سیدمحمدمهدی سیدالموسوی

دانشجوی دکتری گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

[ 1 ] - تاثیر چرای مستقیم گیاه کامل جو بر عملکرد و خصوصیات پرواری بره‌های دالاق

به منظور بررسی توان پرواری بره ها با استفاده از چرای مستقیم علوفه جو از 21 راس بره نر نژاد آتابای (دالاق) با وزن اولیه 0.4 ±22.5 کیلوگرم در قالب یک طرح کامل تصادفی، با 3 تیمار و 7 تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار اول (شاهد): استفاده از جیره پرواری، تیمار دوم: یک ماه چرا و 2 ماه جیره پروار و تیمار سوم: دو ماه چرا و یک ماه جیره پروار بودند. تاثیر تیمارها بر وزن نهایی و مصرف خوراک در ...

[ 2 ] - اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه‌های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزا

این آزمایش با هدف تعیین تأثیر افزودن ملاس، دانه جو و زمان تأخیر در تهیه سیلاژ بر کیفیت ظاهری و ارزش تغذیه‌ای سیلاژ کلزا انجام شد. داده‌ها در قالب طرح کاملاً تصادفی و آرایه فاکتوریل 2×4 آنالیز شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) سیلاژ بدون افزودنی (شاهد) بدون تأخیر در تهیه سیلاژ، 2) سیلاژ بدون افزودنی با 48 ساعت تأخیر در تهیه سیلاژ 3) افزودن 5 درصد ملاس بدون تأخیر در تهیه سیلاژ ، 4) افزودن 5 درصد ملا...