حمید دلدار

استادیار گروه علوم دامی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

[ 1 ] - تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، ویژگی­های لاشه، کیفیت گوشت و بعضی فراسنجه های خونی جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی نر راس (308)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند. تیمار­های آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سطوح مختلف 5/1، 2، 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا و آ...

[ 2 ] - بررسی تاثیر پودر گیاه نعناع و عرق بهار نارنج بر بیان نسبی ژن پروتین شوک گرمایی (HSP70) و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

زمینه مطالعاتی: استفاده از گیاهان دارویی در سلامتی انسان اهمیت به سزایی دارد، چون ترکیبات موجود در آن دارای کمترین اثرهای جانبی می­باشند. این پژوهش به منظور ارزیابی اثرهای مختلف پودر نعناع، عرق بهار نارنج و آنتی بیوتیک نیومایسین بر بیان نسبی ژن پروتین شوک گرمایی 70 (HSP70) و برخی فراسنجه­های خونی در جوجه­­های گوشتی در شرایط تنش گرمایی انجام شد. روش کار: در این پژوهش از 120 قطعه جوجه گوشتی سویه ...

[ 3 ] - تأثیر پروبیوتیک (مخمر ساکارومایسیس سرویسیه)، پری‌بیوتیک‌ها (الیگوساکاریدهای مانان و بتاگلوکان) و آنتی‌بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی و شیمیایی گوشت و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

        به­ منظور مقایسه اثر مخمر ­ساکارومایسیس ­سرویسیه، الیگوساکارید مانان و بتاگلوکان بر عملکرد، کیفیت گوشت و فراسنجه­های­ خونی جوجه­های­گوشتی، پژوهشی با 180 قطعه جوجه خروس سویه تجاری راس-­308 در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تیمار، سه تکرار و دوازده قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت شش هفته انجام شد. گروه­های آزمایش شامل: 1) شاهد (بدون افزودنی)، 2) بتا گلوکان (مایکوزورب) (05/0 درصد در جیره...

[ 4 ] - Effect of long-term oral administration of extra thyroxine on oviductal expression of carbonic anhydrase and avidin-related protein-2 genes in broiler breeder hens

Avian sperm are stored in the sperm storage tubules (SSTs) of the hen oviduct for a prolonged period. The impact of avidin-related protein-2 (AVRP2) and carbonic anhydrase II (CA II) in sperm viability in the SSTs has been suggested. The aim of the present study was to investigate the effect of oral administration of a high dose of thyroxine on the oviductal expression of AVRP2<...

[ 5 ] - تاثیر مصرف باقلا (Broad Bean) بر خصوصیات فیزیکی بیضه، ویژگی های کمی و کیفی اسپرماتوزوئید اپیدیدیمی قوچ زل

The aim of this study was to evaluate the effect of broad bean on physical properties of testis and qualitative and quantitative characteristics of epididymal spermatozoa of the ramZell breed. The sixteen sexually matured rams weight approximately 29±1 kg were selected and randomly divided into four treatments and four replicates in a completely randomized design. The treatments included: 1) co...

[ 6 ] - تأثیر ژله رویال، ویتامین C و ویتامین E بر بیان ژن‌های کد کننده‌ی آنزیم‌های آنتی اکسیدان در بلوغ برون تنی اووسایت بز

The purpose of this study was to compare the antioxidant ability of royal jelly, vitamin E and vitamin C as additives to the maturation media on in vitro maturation of goat oocyte. To prepare goat oocytes, ovaries collected from local slaughterhouse were transported to the laboratory into the flask containing warm saline (30-34oC( in less than an hour. Cumulus oocyte complexs were removed from ...

[ 7 ] - Effect of Conjugated Linoleic Acid On Gene Expressions Involved in Lipid Metabolism in In Vitro Matured Sheep Oocytes

The aim of this study was to investigate the effect of different concentrations of conjugated linoleic acid (CLA) on in vitro maturation (IVM) and lipid metabolism-related genes in oocytes. In vitro maturation of oocyte was performed in the presence of control (0.0), 50, 100, and 200 µM CLA. Nuclear status and mRNA abundance of selected genes were evaluated following 24 h of IVM. Following the ...

[ 8 ] - بهبود فراسنجه‌های بافت‌شناسی و بیان نسبی ژن StAR در بیضه خروس‌های تغذیه‌شده با کریسین

در این پژوهش اثر کریسین خوراکی بر بافت­شناسی و بیان نسبی StAR در بیضه خروس­های راس 308 تغذیه­شده با کریسین بررسی شد. بیست خروس (40 هفته) به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند و جیره پایه به اضافه سطوح متفاوتی از کریسین شامل صفر (Ch0)، 25 (Ch25)، 50 (Ch50) و 75 (Ch75) میلی­گرم در روز به‌مدت 12 هفته متوالی دریافت کردند. در پایان آزمایش خروس­ها کشتار و بیضه ها به دقت خارج شدند. دو نمونه از ...

[ 9 ] - Effect of Yeast Riched with Mannan Oligosacharid and Symbiotic on Growth Performance, Blood Parameters and Carcasses Charchtristics in Weaning Male Zel Lambs

This study investigated the effect of yeast riched with hydrolyzed mannan oligosacharid and symbiotic on growth performance, blood parameters and carcasses charchtristics in weaning male lambs. This study was carried out in a completely randomized design with factorial arrangement of 3*2 with 6 replicates on 36 male lambs. Treatments included: 1-control without supplementation, 2-treatment cont...

[ 10 ] - تأثیر تجویز خوراکی عصاره‌ی هیدروالکلی جلبک قرمز (Laurencia caspica) بر عملکرد رشد، شاخص‌‌‌‌های خون‌شناسی و بیوشیمیایی سرم قزل‌‌‌‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

زمینۀ مطالعه: استفاده از محرک‌‌‌‌های ایمنی طبیعی یکی از مؤثرترین روش‌‌‌‌ها برای تقویت ایمنی و پیشگیری از بیماری در ماهیان است. هدف: با توجه به فراوانی جلبک قرمز (Laurencia caspica) در دریای خزر، هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی اثر این جلبک بر عملکرد رشد و شاخص‌‌‌‌های خون‌‌‌‌شناسی ماهی قزل‌‌‌‌آلای رنگین‌‌‌‌کمان بود. روش‌کار: مطالعه حاضر روی 750 قطعه بچه‌ماهی قزل‌‌‌‌آلای رنگین‌کمان که به طور تصادف...

[ 11 ] - Evaluation of Beta-Adrenergic Agonist Theophylline Function in Reducing Inflammation on Blood Metabolites and Egg Quality Traits in Laying Hens at the end of Production Period

Extended Abstract Introduction and Objective: Since the phenomenon of inflammation is considered as one of the significant challenges in different sectors of the livestock industry, so this study aims to evaluate the inflammatory strategy of Theophylline (a Phosphodiesterase, PDE inhibitor) on some production characteristics in laying hens at the late period of egg production (The severity of ...