 5/1 درصد ژل آلوئه­ورا دارای بیشترین سختی بافت ران و تیمار 5/2 درصد ژل دارای بیشترین به­هم­پیوستگی و الاستیسیته بود (05/0>P). بر اساس نتایج آزمایش حاضر، اگرچه افزودن ژل آلوئه­ورا به جیره جوجه­های گوشتی تاثیر مثبتی بر ویژگی فیزیکی گوشت نداشت ولی موجب بهبود کیفیت شیمیایی گوشت و صفات عملکردی شد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا و نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگی های لاشه و کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه های گوشتی

این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگی­­­های لاشه و کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه­های گوشتی انجام شد. در این پژوهش، از 180 قطعه جوجه خروس یکروزه گوشتی سویه راس 308 استفاده شد. پژوهش طی 6 هفته و در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار برای هر یک و 12 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمار­های آزمایشی شامل سطوح مختلف ژل آل...

متن کامل

اثر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

این آزمایش جهت بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف عصاره¬ی آبی ژل آلوئه¬ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی هومورال و وزن اندام¬های لنفوئیدی جوجه¬های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگی انجام گرفت. تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی نژاد راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به 4 تیمار (شامل تیمارهای 45/0 و 30/0، 15/0،0)، که هر کدام شامل 4 تکرار و هر تکرار آن مشتمل بر 10 پرنده بود، تقسیم شدند. میزان خوراک مصرفی...

اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتی

  This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of Satureja Hortensis essence on performance, carcass characteristics and immune response of broiler chickens . 220 one day old Ross 308 chicks were used in completely randomized design with 20 experimental units with 4 treatments, 5 replicates and 11 chicks in each replicate for 42 days. The dietary treatments consisted...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

زمینه مطالعه: تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می‌گردد. هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش صورت گرفت. روش کار: دویست و پنجاه قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار (پن) به ازای هر تیمار و10 جوجه در هر تکرار پرورش دا...

متن کامل

اثر سطوح مختلف تربوتالین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف تربوتالین، یک اگونیست بتاآدرنرژیک، در جیره ی غذایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/7 و 15ppm (قسمت در میلیون) تربوتالین در کیلوگرم جیره و چهار تکرار (10 قطعه جوجه در هر تکرار)، جمعاً 120 قطعه جوجه ی گوشتی نرسویه ی کاب از سن 29 روزگی تا 49 روزگی به اجرا گذاشته...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 110

صفحات  67- 80

تاریخ انتشار 2016-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023