اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه بود. بدین منظور نمونه­ ای شامل 40 دانش­آموز پسر پایه اول دبیرستان از منطقه 6 شهر تهران به روش نمونه ­گیری تصادفی چندمرحله ­ای انتخاب شدند. گروه نمونه از نظر بهره هوشی و پیشرفت تحصیلی همتا شدند. سپس به ­صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل، هر کدام 20 نفر قرار گرفتند. به گروه آزمایشی کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی در 12 جلسه 2 ساعتی ارائه شد و گروه کنترل برنامه ­ای دریافت نکردند. هر دو گروه قبل و بعد از آزمایش، مقیاس‌های عزت نفس روزنبرگ و خودکارآمدی تحصیلی جینگ و مورگان را پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده­ های به دست آمده از میانگین، انحراف معیار، حد پایین و حد بالای نمره ­ها و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی تأثیر معناداری بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان داشته است، بدین معنا که گروه آزمایشی به صورت معناداری عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی بالاتری را پس از آموزش در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (001/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه اثربخشی آموزش حافظه کاری و ذهن آگاهی بر بهزیستی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی و حافظه کاری بر بهزیستی تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوم بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوم دولتی شهر سبزوار در سال تحصیلی 96-1395بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین- سوینی و همکاران (2012) استفاده شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود...

متن کامل

اثربخشی آموزش خود کنترلی اسلامی بر کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان بیرجند

مقدمه  انسان موجودی متفکر است که نه به دلیل حوادثی که برایش اتفاق می‎افتد، بلکه به دلیل نحوه و نوع نگرش نسبت به قضایا، مسایل، مشکلات و حوادثی که با آنها روبرو می‎شود سلامت جسمانی و روانی خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش خودکنترلی اسلامی بر کیفیت زندگی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان بیرجند بود. روش کار ...

متن کامل

بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس و قاطعیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

Abstract Background & Aims: Self expression is a structured intervention method that is used for promotion of social relationship effectiveness. This aspect of interpersonal relationship can be created or promoted. Training self expression shows the art of deep relation with others in order to deal with life and business world better and be more self dominated. The aim of the present study wa...

متن کامل

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

مهارت های ارتباطی آن دسته از مهارت هایی هستند که به واسطه آنها افـراد مـی تواننـد در گیـر تعامل های بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی فرایندی که در طی آن، افراد اطلاعات، افکـار و احساس های خود را از طریق مبادله کلامی و غیـر کلامـی بـا یکـدیگر در میـان مـی گذارنـد . پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت هـای ارتبـاطی بـرعـزت نفـس و پیشـرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان انج...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 3

صفحات  61- 72

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023