اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر

نویسندگان

  • علی یاسینی فرید مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران. ایران
  • معصومه نثاروند براتی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه. ایران.
  • مهدی غیاثی زاده روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان. ایران
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی ومؤلفه های آن(وابستگی، تنهایی، کناره گیری، طرد شدگی، بی تفاوتی وانفعالی) در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر ملکشاهی بود که در سال تحصیلی 89-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل  50 نفر از دانش آموزان بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای  انتخاب و به دو گروه  25 نفره تقسیم شدند. طرح تحقیق تجربی  از نوع  پیش آزمون – پس آزمون با گروه  کنترل بود. گروه آزمایش به میزان 10 جلسه ای 60 دقیقه ای  به صورت دوبار درهفته مورد آموزش مهارت های اجتماعی قرار گرفتند.  برای گردآوری اطلاعات در این پژوهش از چک لیست رفتاری کمرویی چیک و باس (1981) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل کوواریانس یک متغیره وتحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی به شیوه یی گروهی بر کاهش کمرویی ومؤلفه های آن مؤثر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی به روش قصه گویی بر میزان کمرویی دانش آموزان

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی به روش قصه گویی بر کاهش میزان کمرویی کودکان دبستانی پایه پنجم ابتدایی بود. تعداد 39 نفر از کودکان دبستانی پایه پنجم ابتدایی یکی از دبستان های شهر تهران به شیوه داوطلب انتخاب و بصورت تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند. با بهره گیری از یک طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل ابتدا مقیاس کمرویی استنفورد بر روی هر دو گروه اجرا ش...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی بر پرخاشگری دانش آموزان دختر

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش مهارت‌های معنوی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول  انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود. پس از آن، 30دانش‌آموز دختر که بالاترین نمرات را در آزمون پرخاشگری داشتند، از بین مدارس نواحی 1 و 2 تهران، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در 2 گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش تقویت‌توجه بر اضطراب‌امتحان دانش آموزان دختر

 مقدمه: اضطراب­ امتحان، سلامت­ روانی دانش­ آموزان را تهدید می­کند و بر عملکرد تحصیلی آنها تأثیر منفی می­گذارد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تقویت­ توجه بر اضطراب­ امتحان دانش­ آموزان دختر بود. روش­: این پژوهش از نوع ­تجربی و با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه­ آماری دربرگیرنده تمامی دانش­ آموزان دختر پایه هفتم ناحیه 2 شهرستان رشت در سال تحصیلی 95- 94 بود که ...

متن کامل

تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت

زمینه : نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار می‌آید که با عوامل تنیدگی زای فراوانی همراه می‌باشد. این دوره معرف تغییر عمیقی است که کودک را از بزرگسال جدا ساخته و  دگرگونی‌های مختلفی در او به وجود می‌آورد. همه افراد در زندگی با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شوند، با این حال هرکس به شیوه‌ی خود به مسایل پاسخ می‌دهد. هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش آموزش مدیریت خشم بر سازگاری دانش آموزان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 18

صفحات  71- 80

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023