مهدی غیاثی زاده

روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان. ایران

[ 1 ] - اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی ومؤلفه های آن(وابستگی، تنهایی، کناره گیری، طرد شدگی، بی تفاوتی وانفعالی) در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر ملکشاهی بود که در سال تحصیلی 89-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل  50 نفر از دانش آموزان بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای  انتخاب و به دو گروه  25 نفره تقسیم شدند. طرح تحقیق تجربی  از نوع  پیش آزم...

[ 2 ] - اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی- رفتاری مایکنبام در کاهش کمرویی و گوشه گیری اجتماعی دانش آموزان دبستانی شهرملکشاهی

مقدمه: یکی از مشکلات عمده که تأثیربازدارنده ومهم برکارآمدی وپویایی کودکان ونوجوانان داردکمرویی است.کمرویی را به عنوان واکنش های منفی فرد به بودن با غریبه ها یا آشنایان سببی تعریف کرده اند. از علل عمده کمرویی شناخت های آسیب دیده یا پردازش های شناختی نابهنجار در کودکان است.یکی از مداخلات درمانی مؤثردر کاهش کمرویی کودکان بازی درمانی است.لذا این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی...

نویسندگان همکار