کرامت نوری جلیانی

دانشیار دانشکدۀ بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

[ 1 ] - تأثیر ال-آرژنین بر رشد، رودۀ کوچک و سامانۀ ایمنی در جوجه‌‌های گوشتی در دورۀ آغازین پرورش

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سطوح بالای اسید آمینۀ ال-آرژنین در دورة آغازین پرورش بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی روده و سامانۀ ایمنی در جوجة مرغ‌های گوشتی سویة راس بود. در این پژوهش 192 قطعه جوجه‌مرغ گوشتی 1‌روزه سویة راس در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیرة غذایی تغذیه شدند که هر جیرة غذایی شامل چهار تکرار و هر تکرار برای دوازده قطعه جوجه بود. جیره‌های غذایی دارای 100 درصد، 153 درصد، 168 درصد و 1...

[ 2 ] - تعیین میزان اثر بخشی درمان ترکیبی دارو درمانی با متیل فنیدات و آموزش مدیریت روانی والدین چند وجهی برعملکرد تحصیلی، مخالفت جویی و علائم رفتاری کودکان دبستانی مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجهی

Background: Children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) often experience academic difficulties. Stimulants have limited effect on cognitive abilities important to academic progress and that academic interventions are indicated in children with ADHD. Poor academic programs and other aspects of ADHD may cause conflict with parents and there is little information on the efficacy ...

[ 3 ] - بررسی تاثیر مداخله آموزشی ترکیبی بر کاهش فشارخون و بهبود شاخص HbA1C در بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به پرفشاری خون

 Background: Hypertension increases the risk of macrovascular complications and is one of the most important and common problems among patients with diabetes. This study aimed at assessing the impacts of blended educational intervention program on decreasing blood pressure and HbA1c among patients with type 2 diabetes and hypertension.    Methods: Two hundred patients with type 2 diabete...

[ 4 ] - تحلیل پاسخ‌های رتبه‌ای طولی با گم‌شدگی غیریکنوا در بررسی اثر درمان جامع بر عملکرد بیماران مبتلا به سایکوز

  Background & Objectives : Longitudinal studies are used in many psychiatric researches to evaluate the effectiveness of treatment. The main characteristic of longitudinal studies is repeated measurements of the patients over time. Since observations from the same patient are not independent from each other, especial statistical methods must be used for analyzing the data. Missing data is an i...

[ 5 ] - Sperm Retrieval in Patients with Klinefelter Syndrome: A Skewed Regression Model Analysis

Background The most common chromosomal abnormality due to non-obstructive azoospermia (NOA) is Klinefelter syndrome (KS) which occurs in 1-1.72 out of 500-1000 male infants. The probability of retrieving sperm as the outcome could be asymmetrically different between patients with and without KS, therefore logistic regression analysis is not a well-qualified test for this type of data. This stud...