اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه‌های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزا

نویسندگان

  • تقی قورچی استاد تمام گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .
  • سمانه اربابی دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • مجید نظام دوست دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده مقاله:

این آزمایش با هدف تعیین تأثیر افزودن ملاس، دانه جو و زمان تأخیر در تهیه سیلاژ بر کیفیت ظاهری و ارزش تغذیه‌ای سیلاژ کلزا انجام شد. داده‌ها در قالب طرح کاملاً تصادفی و آرایه فاکتوریل 2×4 آنالیز شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) سیلاژ بدون افزودنی (شاهد) بدون تأخیر در تهیه سیلاژ، 2) سیلاژ بدون افزودنی با 48 ساعت تأخیر در تهیه سیلاژ 3) افزودن 5 درصد ملاس بدون تأخیر در تهیه سیلاژ ، 4) افزودن 5 درصد ملاس با 48 ساعت تأخیر در تهیه سیلاژ ، 5) افزودن 5 درصد دانه جو بدون تأخیر در تهیه سیلاژ ، 6) افزودن 5 درصد دانه جو با 48 ساعت تأخیر در تهیه سیلاژ ، 7) افزودن 5/2 درصد ملاس + 5/2 درصد دانه جو بدون تأخیر در تهیه سیلاژ و 8) افزودن 5/2 درصد ملاس + 5/2 درصد دانه جو با 48 ساعت تأخیر در تهیه سیلاژ بودند. هر کدام از افزودنی‌ها در دو زمان مختلف با علوفه کلزا مخلوط شدند (صفر و 48 ساعت پس از برداشت)، و سپس در سطل‌های پلاستیکی، به مدت 60 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. مطابق نتایج، افزودن ملاس باعث افزایش کربوهیدرات‌های محلول در آب، کاهش PH، فیبر نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی شد (05/0>P). تاخیر در تهیه سیلاژ، سبب بهبود شرایط ظاهری، افزایش PH و پروتئین خام سیلاژ گردید (05/0>P). تیمار دارای ملاس و دانه جو با 48 ساعت تاخیر در سیلو کردن، عملکرد بهتری به لحاظ خصوصیات ظاهری، ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم سیلاژ کلزا داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

The mental health status of employees in Semnan University of Medical Sciences (1385)

كچ ي هد فده و هقباس : هاگشناد تلاسر و مسج تملاس ءاقترا و نيصصختم تيبرت اه يم هعماج ناور دشاب . تسد يارب يباـي تلاسر نيا هب و دمآراك ،ملاس ،قيلا يناصصختم دنناوتب ات ،دنشاب ملاس دياب دوخ نانكراك ،لااو هعماج هب تبسن لوئسم دنيامن تيبرت . نيا زا تيولوا زا نانآ يناور تملاس تيعضو يسررب ور يم يتاقيقحت ياه دشاب . نيـيعت فده اب حرط نيا نا نانمس يكشزپ مولع هاگشناد نانكراك يناور تملاس تيعضو ديدرگ ماج ....

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

The relationship between hamstring muscle shortness and dynamic and static balances in young healthy individuals

كچ ي هد :فده و هقباس و ينميا رب رچسوپ لرتنك رد للاتخا تيلاعف ماگنه رد تاكرح تيفيك اه ي و هرمزور ريرايا ييشزرو يم رب رروم لماوع زا يكي .دراذگ رچسوپ لرتنك فاطعنا يم تلاضع يريذپ يلع .دشاب اتتيسن عويش مغر يهاياوك داييز ه رد ،گنيرتسمه هلضع ي چ هعلاطم طاتارا يا ن يسررب لداعا اب هلضع نيا يهااوك هديش هيعلاطم نييا زا فديه .تيسا و كيااتسا لداعا اب گنيرتسمه هلضع يهااوك طاتارا يسررب يم ملاس...

متن کامل

The Effect of Garlic Supplementation on Aerobic Performance in Non-athlete Men

شور و داوم اه : 20 لمکم هورگ ود هب یفداصت روط هب ملاس راکشزرو ریغ درم ) ینس نیگنایم اب 1 / 2 ± 2 / 24 لاس ( امنوراد و ) ینس نیگنایم اب 1 / 2 ± 6 / 23 لاس ( دندش میسقت . یندومزآ دنداد ماجنا ار رپوک ندیود هقیقد هدزاود نومزآ ادتبا هورگ ود ره ياه . ریس لمکم هورگ کی هب سپس ) ياه لوسپک لکش هب 500 یمرگ یلیم ( امنوراد رگید هورگ هب و ) لوسپک ياه 500 یلیم زکولگ یمرگ ( هنآ زا و دش هداد زا سپ دش ...

متن کامل

MATLAB Simulation of Three-Phase SCR Controller For Three Phase Induction Motor

ةصلاخلا : ىبرهكلا كيرحتلا و ةردقلا تاينورتكلا تاقيبطت نم ديدع ىف عسوتب مدختست تاروتسريثلا . ايبس ن ريغص لا مجحلا آ تاز يمملا نم ديدعب عتمتت اهنلأ اذه و و ضفخنملا اهرعس و قوسلا ىف اهرفوت . تاروتسريثلا مادختساب روطلا ى ثلاث ى ثح كرحمل طخلا دهج ىف مكحتملل ةيليصفت ةاآاحم لمع و ليلحت مت ثحبلا اذه ىف و . روطلا ىثلاث ردصملل هجولا ةيواز ىف مكحتلاب كرحملل تباثلا وضعلا دهج ىف مكحتلا مت و . اوتلا ريثأت ...

متن کامل

مطالعه قابلیت سیلو شدن علوفه آرتیچوک و اثر افزودن سطوح مختلف ملاس بر خصوصیات سیلویی آن

علوفه آرتیچوک (معروف به سیب‌زمینی‌ترشی) در مرحله شروع گلدهی درو شد و پس از چاپر نمودن با سه سطح صفر، پنج و 10 درصد ملاس (در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار) در سیلوهای آزمایشگاهی سیلو گردید. پس از گذشت 60 روز، سیلوها باز شد و ضمن نمونه‌برداری، مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی ظاهری علوفه سیلو شده با استفاده از شاخص‌های بو، بافت و رنگ مواد سیلو شده صورت گرفت. بلافاصله پس از نمونه‌...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 31  شماره 119

صفحات  169- 182

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023